Zväz ambulantných poskytovateľov

}
Zväz ambulantných poskytovateľov
Zväz ambulantných poskytovateľov Dobšinského 12, 811 05 Bratislava 0948 734 010 zapsk.sk

Zväz združuje ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti za účelom presadzovania oprávnených spoločenských, ekonomických, zamestnávateľských a odborných záujmov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ambulantných poskytovateľov s ktorými má zdravotná poisťovňa uzatvorenú zmluvu poskytujúcich zdravotnú starostlivosť hradenú z prostriedkov verejného zdravotného poistenia, poskytujúcich zdravotnú starostlivosť v ambulantnom sektore zdravotníctva SR.

Zväz zastupuje svojich členov vo vzťahoch so zdravotnými poisťovňami a to rokovaniami – o podmienkach zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, o cenách a úhradách poskytnutej zdravotnej starostlivosti, o podmienkach revíznej činnosti, postupoch, riešení podnetov a sťažností, pri individuálnom dohodovacom konaní a pri riešení ďalších otázok vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov so zdravotnými poisťovňami.

Okrem toho zväz zastupuje svojich členov vo vzťahoch so Sociálnou poisťovňou, Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, Úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, komerčnými poisťovňami a v prípade potreby aj vo vzťahoch s ďalšími orgánmi verejnej správy.

Zástupcovia

MUDr. Jaroslava Orosová člen Prezídia AZZZ SR
Bc. Naďa Trenčanská Bedušová člen Porady generálnych sekretárov