Výhody pre členov

AZZZ SR v rámci svojej činnosti najmä:

  • koordinuje aktivity svojich členov pri riešení otázok spoločného záujmu a pri príprave spoločných stanovísk,
  • vyjadruje sa k návrhom zákonov a ostatných právne záväzných predpisov, týkajúcich sa záujmov zamestnávateľov,
  • koordinuje činnosť zamestnávateľských orgánov v regiónoch a zastupuje záujmy zamestnávateľov v Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny a v ďalších verejnoprávnych orgánoch a inštitúciách,
  • predkladá vlastné návrhy a lobuje v procese prípravy a prijímania závažných politicko-hospodárskych rozhodnutí na národnej i medzinárodnej úrovni,
  • napomáha zapájaniu podnikateľskej sféry do zahranično-obchodnej výmeny a aktívne spolupôsobí pri formovaní obchodnej diplomacie SR,
  • podporuje prácu svojich členov prostredníctvom ponuky informácii,
  • vykonáva výchovnú, vzdelávaciu a poradenskú činnosť a organizuje odborné podujatia, semináre a konferencie,
  • zastupuje svojich členov v medzinárodných organizáciách IOE, ILO, MKPP, ECOSOC a i., organizuje spoluprácu s partnerskými podnikateľskými a zamestnávateľskými inštitúciami v zahraničí a tiež svoju prezentáciu v zahraničí,
  • zabezpečuje informovanosť verejnosti o svojich zásadných krokoch a stanoviskách a
  • usiluje sa o získanie jej dôvery a porozumenia.


Členstvo je dobrovoľné a členom AZZZ SR sa môže stať každá organizácia združujúca zamestnávateľské subjekty, ktoré zamestnávajú
pracovníkov, majúca reprezentatívny charakter, celoslovenskú pôsobnosť, spravidla uzatvárajúca kolektívne zmluvy a tiež významný zamestnávateľský subjekt – právnická osoba registrovaná na území SR, ktorý je členom niektorého z členských zväzov AZZZ SR.