Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku

}
Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku
Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Záhradnícka 21, 811 07 BRATISLAVA +421 2 / 55410158

Poslanie združenia:

Združenie je dobrovoľné a bolo založené na ochranu záujmov jeho členov a pre iné činnosti v prospech členov. Pôsobí na území Slovenskej republiky, je samostatným právnym subjektom a má charakter neziskovej organizácie. Za Slovensko je členom medzinárodnej organizácie CEPS v Bruseli (Confédération Européenne des Producteurs de Spiritueux).

Aktivity združenia:

Združenie zastupuje a ochraňuje spoločné záujmy svojich členov voči iným subjektom na území Slovenska aj v zahraničí. Presadzuje zásady čestnej hospodárskej súťaže a bráni nekalým praktikám. Prispieva k vzájomnej výmene informácií a skúseností medzi svojimi členmi, tiež k účinnej spolupráci s masmédiami v záujem členov združenia a spotrebiteľskej verejnosti. Vytvára podmienky pre kooperačné vzťahy medzi členmi i vonkajšími subjektami, podieľa sa na tvorbe legislatívy v oblasti pôsobenia a zabezpečuje sústreďovanie a poskytovanie objektívnych informácií pre potreby svojich členov a pôsobí pri spracovávaní koncepcií rozvoja liehovarníckeho odvetvia so zreteľom na využitie liehu pre potravinárstvo aj pre iné technické účely. Spolupracuje so Združením pestovateľských páleníc s cieľom zužitkovať ovocinársky potenciál Slovenska a podporiť rozvoj spracovávania dopestovanej ovocnej suroviny.

Členstvo v združení:

Členstvo v združení je dobrovoľné a členom združenia sa môže stať podnikateľský subjekt, ktorého podnikateľská činnosť alebo súvisí, alebo nadväzuje na výrobu a distribúciu liehu a liehovín.

Charakteristika záujmových oblastí:

Výroba liehu surového, rektifikovaného, bezvodého v kvalite podľa platných kvalitatívnych noriem, alebo dojednaných podmienok z obnoviteľných rastlinných surovín (obilniny: pšenica, žito, tritikale, jačmeň, kukurica), pre využitie potravinárske, medicínsko-farmaceutické, technické (v rôznych priemyselných oblastiach), alebo pre výrobu prísad do motorových palív. Vo všetkých prípadoch je k dispozícii lieh príslušnej kategórie vo forme natívnej, alebo denaturovanej v súlade s príslušnými nariadeniami. Výroba rôznych druhov liehovín (konzumných, značkových, špeciálnych) z rafinovaného liehu a/alebo z vínneho destilátu, z ovocných destilátov, z extraktov, alebo z macerátov iných prírodných rastlinných surovín, ako aj rôznych certifikovaných a povolených bonifikátorov i prísad. Výroba prírodného kvasného octu liehového, vínneho, alebo ovocného, vrátane finalizácie rôzne ochutených druhov. Výroba liehovarských kvasiniek, alebo obilných výpalkov pre kŕmne účely a to vo forme natívnej, alebo vysušenej, vrátane prírodného kvasného oxidu uhličitého pre potravinárske, alebo technické účely vo forme plynu skomprimovaného, alebo skvapalneného, alebo ako suchý ľad. Okrem toho, v prípade záujmu, môžu byť dodávané substráty s výhodou použiteľné pre výrobu certifikovaných organicko-minerálnych hnojív. Technická a poradenská činnosť pre členov združenia a ostatných záujemcov v menovaných oblastiach výrobnej technológie a pomocných činnostiach.

Zástupcovia

Ing. Ján Király Prezident, Predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ Frucona Košice, a.s., Textilná 6, 042 62 KOŠICE +421 55 / 6747003
Ing. Július Forsthoffer Člen Porady generálnych sekretárov AZZZ SR, Generálny sekretár - ZVLaL, Záhradnícka 21, 811 07 BRATISLAVA