Záverečné a maturitné skúšky v šk. roku 2022/2023

Záverečné a maturitné skúšky v šk. roku 2022/2023

Záverečná skúška a maturitná skúška v strednej odbornej škole v školskom roku 2022/2023

Novela školského zákona s účinnosťou od 1.1.2022 a nová vyhláška o strednej škole s účinnosťou od 1.7.2022 zmenili vybrané procesy týkajúce sa ZS a MS v strednej odbornej škole.

Zmeny sa týkajú najmä:

- zrušenia písomnej časti záverečnej skúšky,

- možnosti výkonu ZS podľa jednotných zadaní spracovaných SaPO,

- vyjadrovania sa SaPO k témam ZS a MS,

- zverejňovania tém pre MS,

- skladby skúšobnej komisie pre ZS a skúšobnej komisie pre TČ OZ MS a PČ OZ MS,

- verejného priebehu časti ZS a MS.

Záverečná skúška - základná informácia k procesom pre školský rok 2022/2023:

Školský zákon

▪ ZS sa člení na teoretickú časť a na praktickú časť, praktická časť ZS sa koná pred teoretickou časťou ZS,

▪ termíny riadneho a mimoriadneho skúšobného obdobie určí ministerstvo školstva do 30. septembra a zverejní na svojom webovom sídle,

▪ legislatíva neupravuje prihlasovanie žiaka na ZS, žiak môže konať ZS len ak úspešne ukončil posledný ročník vzdelávacieho programu učebného odboru,

▪ PČ ZS žiaka, ktorý sa pripravoval v SDV, sa koná na pracovisku praktického vyučovania, ak sa škola a zamestnávateľ nedohodli inak,

▪ pred začiatkom konania ZS sa žiak tri po sebe idúce vyučovacie dni nezúčastňuje vyučovania (príprava žiaka na ZS),

▪ organizáciu a priebeh ZS zabezpečuje skúšobná komisia, ktorá má stálych členov a ďalších členov,

▪ predsedu skúšobnej komisie menuje do 15. apríla príslušný regionálny úrad školskej správy (ďalej len „RÚŠS“),

▪ pedagogických členov komisie vymenuje riaditeľ školy do 30. apríla a nepedagogických členov komisie vymenuje riaditeľ školy do 15. mája,

▪ činnosť členov komisie, vrátane odborníka z praxe, je úkonom vo verejnom záujme a zamestnancovi patrí pracovné voľno s náhradou mzdy,

▪ ministerstvo školstva uhradí nepedagogickým členom komisie prostredníctvom príslušného RÚŠS cestovné náhrady a odmenu, pre nepedagogického člena komisie, vrátane odborníka z praxe, je výška paušálnej odmeny najmenej 7,00 eur a najviac 13,50 eur a výška odmeny za odskúšaného žiaka je najmenej 0,50 eur a najviac 1,50 eur,

▪ klasifikáciu žiaka na ZS upravuje § 87, klasifikáciu oznamuje žiakovi predseda komisie v deň absolvovania teoretickej časti ZS,

▪ opravnú ZS upravuje § 88,

▪ ospravedlnenie neúčasti na skúške, prerušenie ZS a pod. upravuje § 89,

▪ absolventovi ZS sa vydá vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list,

▪ žiak prestáva byť žiakom školy dňom nasledujúcim po dni úspešného vykonania ZS,

▪ ak žiak nekonal ZS alebo je mu povolená opravná skúška alebo náhradný termín skúšky, považuje sa za žiaka školy do 31. augusta školského roka, v ktorom mal štúdium skončiť.

Vyhláška o strednej škole

▪ v teoretickej časti ZS sa overujú vedomosti žiaka vo vyžrebovanej téme (ústna forma ZS),

▪ v praktickej časti ZS sa overujú zručnosti a schopnosti žiaka vo vyžrebovanej téme,

▪ témy na jednotlivé časti ZS schvaľuje riaditeľ školy do 31. marca,

▪ témy na TČ ZS sa vypracujú v spolupráci učiteľa odborných predmetov a majstra odbornej výchovy (v SDV sa odporúča aj v spolupráci so zmluvným zamestnávateľom),

▪ témy na PČ ZS sa vypracujú v spolupráci majstra odbornej výchovy, učiteľa odborných predmetov a zamestnávateľa,

▪ odporúča sa, aby témy na ZS prekladal riaditeľovi školy predseda predmetovej komisie v termíne určenom riaditeľom školy,

▪ ZS v odboroch vzdelávania zverejnených na webe ministerstva školstva sa vykonáva podľa jednotných zadaní vypracovaných a schválených príslušnou SaPO,

▪ na TČ ZS sa určí najmenej 25 tém,

▪ na PČ ZS sa určí podľa špecifík odboru 1 téma až 15 tém zohľadňujúcich činnosti, na ktorých výkon sa žiak pripravuj,

▪ témy na ZS obsahujú aj zoznam učebných pomôcok, ktoré môže žiak pri skúške používať,

▪ TČ ZS trvá 15 minút, príprava žiaka trvá 15 až 30 minút, v jednom dni môže komisia vyskúšať najviac 30 žiakov,

▪ PČ ZS trvá najviac 24 hodín (60 minútová hodina), vo vybraných odboroch môže trvať najviac 4 týždne,

▪ čas trvania ZS pre žiakov so zdravotným znevýhodnením možno so súhlasom predsedu skúšobnej komisie primerane predĺžiť,

▪ PČ ZS sa koná ako individuálna alebo ako skupinová,

▪ PČ ZS, ktorá sa koná u zamestnávateľa, sa koná najmenej pred 3 členmi skúšobnej komisie,

▪ priebeh ZS je verejný s výnimkou PČ ZS konanej u zamestnávateľa – tu priebeh ZS môže byť neverejný na žiadosť zamestnávateľa,

▪ hodnotenie ZS upravuje § 21.

Skúšobná komisia pre ZS

▪ stálymi členmi komisie je predseda, podpredseda a triedny učiteľ,

▪ ďalšími členmi komisie je majster odbornej výchovy a učiteľ odborných predmetov, skúšajúci zástupca SaPO (ak je delegovaný SaPO), skúšajúci zástupca zamestnávateľa (ak je skúšaný žiak s učebnou zmluvou),

▪ členom komisie pre ZS za SaPO alebo za zamestnávateľa môže byť osoba, ktorá má najmenej stredné odborné vzdelanie v príslušnom alebo v príbuznom odbore a vykonávala najmenej 5 rokov povolanie v rozsahu učiva odboru ZS,

▪ ZS sa môže zúčastniť aj odborník z praxe prizvaný riaditeľom školy so súhlasom predsedu komisie, ktorý ale nie je členom komisie,

▪ skúšajúci zástupca SaPO a skúšajúci zástupca zamestnávateľa je plnohodnotným členom komisie a môže navrhovať klasifikáciu žiaka na ZS, odborník z praxe môže klásť žiakovi otázky ale žiaka nehodnotí,

▪ za informovanie SaPO o počte skúšobných komisií pre ZS, o mieste a čase konania ZS zodpovedá príslušný RÚŠS.

Dôležité termíny ZS:

- do 30. septembra ministerstvo školstva určí termíny riadneho a mimoriadneho skúšobného obdobia ZS

- do 31. marca riaditeľ školy schváli témy na jednotlivé časti ZS

- do 15. apríla príslušný RÚŠS vymenuje predsedu skúšobnej komisie

- do 30. apríla riaditeľ školy vymenuje pedagogických členov komisie,

- do 15. mája riaditeľ školy vymenuje nepedagogických členov komisie

Maturitná skúška - základná informácia k procesom pre školský rok 2022/2023:

Školský zákon

▪ MS sa člení na teoretickú časť a odbornú zložku MS, odborná zložka MS sa člení na teoretickú a praktickú časť odbornej zložky, MS sa člení na externú a internú časť,

▪ PČ odbornej zložky MS v SDV sa koná na pracovisku praktického vyučovania, ak sa škola a zamestnávateľ nedohodli inak,

▪ konanie MS z vybraných predmetov upravuje § 74,

▪ prihlásenie žiaka na MS upravuje § 75,

▪ v nadväzujúcich formách OVP žiak koná iba odbornú zložku MS,

▪ externú a internú časť MS upravuje § 76,

▪ MS sa koná v riadnom skúšobnom období a v mimoriadnom skúšobnom období, termín externej časti MS a písomnej formy internej MS určí ministerstvo školstva,

▪ termín internej časti MS určí príslušný RÚŠS,

▪ náhradnú MS upravuje § 78,

▪ organizáciu a priebeh MS v škole zabezpečujú školská maturitná komisia a predmetové maturitné komisie,

▪ predsedu školskej maturitnej komisie a predsedu predmetovej maturitnej komisie vymenúva do 1. marca príslušný RÚŠS,

▪ skúšajúcich členov predmetovej maturitnej komisie vymenúva do 30. apríla riaditeľ školy,

▪ klasifikáciu žiaka na MS upravuje § 86,

▪ opravnú MS upravuje § 88,

▪ ospravedlňovanie žiaka, prerušenie MS a pod. upravuje § 89,

▪ žiakovi, ktorí úspešne vykonal MS v odbore s odbornou praxou sa vydá maturitné vysvedčenie a dodatok k maturitnému vysvedčeniu (Europass), žiakovi v odbore s odborným výcvikom sa vydá aj výučný list,

▪ činnosť členov komisie je úkonom vo verejnom záujme a zamestnancovi patrí pracovné voľno s náhradou mzdy,

▪ ministerstvo školstva uhradí nepedagogickým členom komisie prostredníctvom príslušného RÚŠS cestovné náhrady a odmenu, pre nepedagogického člena komisie, vrátane odborníka z praxe, je výška paušálnej odmeny najmenej 7,00 eur a najviac 13,50 eur a výška odmeny za odskúšaného žiaka je najmenej 0,50 eur a najviac 1,50 eur,

▪ žiak prestáva byť žiakom školy dňom nasledujúcim po dni úspešného vykonania MS,

▪ ak žiak nekonal MS alebo je mu povolená opravná skúška alebo náhradný termín skúšky, považuje sa za žiaka školy do 31. augusta školského roka, v ktorom mal štúdium ukončiť.

Vyhláška o strednej škole

▪ konanie MS z jednotlivých predmetov upravuje § 10 a prílohy vyhlášky,

▪ externú a písomnú internú časť MS upravuje § 11,

▪ predmetmi MS sú slovenský jazyk a literatúra, povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk, teoretická časť odbornej zložky MS a praktická časť odbornej zložky MS (súbor odborných predmetov v ŠkVP), v škole s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny aj jazyk národnostnej menšiny a literatúra, v triede s bilingválnym vzdelávaním aj druhý cudzí jazyk,

▪ predmetmi MS v pomaturitnom štúdiu je teoretická časť odbornej zložky MS a praktická časť odbornej zložky MS (súbor odborných predmetov v ŠkVP),

▪ priebeh MS je verejný okrem jej písomnej formy a praktickej časti odbornej zložky MS,

▪ v jeden deň môže žiak konať MS najviac z 3 predmetov,

▪ pri ústnej forme MS sa žrebuje jedno zo schválených zadaní,

▪ maturitné zadania predmetov ústnej formy MS s uvedením zoznamu učebných pomôcok, ktoré môže žiak používať, a témy jednotlivých častí TČ odbornej zložky MS a PČ odbornej zložky MS schvaľuje riaditeľ školy na návrh predsedu predmetovej komisie do 31. marca, návrh predkladá predseda predmetovej komisie riaditeľovi školy do 15. marca,

▪ témy TČ a PČ odbornej zložky MS schválené riaditeľom školy predkladá riaditeľ školy do 3 pracovných dní od ich schválenia na vyjadrenie SaPO s vecnou pôsobnosťou k odboru MS, SaPO sa k témam vyjadrí do 15. apríla, predseda predmetovej maturitnej komisie ich schvaľuje do 30. apríla, (pri PČ OZ MS to môže byť aj skôr),

▪ pri ústnej forme TČ z odbornej zložky MS si žiak žrebuje jednu z 25 schválených tém,

▪ na PČ OZ MS sa určí 1 téma až 15 tém, legislatíva neupravuje žrebovanie témy, žrebovanie témy môže určiť škola v organizačných pokynoch k MS,

▪ maturitné témy pre TČ a PČ odbornej zložky MS sa zverejnia 7 dní pred termínom konania príslušnej časti MS,

▪ maturitné zadania a maturitné témy ústnej formy MS schvaľuje predseda predmetovej maturitnej komisie do 30. apríla, ak má pochybnosti, môže požiadať o stanovisko ŠŠI,

▪ forma PČ odbornej zložky MS sa určuje na návrh predsedu predmetovej maturitnej komisie a môže sa vykonať ako: a) praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy, b) obhajoba vlastného projektu, c) realizácia a obhajoba experimentu, d) obhajoba úspešnej súťažnej práce,

▪ PČ odbornej zložky MS trvá najviac 24 hodín (60 minútová hodina), v jednom vyučovacom dni najviac 8 hodín, vo vybraných odboroch najviac 4 týždne,

▪ PČ odbornej zložky MS sa môže konať ako individuálna alebo ako skupinová,

▪ začiatok (otvorenie) PČ odbornej zložky MS sa koná v mieste jej konania, ak sa nerozhodlo inak,

▪ konanie MS pre žiakov so zdravotným znevýhodnením upravuje § 16,

▪ hodnotenie MS upravuje § 17,

▪ všeobecné pokyny na vykonanie odbornej zložky MS a kritériá na hodnotenie odbornej zložky MS upravuje IV. Časť vyhlášky o strednej škole,

▪ úpravu podmienok MS pre žiakov so zdravotným znevýhodnením upravuje V. časť vyhlášky o strednej škole,

▪ úpravu podmienok MS z vyučovacieho jazyka pre žiakov cudzincov upravuje VI. časť vyhlášky o strednej škole.

Skúšobná komisia pre MS

▪ MS okrem jej externej a písomnej časti sa koná pred predmetovou maturitnou komisiou, pri PČ odbornej zložky MS konanej u zamestnávateľa najmenej pred 3 členmi komisie, v jeden deň možno vyskúšať najviac 24 žiakov,

▪ predmetovú maturitnú komisiu pre TČ odbornej zložky MS a predmetovú maturitnú komisiu pre PČ odbornej zložky MS tvorí predseda komisie, skúšajúci učitelia odborných predmetov v počte podľa náročnosti odboru, v odbore s odborným výcvikom aj skúšajúci majster odbornej výchovy, skúšajúci zástupca SaPO (ak je delegovaný) a skúšajúci zástupca zamestnávateľa (ak je skúšaný žiak s učebnou zmluvou),

▪ členom komisie pre MS za SaPO alebo za zamestnávateľa môže byť osoba, ktorá má najmenej úplné stredné odborné vzdelanie v príslušnom alebo v príbuznom odbore a vykonávala najmenej 5 rokov povolanie v rozsahu učiva odboru MS,

▪ MS sa môže zúčastniť aj odborník z praxe prizvaný riaditeľom školy so súhlasom predsedu komisie, ktorý ale nie je členom komisie,

▪ skúšajúci zástupca SaPO a skúšajúci zástupca zamestnávateľa je plnohodnotným členom komisie a môže navrhovať klasifikáciu žiaka na MS, odborník z praxe môže klásť žiakovi otázky ale žiaka nehodnotí,

▪ za informovanie SaPO o počte skúšobných komisií pre MS, o mieste a čase konania MS zodpovedá príslušný RÚŠS.

▪ činnosti členov skúšobnej komisie upravuje § 25.

Dôležité termíny MS:

- do 30. septembra – žiak písomné oznámi predmety, ktoré si zvolil na MS riaditeľovi školy alebo poverenému pedagogickému zamestnancovi

- do 31. októbra - žiak písomné oznámi zmeny predmetov, ktoré si zvolil na MS riaditeľovi školy alebo poverenému pedagogickému zamestnancovi

- do 1. marca príslušný RÚŠS vymenuje predsedu školskej maturitnej komisie a predsedov predmetových maturitných komisií

- do 15. marca predseda predmetovej komisie predloží riaditeľovi školy návrh maturitných zadaní predmetov ústnej formy MS s uvedením zoznamu učebných pomôcok, ktoré môže žiak používať, a témy jednotlivých častí TČ odbornej zložky MS a PČ odbornej zložky MS

- do 31. marca riaditeľ školy schváli maturitné zadania predmetov ústnej formy MS s uvedením zoznamu učebných pomôcok, ktoré môže žiak používať, a témy jednotlivých častí TČ odbornej zložky MS a PČ odbornej zložky MS

- do 3 pracovných dní po 31. marciriaditeľ školy predložíschválené témy TČ a PČ odbornej zložky MS na vyjadrenie SaPO s vecnou pôsobnosťou k odboru MS príslušnej SaPO

- do 15. apríla sa SaPO vyjadrí k témam TČ a PČ odbornej zložky MS

- do 30. apríla predseda predmetovej maturitnej komisie schváli maturitné zadania a maturitné témy odbornej zložky MS

- do 30. apríla riaditeľ školy vymenuje skúšajúcich členov predmetovej maturitnej komisie