Stanovisko k navrhovaným zmenám Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov

29.09.2014 Tlačové správy
Stanovisko k navrhovaným zmenám Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov

AZZZ SR na základe stanovísk svojich členov uplatnila v rámci medzirezortného pripomienkového konania ako aj na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR viacero zásadných pripomienok k predloženému návrhu novely Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorý je aktuálne v rámci legislatívneho procesu predmetom rokovania NR SR.

Vláda plánuje zaviesť presný opak toho, čo deklarovala minulý rok. Namiesto zníženia daňového zaťaženia priamymi daňami, ktoré bolo zo strany vlády viackrát prisľúbené, plánuje od daňových poplatníkov vyzbierať o 264 mil. Eur viac.

Medzi kľúčové pripomienky AZZZ SR k tejto navrhovanej právnej úprave, ktorá zásadným spôsobom determinuje kvalitu podnikateľského prostredia, patria napríklad:

  • Nesúhlasíme s návrhom na povinné používanie registračných pokladníc v ambulanciách poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorých takto na jednej strane meníme na obchodníkov, či podnikateľov, čo v Európe ani vo Svete nemá obdobu, na druhej strane sú však zdravotnícke služby oslobodené od DPH, a neštátni lekári nemajú možnosť uplatniť si odpočet DPH pri nákupe bežných tovarov, pri investíciách do zdravotníckej techniky, vybavenia ambulancií, čím prichádzajú o množstvo finančných prostriedkov, ktoré takto smerujú priamo do štátnej kasy

  • Navrhujeme zvýšiť motiváciu firiem vyvíjať aktivity a realizovať investície do projektov v oblasti vedy a výskumu a to z navrhovaných 25% na 75% odpočitateľných nákladov vynaložených na tento účel. S cieľom výraznejšie sa priblížiť podmienkam podpory vedy a výskumu vo vyspelých krajinách EÚ a tiež s ohľadom na jeden z cieľov schváleného pre vedu a výskum v nasledujúcom období významného dokumentu RIS3-SK – zvýšiť výdavky na výskum a vývoj na 1,2% HDP - považujeme za nevyhnutné razantnejšie motivovať podnikateľské subjekty, aby investovali v oblasti vedy a výskumu

  • Možnosť uplatniť 80% daňovo-uznateľných výdavkov z ceny obstarania. Presun dôkaznej povinnosti plného využívania na podnikateľské účely pri 100%-tnom uplatnení ceny obstarania na daňovníka

  • Nesúhlas so znížením stropu pre započítanie členských príspevkov vyplývajúcich z nepovinného členstva v právnickej osobe zriadenej na účel ochrany záujmov platiteľa ako daňovo uznateľný výdavok, a to viac ako o 50% z pôvodných 66 000Eur na navrhovaných 30 000Eur.

  • Realizáciou tohto návrhu by boli firmy daňovo demotivované združovať sa s cieľom hájiť spoločné záujmy, teda napríklad aj spoločne pripomienkovať navrhovanú legislatívu

  • Rovnako nesúhlasíme s ďalšími návrhmi, ktoré priamo negatívne ovplyvnia ekonomickú situáciu firiem a zvýšia administratívnu záťaž, kam patria zmeny v oblasti uplatňovania nákladov za pohonné hmoty, za reklamné predmety, v oblasti limitov pri odpisoch majetku, transferového oceňovania a nízkej kapitalizácie.Tieto, ako aj ostatné pripomienky, ktoré AZZZ SR k tomuto návrhu v legislatívnom procese uplatnila, sa nachádzajú na portáli právnych predpisov, ako aj na stránke HSR SR.Vyjadrujeme presvedčenie, že pred schválením tohto zákona v Národnej rade SR budú v prospech udržania zamestnanosti a konkurencieschopnosti Slovenska naše pripomienky zohľadnené.