Zamestnávateľský zväz geodézie a kartografie

}
Zamestnávateľský zväz geodézie a kartografie
Zamestnávateľský zväz geodézie a kartografie Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava www.zzgk.sk

ZZGK je vrcholovou zamestnávateľskou organizáciou pôsobiacou v oblasti geodézie a kartografie v Slovenskej republike (SR). Jej členmi sú fyzické alebo právnické osoby vyvíjajúce svoju podnikateľskú činnosť v oblasti geodézie, kartografie, katastra, pozemkových úprav, fotogrametrie a geografických informačných systémoch (ďalej geobiznis). ZZGK je záujmovým združením s právnou subjektivitou, ktoré bolo založené v roku 1996 na vytváranie optimálnych a na ochranu a presadzovanie spoločných zamestnávateľských, podnikateľských a obchodných záujmov svojich členov, najmä: v trojstranných rokovaniach v Rade hospodárskej a sociálnej dohody SR s ústrednými orgánmi štátnej správy a odborovým orgánmi v otázkach hospodárskej a sociálnej politiky a v otázkach, ktoré sú predmetom kolektívneho vyjednávania a uzatvárania dohôd, vrátane Generálnej dohody, vo vzťahu k Národnej rade SR, vláde SR a ostatným ústredným orgánom štátnej správy k zastupiteľským zborom a miestnym samosprávam, v iniciatíve podieľať sa na tvorbe zákonov a ďalších legislatívnych opatrení, ktoré ovplyvňujú podnikanie v geodézii a kartografii a vytvárať podmienky v oblasti hospodárskej politiky štátu na podporu rozvoja v podnikaní v odbore geobiznisu tak, aby boli postupne dosiahnuté podmienky, ktoré sú obvyklé vo vyspelých ekonomikách. ZZGK v rámci svojej činnosti najmä: koordinuje aktivity svojich členov pri riešení otázok spoločného záujmu a pri príprave spoločných stanovísk, vyjadruje sa k návrhom zákonov a ostatných právne záväzných predpisov, týkajúcich sa najmä záujmov zamestnávateľov, predkladá vlastné návrhy a lobuje v procese prípravy a prijímania závažných politicko-hospodárskych rozhodnutí na národnej úrovni, chráni kolektívne a individuálne záujmy svojich členov vo vzťahu s tretími stranami a presadzuje ich podnikateľské zámery, spolupracuje s profesijnými organizáciami a vedie svojich členov k dodržiavaniu podnikateľskej kultúry, odborných a súťažných zásad fair play a etiky v podnikaní podporuje prácu svojich členov prostredníctvom ponuky informácii, vykonáva výchovnú, vzdelávaciu a poradenskú činnosť a organizuje odborné podujatia, semináre a konferencie, zabezpečuje informovanosť odbornej verejnosti o svojich zásadných krokoch a stanoviskách a usiluje sa o získanie jej dôvery a porozumenia.

Zástupcovia

Ing. Vladimír Uhlík Predseda
Ing. Matej Vagač Člen Porady generálnych sekretárov AZZZ SR