Výsledky výskumu o stave podnikateľskej etiky na Slovensku

Výsledky výskumu o stave podnikateľskej etiky na Slovensku

Dňa 3. júna 2021 sa na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnila medzinárodná konferencia „Rozvoj podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí“, ktorá bola venovaná výsledkom projektu s rovnomenným názvom, ktorý sa realizoval na tejto fakulte v rokoch 2017 – 2021. Výskumný tím predstavil hlavné závery výskumu a sformuloval výzvy smerujúce k zvýšeniu etickej kultúry v podnikaní pre podnikateľské subjekty, akademickú a štátnu sféru a pre profesijné, zamestnávateľské a podnikateľské asociácie a zväzy.

Hlavnou črtou podnikateľského prostredia z aspektu stavu etiky v podnikaní na Slovensku je nedôvera

Dokazuje to poradie najčastejšie sa vyskytujúcich porušení etiky: z 26 skúmaných neetických praktík, ktoré sa reálne vyskytujú v podnikateľskom prostredí, je na 1. prvom mieste neplatičstvo, s ktorým má skúsenosti 72 % respondentov a na 3. mieste nedržiavanie zmlúv s výskytom u 65 % respondentov. Obe neetické praktiky sú založené na porušovaní etických princípov čestnosti a zodpovednosti. S nimi sú späté aj neetické praktiky, ktoré sa umiestnili na 2. mieste – zneužívanie postavenia veľkých podnikov voči malým, ktoré uviedlo 69 % respondentov a zneužívanie silného postavenia na trhu, kartelové dohody na 4. mieste (52 %). Tieto praktiky majú diskriminačný charakter.

Faktory, ktoré pozitívne vplývajú na aplikovanie etiky do organizačnej kultúry

Zistilo sa, že na aplikáciu etických mechanizmov do organizačnej kultúry v našom podnikateľskom prostredí pozitívne vplývajú nasledujúce faktory: veľkosť organizácie, ekonomická prosperita organizácie a členstvo organizácie v profesijnom, zamestnávateľskom alebo podnikateľskom združení.

Veľkosť podniku. Výsledky ukazujú, že čím je väčšia organizácia, tým je vyššia pravdepodobnosť, že podnik bude mať zavedené jednotlivé etické mechanizmy. Napríklad, etický kódex ma zavedených 66,67 % veľkých podnikov, 37,41 % stredných podnikov, 22,52 % malých podnikov a 18,55 % mikropodnikov. Veľkosť podniku vplýva aj na to, do akej miery sú jednotlivé organizácie zasiahnuté neetickými praktikami – veľké podniky sú vystavené menšiemu počtu neetických praktík ako stredné a malé podniky a mikropodniky.

Ekonomická prosperita podniku. Výsledky dokazujú, že ekonomicky prosperujúce organizácie, za také sa vo výskumu považovali tie, ktoré dosahovali zisk v posledných troch po sebe idúcich rokoch, majú pozitívny vplyv na zavádzanie etiky do organizačnej kultúry. Prosperita organizácie pozitívne vplýva na počet zavedených hlavných etických mechanizmov v organizácii. Zároveň sa ukázalo, že prosperujúce podniky sa menej stretávajú s neetickými praktikami, než neprosperujúce.

Členstvo v profesijnej, zamestnávateľskej alebo podnikateľskej asociácii alebo združení. Výskum jednoznačne potvrdil, že členstvo v takýchto organizáciách podporuje rozvoj etiky v organizácii – všetky skúmané zavedené etické prvky dosiahli väčšiu mieru aplikovania v organizáciách, ktoré sú členmi nejakého združenia, v porovnaní s tými, ktoré nie sú ich členmi. Z hľadiska výskytu neetických praktík, organizácie s členstvom sú vystavené v menšej menej neetickému konaniu iných podnikateľských subjektov než organizácie bez členstva.

Veľkosť organizácie je faktor, ktorý podporuje jej účasť v uvedených asociáciách alebo združeniach. Výsledky ukazujú, že čím väčšia organizácia, tým je vyššia pravdepodobnosť, že bude členom nejakého profesijného, zamestnávateľského alebo podnikateľského združenia.

Tabuľka 1: Podiel podnikov podľa členstva v profesijnom, zamestnávateľskom alebo podnikateľskom združení (v % z veľkostnej kategórie)

Je Vaša organizácia členom nejakého podnikateľského zväzu, združenia, resp. asociácie podnikov?
Odpoveď Veľkosť podniku
1-Mikro 2-Malý 3-Stredný Spolu MSP VP Celkový priemer
Áno 23,48% 36,32% 41,16% 33,46% 63,37% 39,07%

Nízka účasť mikro, malých a stredných podnikov v profesijných či podnikateľských združeniach

Zistenie o neochote k networkingu zo strany slovenských podnikateľských subjektov vyplynulo z kvalitatívneho výskumu s predstaviteľmi významných slovenských profesijných, zamestnávateľských a podnikateľských asociácií a združení a bolo potvrdené empirickým výskumom na vzorke 1295 respondentov. Keďže na Slovensku nie je členstvo v obchodnej (resp. priemyselnej či poľnohospodárskej komore) povinné, ako je tomu napríklad v Rakúsku, existujú tisíce podnikov, ktorých záujmy nie sú v spoločnosti dostatočne deklarované a presadzované, to na jednej strane, a na druhej strane, tieto podniky sa nie sú zaviazané dodržiavať etické princípy správania platné pre členov takýchto zoskupení.

Antagonistické vnímanie pôsobenia štátu v tvorbe podnikateľského prostredia predovšetkým zo strany mikropodnikov a malých podnikov.

Za animózny a antagonistický sa dá pokladať vzťah predovšetkým malých podnikov a mikropodnikov k štátnym inštitúciám. Za jadro problému sa považuje nekvalitná a neodborná legislatíva, ktorá reguluje podnikateľské aktivity, a s tým súvisiaca častá zmena pravidiel a celého podnikateľského rámca. Osobitne vážnym problémom, ktorý spôsobuje podnikateľom problém pri dominancii neetickej praktiky neplatičstva a nedodržiavania zmlúv, je všeobecne známa nízka vymáhateľnosť práva. Malé a stredné podniky a mikropodniky hovoria o ich diskriminácii zo strany štátu a zároveň o tom, že štát toleruje ich diskrimináciu zo strany veľkých podnikov.

Komplexné výsledky výskumu sú zdokumentované v elektornickej vedeckej monografii Rozvoj podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí (2021) dostupnej na http://stella.uniba.sk/texty/FM_ARako_rozvoj_podnikatelskej_etiky.pdf

Akým spôsobom možno aplikovať etiku do organizačnej kultúry sa vysvetľuje v odbornej príručke Integrovaný model dlhodobého rozvoja podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí (2021) dostupná na http://stella.uniba.sk/texty/FM_AR_IntModelDR_podnikatelsk_etika.pdf

Ďalšie výsledky výskumu sú dostupné na https://www.fm.uniba.sk/veda-a-vyskum/vedecke-projekty-granty-a-spolupraca/narodne-projekty/apvv-16-0091/