Treba prepojiť obsah štúdia s potrebami zamestnávateľov

15.11.2018 Monitoring médií
Treba prepojiť obsah štúdia s potrebami zamestnávateľov

Treba prepojiť obsah štúdia s potrebami zamestnávateľov. Máme veľké množstvo študentov, ktorí sa neuplatnia v odbore, ktorý vyštudovali!

Zavádzanie prvkov duálneho vzdelávania aj do vysokoškolského štúdia je jednoznačne dobrou cestou, hovorí v rozhovore pre Hospodárske noviny Andrej Hutta, člen prezídia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR.

?Ako vnímate kvalitu a odbornosť absolventov slovenských vysokých škôl, ktorí prichádzajú v ostatných rokoch do praxe?

To závisí od konkrétnej školy a študijného odboru. Na Slovensku máme vysoko kvalitné technicky zamerané vysoké školy, ktoré zápasia s nedostatočným záujmom študentov, ale aj školy, ktoré produkujú vysoké počty študentov nepripravených pre trh práce.

?Je v tomto roku na trhu práce viac vhodných absolventov ako v minulosti?

Situácia na trhu stále stagnuje a problémy máme tie isté. Nedostatok kvalitných absolventov na strane jednej a nadmerné množstvo absolventov v odboroch prevyšujúcich dopyt na trhu práce.

?Rozbieha sa duálne vzdelávanie v rámci vysokých škôl dostatočne? Čo by z vášho pohľadu pomohlo, aby sa priblížilo potrebám zamestnávateľov?

Jednoznačne musíme prepojiť obsah štúdia s potrebami zamestnávateľov, vytvárať stabilné partnerstvá a už počas štúdia posielať vysokoškolákov do praxe, kde budú riešiť konkrétne úlohy konkrétnych firiem. Zavádzanie prvkov duálneho vzdelávania aj do vysokoškolského štúdia je jednoznačne dobrou cestou. Pretože potrebujeme vyvažovať situáciu na trhu práce a reagovať na zvýšenú dynamiku, ktorú trh nadobúda v dôsledku efektov štvrtej priemyselnej revolúcie.

?Mnoho firiem už investuje nemalé prostriedky, aby si pripravili vhodných pracovníkov pre potrebné profesie. Prečo je to nutné, v čom je problém?

Pozrime sa len na fakty. Máme veľké množstvo študentov, ktorí sa neuplatnia v odbore, ktorý vyštudovali. To znamená zmarené prostriedky vynaložené na ich štúdium, frustráciu na strane zamestnávateľov, ako aj nových zamestnancov. Taktiež dôsledok digitalizácie a nástup novej generácie vyžaduje komplexné zamyslenie sa nad zručnosťami a vedomosťami, ktoré sú už dnes potrebné v praxi. Jednoznačne bude potrebné posilniť vyučovanie IKT a základov technológií, ktoré sú bežne dnes všade okolo nás.

?Ako do budúcnosti vidíte možnosti spolupráce vysokých škôl a zamestnávateľov v oblasti prípravy budúcich zamestnancov, ale aj výskumu a jeho uplatnenia v praxi?

Voľakedy platilo základné pravidlo, že štát vlastnil výrobu a k nej sa viažuci výskum. Bol teda nositeľom inovácií a knowhow, ktoré pomocou svojich škôl prenášal a vychovával ľudí do praxe. Dnes však žiadnu výrobu nevlastní štát, ale firmy, ktoré sú aj nositeľmi inovácií a know-how. Preto je jedinou možnou cestou len čo najbližšie spojenie škôl so zamestnávateľmi. Treba na strane štátu vytvárať také podmienky, aby bola spolupráca týchto subjektov čo najjednoduchšia.

?Môže Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení vplývať na vysoké školy alebo ministerstvo školstva, aby podporili žiadané odbory štúdia?

Všetky zamestnávateľské zväzy a združenia už dlhodobo poukazujú na nesúlad v tejto oblasti, majú však len odporúčací charakter a rozhodnutia sú vždy v rukách rezortu školstva. Dynamika, ktorú donesie štvrtá priemyselná revolúcia do sveta výroby, sa prejaví aj v službách a nesúlad na trhu práce sa bude do budúcnosti len zväčšovať. Mali by sme sa zamyslieť, ako podporiť konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky, na ktorú globálny svet nepočká. Podporovať viac technických smerov alebo smerov spojených s IT by malo byť jednoznačne prioritou štátu.