Vyhlásenie Asociácie nemocníc Slovenska

08.02.2022 Monitoring médií
Vyhlásenie Asociácie nemocníc Slovenska

Asociácia nemocníc Slovenska (ANS), ktorá je členom AZZZ SR sa ohradzuje voči nepresným informáciám prezentovaným predsedom vlády Eduardom Hegerom v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. V nej uviedol, že súkromné nemocnice si na rozdiel od štátnych berú bonitných klientov a je potrebné nastaviť cenotvorbu tak, aby sa nemocnice ďalej nezadlžovali a zrovnoprávnili sa úkony medzi súkromnými a štátnymi nemocnicami.

V systéme slovenského verejného zdravotného poistenia neexistuje model priamej platby, vyjadrenia pána premiéra o bonitnej klientele súkromných nemocníc a potrebe zrovnoprávnenia úkonov medzi súkromnými a štátnymi nemocnicami sa tak nezakladajú na skutočnosti a sú pre nás nepochopiteľné.

Nemocnice združené v ANS sú prevažne malé a stredné nemocnice v rôznej zriaďovateľskej pôsobnosti, ktoré poskytujú nepretržitú starostlivosť pacientom daných regiónov. Našimi pacientmi sú všetci obyvatelia bez ohľadu na vek, alebo sociálne postavenie. ANS zastupuje 80 zdravotníckych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu, vyšších územných celkov, obcí a súkromných nemocníc, ktoré poskytujú viac ako 50 % zdravotnej starostlivosti na Slovensku a sú obdobne ako štátne nemocnice financované z úhrad poskytnutých na základe zmlúv o zdravotnej starostlivosti uzatvorených so zdravotnými poisťovňami.

Tieto nemocnice sú tiež pilierom v boji proti pandémii COVID 19 a cca 46% všetkých hospitalizovaných pacientov je v nemocniciach združených v ANS. Medzi našich členov patria aj nemocnice v málo rozvinutých regiónoch s vysokou nezamestnanosťou a zlým sociálnym postavením, kde tieto zdravotnícke zariadenia tvoria prvý kontakt pre pacientov s potrebou hospitalizácie. Ako príklady môžeme uviesť napr. Krompachy, Rimavskú Sobotu, Kráľovský Chlmec a mnohé iné. Zároveň patria nemocnice združené v ANS medzi najväčších zamestnávateľov v okresoch.

Bolo by na mieste opýtať sa zamestnancov, pacientov, alebo aj Ministerstva zdravotníctva, či naše nemocnice majú, alebo nemajú miesto v systéme zdravotnej starostlivosti. Bez toho aby štát poskytol zdroje na zákonné (!) zvýšenie miezd sa totiž tieto ústavné zdravotnícke zariadenia ocitnú v existenčných problémoch.

Nemocnice združené v ANS si aj v zložitej situácii prebiehajúcej pandémie, pri nedostatočnom financovaní zdravotníctva plnia svoje záväzky voči zamestnancom a štátu, investujú do obnovy budov a prístrojovej techniky pričom hospodária s vyrovnaným rozpočtom a nezaťažujú štátny rozpočet nárokmi na ďalšie oddlžovanie. ANS preto pokladá za krajne nevhodné a nekorektné v situácii, kedy majú regionálne nemocnice problém udržať svoj chod, nemajú garantované ani financovanie minimálnych mzdových nárokov od 1.1.2022 vyplývajúcich z platnej legislatívy a zvýšené náklady spojené s rastom energií či inflácie rozdeľovanie zdravotníckych zariadení na štátne a neštátne zavádzajúcim spôsobom. V tejto súvislosti preto vyzývame predsedu vlády na stretnutie so zástupcami ANS za účelom diskusie o aktuálnej situácii v zdravotníctve z pohľadu ANS.

(ANS je dobrovoľným, zamestnávateľským, záujmovým, nepolitickým a nezávislým združením združujúcim 80 malých a stredných nemocníc a iných zdravotníckych zariadení. Zdravotnícke zariadenia združené v ANS zamestnávajú cca 27 300 zamestnancov.)