Systém overovania kvalifikácií v Slovenskej republike

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Projekt je zameraný na postupnú úpravu existujúcich mechanizmov, vytvorenie nových prvkov a ich odskúšanie a zavedenie do systému CŽV tak, aby sa vytvorili možnosti na získavanie kvalifikácií a výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa aj mimo systému formálneho (školského) vzdelávania pre všetkých občanov SR.


www.esf.gov.sk        www.minedu.sk        www.ludskezdroje.gov.sk

Názov projektu: Národný projekt Systém overovania kvalifikácií v Slovenskej republike

Operačný program: 312000 – Operačný program Ľudské zdroje

Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/NP/1.4.1-01

Kód ITMS: 312011V983

Realizátor: Štátny inštitút odborného vzdelávania

Miesto realizácie: Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj

Dĺžka realizácie projektu: od 03/2019 do 03/2023

Celkové oprávnené výdavky projektu: 11 780 130,64 €

Koordinátor: Asseco Central Europe, a.s.

Názov zákazky: Nastavenie a implementácia štruktúry systému overovania kvalifikácií

Dĺžka realizácie zákazky: od 07/2021 do 02/2023


Cieľ projektu

Komplexné nastavenie systému overovania kvalifikácií a výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa v Slovenskej republike.

Cieľové skupiny

- Zamestnanci, samostatne zárobkovo činné osoby
- Mladí ľudia vo veku do 25 rokov
- Starší ľudia v produktívnom veku
- Uchádzači o zamestnanie

Prínos projektu

- Potvrdenie nadobudnutých vedomostí, zručností a kompetencií
- Lepšie uplatnenie na trhu práce
- Získanie zamestnania, resp. kariérny rast

Odborné aktivity

Aktivita A - Prvotné nastavenie systému overovania kvalifikácií
Aktivita B - Konkretizácia systému overovania kvalifikácií v praxi
Aktivita C - Spustenie pilotného overovania SOK

Výsledky projektu

- Register národných garantov min. 75 osôb
- Register autorizovaných osôb min. 375 osôb
- Sieť autorizovaných inštitúcií min. 120 inštitúcií
- Úspešní absolventi Systému overovania kvalifikácií min. 1872 osôb

Zapojené inštitúcie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Republiková únia zamestnávateľov
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Konfederácia odborových zväzov SR
Združenie miest a obcí Slovenska