Svetový deň vody

Zdroj: hnonline.sk

17.03.2023 Monitoring médií
Svetový deň vody

22. marec Svetový deň vody

Dňa 22. marca si celý svet pripomenie Svetový deň vody. Kampaň spojená s týmto sviatkom je komunikovaná pod heslom „Buď zmenou“. Povzbudzuje ľudí, aby vo svojom živote podnikli kroky na zmenu spôsobu hospodárenia s vodou. Akčná agenda o vode si stanovila ambiciózny cieľ: „ Voda a sanitácia pre všetkých do roku 2030“. Podľa informácií z OSN sa svet nepribližuje k cieľu, ktorý si predsavzal a to, zabezpečiť univerzálny prístup k zdravotne zabezpečenej a cenovo dostupnej pitnej vode pre všetkých. Najnovšie údaje ukazujú, že vlády musia pracovať v priemere štyrikrát rýchlejšie, aby splnili tento cieľ včas. Nenapredovanie vo vodnom hospodárstve brzdí pokrok vo všetkých globálnych problémoch, od zdravia po hlad, rodovú rovnosť po pracovné miesta, vzdelávanie po priemysel. Je potrebná rýchla transformačná zmena, pričom každý jednotlivec v nej môže zohrať pozitívnu úlohu. Každá akcia – bez ohľadu na to, aká je malá – bude znamenať rozdiel. Rok 2023 prináša významné zmeny aj v slovenskej legislatíve, jednou z nich je transpozícia Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2020/2184 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu. Cieľom smernice je ochrana zdravia najmä pred nepriaznivými účinkami kontaminovanej pitnej vody, zlepšenie prístupu k pitnej vode, vykonávanie opatrení a aktivít na podporu používania pitnej vody z verejného vodovodu ako najbezpečnejšieho spôsobu zásobovania obyvateľov vodou a zvýšenie informovanosti o kvalite vody pre širokú verejnosť.

Ďalšou významnou zmenou je revízia Smernice Európskeho parlamentu a Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd. Hlavným cieľom smernice je ochrana životného prostredia, ľudského zdravia, redukcia emisií skleníkových plynov, zlepšenie riadenia a transparentnosti sektora, lepší prístup k sanitácii po pandémií. Cieľom sprísnených opatrení je zníženie emisií znečistenia vypúšťaných do životného prostredia až o 4,86 milióna ton ročne. Náklady na opatrenia sa vyšplhajú na 3,783 miliárd €/rok, čo zaradí túto smernicu medzi najdrahšie európske smernice. Revízia smernice preferuje ambiciózne ciele v krátkom časovom horizonte s vysokými nákladmi. Ako uvádzajú vo svojom stanovisku vlastníci a prevádzkovatelia verejných kanalizácií na Slovensku, tak zásadné zmeny nebudú schopní plniť v plnom rozsahu.

Oblasť sektora vodného hospodárstva si vyžaduje globálnu zmenu. Tú môžeme dosiahnuť len za aktívnej spolupráce všetkých zainteresovaných. Nestačia medzinárodné dohovory, legislatívne zmeny, potrebná je ochota ľudí, ktorí si budú vážiť vodu ako národné bohatstvo, budú chrániť jej kvalitu a investovať do obnovy a rozvoja vodárenskej infraštruktúry.

        Ing. Stanislav Hreha, PhD., prezident