Združenie zamestnávateľov vodného hospodárstva

}
Združenie zamestnávateľov vodného hospodárstva
Združenie zamestnávateľov vodného hospodárstva Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica 048/4148 742 www.zzvh.sk

Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku (ZZVH) je nezávislá, nezisková, dobrovoľná, záujmová organizácia, ktorá združuje právnické a fyzické osoby zamestnávajúce v pracovnom pomere zamestnancov vo vodnom hospodárstve na Slovensku. Vzniklo 9. decembra 1991 a jeho prvotným cieľom bolo naplnenie požiadaviek zákona o tripartite. Už od začiatku bolo jasné, že činnosť združenia nezostane len pri kolektívnom vyjednávaní. Bola vyslovená požiadavka, aby ZZVH obhajovalo a presadzovalo oprávnené požiadavky svojich členov, uplatňovalo názory a odborné stanoviská k rozhodujúcim zámerom vodného hospodárstva, spolupracovalo s orgánmi štátnej správy vo VH v záujme zlepšovania podmienok pre profesijnú činnosť a zúčastňovalo sa na legislatívnych úpravách zákonov a vyhlášok v oblasti VH.

Zástupcovia

Ing. Ladislav Bariak člen Prezídia AZZZ SR
RNDr. Štefan Rehák, PhD. Člen Porady generálnych sekretárov AZZZ SR