Zmeny v duálnom vzdelávaní majú prispieť k jeho rozšíreniu

31.05.2018 Monitoring médií
Zmeny v duálnom vzdelávaní majú prispieť k jeho rozšíreniu

Malé a stredné podniky budú môcť pri otváraní učebných miest získať príspevok až 1000 eur na každého žiaka. Rýchlejší rozbeh duálneho systému na Slovensku majú podporiť novinky v legislatíve a nové opatrenia v rámci Národného projektu Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy. „Už len vďaka ohláseniu týchto zmien pociťujeme od zamestnávateľov a škôl zvýšený záujem o zapojenie sa do duálu,“uviedol riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV) Michal Němec na konferencii Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR) a spoločnosti Trexima, ktorá sa uskutočnila v Sliači.

Z legislatívnych zmien v rámci do parlamentu predloženej novely zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorá by mala platiť už v školskom roku 2018/2019, vyzdvihol napríklad zavedenie priamych platieb. Tie pomôžu vstupovať do systému duálneho vzdelávania (SDV) aj menším firmám.Malé a stredné podniky budú môcť pri otváraní učebných miest získať príspevok až 1000 eur na každého žiaka. V prípade veľkých zamestnávateľov to bude 700 eur na žiaka pri poskytnutí praktického vyučovania nad 400 hodín a 300 eur pri praktickom vyučovaní v rozsahu 200 až 400 hodín na školský rok. Němec zdôraznil, že doterajšie daňové benefity pre zamestnávateľov zapojených do systému duálneho vzdelávania pritom zostávajú v pôvodnej výške.

Pre zamestnávateľov bude podľa jeho slov vítanou zmenou celkové zníženie byrokracie spojenej so vstupom do systému duálneho vzdelávania, vypustenie vzorových učebných plánov, zavedenie inštitútu hlavného inštruktora či predĺženie možnosti poskytovať praktické vyučovanie od 6.00 až do 22.00 h.

Novela tiež prináša zmeny, ktoré požadovali školy. Ide napríklad o nekrátenie normatívu na žiaka pre stredné odborné školy v duálnom systéme, či možnosť žiakov vstupovať do systému až do 15. septembra, ale v prípade nenaplnenia očakávaného počtu žiakov dokonca až do 31. januára.

Popri zmenách vyplývajúcich z novely bude kľúčovú úlohu pri podpore systému zohrávať Národný projekt Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP. V rámci neho sa zintenzívňuje spolupráca so zamestnávateľmi, zefektívňuje sa sprevádzanie firiem, stredných odborných škôl i žiakov a rodičov pri vstupe do systému duálneho vzdelávania.„Všetky tieto aktivity smerujú k dosiahnutiu hlavného cieľa projektu, ktorým je zapojenie 12.000 žiakov a 1450 zamestnávateľov do systému duálneho vzdelávania do decembra 2020,“ dodal Němec.