Výskumný projekt: Rozvoj podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí

07.12.2017 Rôzne
Výskumný projekt: Rozvoj podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí

Na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave sa od júla 2017 realizuje výskumný projekt Rozvoj podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí (APVV-16-0091). Jeho hlavným cieľom je vytvorenie komplexného Integrovaného modelu dlhodobého rozvoja podnikateľskej etiky pre podnikateľské subjekty pôsobiace v slovenskom podnikateľskom prostredí, ktorý bude prispôsobený špecifikám podnikov podľa ich veľkosti. Projekt podporuje Agentúra na podporu výskumu a vývoja, výskumný tím vedie odborníčka na podnikateľskú etiku profesorka Anna Remišová.

Počas trvania projektu budú identifikované najčastejšie neetické praktiky podnikateľských subjektov v našom prostredí a ich príčiny. Výskumný tím sa zameria aj na analýzu najlepších skúsenosti z aplikovania podnikateľskej etiky zo strany domácich i zahraničných podnikateľských subjektov, ako aj zo strany profesijných organizácií, zamestnávateľských zväzov, obchodných komôr či a mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú problematike korupcie, transparentnosti a whistle-blowingu. Súčasťou projektu je aj komparácia slovenských a rakúskych skúseností z aplikovania podnikateľskej etiky. Nevyhnutnou súčasťou projektu je rozsiahly reprezentatívny empirický výskum o stave podnikateľskej etiky na Slovensku, ktorý sa bude realizovať v roku 2019.

Dlhodobý rozvoj podnikateľskej etiky predpokladá vytvorenie inštitúcie, ktorá by vniesla do rozvoja podnikateľskej etiky systematičnosť a komplexnosť. Z tohto dôvodu je súčasťou projektu vytvorenie na Slovensku prvého Centra pre podnikateľskú etiku..

Dňa 28. novembra 2017 sa na Fakulte managementu UK v Bratislave zrealizoval prvý z radu naplánovaných workshopov, ktorého sa zúčastnili predstavitelia profesijných organizácií, zväzov a obchodných komôr zastupujúcich zamestnancov a zamestnávateľov na Slovensku. Tohto workshopu sa zúčastnila ja naša organizácia Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR. Cieľom stretnutia bola diskusia o príčinách neetického konania v slovenskom podnikateľskom prostredí a hľadanie riešení pre dlhodobý rozvoj etiky v podnikaní.