Zamestnanie cudzinca je o čosi jednoduchšie

Zdroj: www.etrend.sk

24.04.2019 Monitoring médií
Zamestnanie cudzinca je o čosi jednoduchšie
Prijímanie zamestnancov z tretích krajín je napriek novelám naďalej príliš byrokratické a trvá dlho. Vláda začala v rýchlom tempe realizovať zmeny zákonov, ktoré vychádzajú zo schválenej Stratégie pracovnej mobility cudzincov v SR.
,,Je dôležité, aby opatrenia tohto strategického dokumentu nezostali len na papieri," konštatuje Miriam Špániková, hovorkyňa Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR)
? Prvé zmeny
Už od mája minulého roka uvoľnila podmienky zamestnávania cudzincov z tretích krajín novela zákona o službách zamestnanosti. A od januára tohto roka platí ďalšia novela tejto legislatívnej normy. Zamestnávatelia musia na úrad práce nahlasovať každé voľné pracovné miesto. Ak na túto povinnosť zabudnú, hrozí im pokuta tristo eur.
Voľné pracovné miesto pri žiadosti o vydanie povolenia na zamestnanie musí byť zverejnené najmenej desať pracovných dní pred podaním žiadosti o udelenie alebo predĺženie povolenia na zamestnanie. Úrad práce rozhodne o povolení do dvadsiatich pracovných dní.
Vlani platilo, že zoznamy zamestnaní, kde chýba pracovná sila v okresoch, v ktorých priemerná miera evidovanej nezamestnanosti bola nižšia ako päť percent, sa zverejňovali raz ročne, a to do konca januára. Po novom už ústredie práce musí takýto zoznam nedostatkových profesií aktualizovať štvrťročne.
Pri žiadosti o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta sa zrušila povinnosť cudzinca preukazovať najvyššie dosiahnuté vzdelanie. Po novom je tento doklad potrebný len pri regulovaných povolaniach - napríklad pedagógov, právnikov, zdravotníkov alebo pri žiadosti o modrú kartu. Ide o typ prechodného pobytu, ktorý sa vydáva štátnym príslušníkom tretích krajín na účel vysokokvalifikovaného zamestnania.
Prideľovať cudzincov zamestnávateľovi už môžu aj agentúry dočasného zamestnávania. Podmienkou je, že musia vykonávať činnosť najmenej tri roky pred podaním žiadosti o udelenie či obnovenie prechodného pobytu. Cudzinca z tretej krajiny môžu sprostredkovať zamestnávateľovi vtedy, ak má na Slovensku prechodný pobyt, a len na nedostatkové profesie a v okrese, v ktorom bola miera evidovanej nezamestnanosti za posledný štvrťrok nižšia ako päť percent.
? Rýchlejšia cudzinecká polícia
Novelizoval sa aj zákon o pobyte cudzincov. Novinkou je, že od januára už cudzinecká polícia od cudzinca požaduje aj súhlas obce s ubytovaním. Ak chce na Slovensku pracovať, musí k žiadosti o prechodný pobyt priložiť aj potvrdenie od obce, že ubytovanie v nehnuteľnosti, kde sa bude zdržiavať, spĺňa podmienky ministerstva zdravotníctva. Výnimka sa týka len cudzinca, ktorý bude pracovať v medzinárodnej hromadnej doprave.
Cudzinci s pobytom v inom členskom štáte EÚ už nemusia po udelení pobytu u nás predkladať lekársky posudok, že netrpia chorobou ohrozujúcou verejné zdravie.
Novela zákona o pobyte cudzincov zaviedla novú lehotu pre cudzineckú políciu pri schvaľovaní prechodného pobytu. Polícia má sedem dní na to, aby si od úradu práce vyžiadala písomné potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta.
Skrátila sa lehota na rozhodovanie o žiadosti o prechodný pobyt z 90 na 30 dní. Platí to od doručenia potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ak ide o zamestnanie v nedostatkovej profesii.
Pre zamestnávateľov je to výrazný posun, niektoré krajiny však majú ešte kratšie lehoty, čo môže spôsobiť, že potenciálny zamestnanec z tretej krajiny aj tak radšej uprednostní susednú krajinu.
? Lepšie podmienky okolitých krajín
Kritický je k napĺňaniu stratégie Igor Pramuk, viceprezident Asociácie nemocníc Slovenska a člen Prezídia Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR). ,,Situácia sa v sektore zdravotníctva napriek opakovaným prísľubom a kritickej personálnej situácii zatiaľ nezmenila," konštatuje. Pripomína, že ide o vysokokvalifikovanú pracovnú silu, o ktorú majú záujem aj iné krajiny ako Česko, Poľsko, Nemecko. Tie už dlhšie vytvárajú podmienky na zamestnávanie najmä ukrajinských lekárov a sestier. To bude podľa I. Pramuka znamenať, že čím neskôr prijmeme potrebné opatrenia, tým bude nižšia šanca ich získať. Zdravotníctvu by okrem skrátenia administratívnych lehôt pomohlo rýchlejšie prijatie zákona o odbornej stáži pre lekárov a sestry z tretích krajín. ,,To by im umožnilo kvalitnú jazykovú a odbornú prípravu," dodáva I. Pramuk.
Martina Baumann zo Združenia cestných dopravcov Česmad oceňuje zo stratégie najmä tie opatrenia, ktoré znižujú byrokraciu. ,,Pri zamestnávaní cudzincov boli slovenskí dopravcovia v porovnaní s okolitými krajinami v nevýhodnom postavení. Najmä pokiaľ ide o dlhé čakacie lehoty na úradoch. V susedných krajinách tento proces trvá len zopár týždňov," vysvetľuje M. Baumann. Podľa neho to, že zrýchlený režim vybavovania na úradoch sa týka len okresov s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou ako päť percent, znevýhodňuje podnikateľov na strednom a východnom Slovensku.
? Jedna pribudla, iná ubudla
Niekoľko zmien nestačí. Aby bola pracovná mobilita cudzincov na Slovensku pružná, k tomu máme ešte ďaleko. Myslí si to Andrej Lasz, generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov. ,,Aj preto nám kvalitných pracovníkov zo zahraničia berú okolité krajiny, ktoré prijímajú cudzincov do pracovného pomeru oveľa rýchlejšie," vraví.
,,Zrušila sa povinnosť doložiť k žiadosti doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a pribudla povinnosť obcí poskytovať potvrdenie o vhodnosti ubytovania pre cudzinca. Proces to spomaľuje, pretože mnohé obce nevedia, ako toto rozhodnutie vydávať," ilustruje na príklade to, že jedna povinnosť v procese ubudne a druhá zase pribudne. Za najosožnejšie považuje skrátenie času na rozhodnutie o udelení prechodného pobytu. Podľa neho je škoda, že sa to týka len tých, ktorí sú na základe novej legislatívy zaradení medzi zamestnávateľov s nedostatkom pracovnej sily.
Títo zamestnávatelia môžu využiť možnosť zaučiť pracovníka bez pracovného povolenia, pričom každý jeden z nich musí mať podanú žiadosť na oddelení cudzineckej polície počas prvých šiestich týždňov. ,,Stávalo sa totiž, že zaučení pracovníci po uplynutí tejto lehoty odchádzali domov, keďže im cudzinecká polícia nevydala povolenie," tvrdí A. Lasz.
Ďalšou dôležitou zmenou je podľa jeho slov zrušenie povinnosti doložiť k žiadosti doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní. ,,Uchádzači o zamestnanie na Slovensku poň museli často vycestovať do svojej rodnej krajiny, nechať si ho potvrdiť a preložiť." A. Lasz považuje za veľký problém aj napriek zrýchleniu procesu to, že cudzinecká polícia je výrazne poddimenzovaná. ,,Máme prísľub, že administratívu, ktorá súvisí s udeľovaním prechodných pobytov, nebudú v budúcnosti robiť len policajti, ale aj civilní zamestnanci."
To, čo by však podľa A. Lasza naozaj pomohlo, je informačný elektronický systém medzi jednotlivými úradmi na rezortoch, ktoré do celého procesu vstupujú.
----
? Zmeny pri zamestnávaní cudzincov
* zoznam nedostatkových profesií sa aktualizuje každý štvrťrok,
* zrušila sa povinnosť pre cudzincov preukazovať najvyššie dosiahnuté vzdelanie,
* agentúry dočasného zamestnávania môžu prideliť zamestnávateľovi cudzinca pri nedostatkových profesiách,
* voľné pracovné miesto musí byť zverejnené najmenej 10 pracovných dní pred podaním žiadosti o udelenie alebo predĺženie povolenia na zamestnanie,
* úrad práce rozhodne o povolení na zamestnanie do 20 pracovných dní,
* polícia vyžaduje súhlas obce s ubytovaním cudzinca,
* polícia si vyžiada od úradu práce súhlas s obsadením pracovného miesta do siedmich dní od podania žiadosti o udelenie/obnovenie pobytu,
* polícia musí rozhodnúť o prechodnom pobyte do 30 dní,
* cudzinci s pobytom v inom členskom štáte EÚ nemusia po udelení pobytu v SR predkladať lekársky posudok, že netrpia chorobou ohrozujúcou verejné zdravie.
----
Iba vo výnimočných prípadoch sa od cudzincov vyžaduje povinnosť preukázať najvyššie dosiahnuté vzdelanie
30 dní je lehota na rozhodovanie o žiadosti o prechodný pobyt, skrátila sa trojnásobne
Zdroj: Trend