Stanovisko AZZZ SR k zvyšovaniu platov v štátnej a verejnej službe

24.07.2015 Tlačové správy
Stanovisko AZZZ SR k zvyšovaniu platov v štátnej a verejnej službe

AZZZ SR, nadväzne na medializované informácie z priebehu kolektívneho vyjednávania medzi zástupcami verejnej správy a predstaviteľmi Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky, kde zástupcovia verejnej správy, teda jednak vlády a tiež miestnej a regionálnej samosprávy, navrhujú zvýšenie mzdových taríf o 1,3 %, vyjadruje pochopenie pre postoj vlády a samosprávy a požaduje uplatniť rovnako citlivý a opatrný prístup aj pri zvyšovaní minimálnej mzdy na budúci rok, ktorá však má podľa informácií avizovaných zo strany vlády porásť až o 5 %, resp. priblížiť sa ku hranici 400,- € mesačne, zo súčasných 380,- €, pričom zvýšenie minimálnej mzdy má nielen priamo ale aj prostredníctvom § 120 Zákonníka práce negatívny dopad na náklady a konkurencieschopnosť všetkých podnikateľov a zamestnávateľov v súkromnom sektore.

"My ako zamestnávatelia chápeme tento postoj vlády, že argumentuje ekonomickými ukazovateľmi, odkazuje na predpokladanú mieru inflácie na rok 2016, ktorá má dosiahnuť mieru 1,3 % a musí brať ohľad na limity dané rozpočtom a predpokladaným stavom verejných financií v budúcom období. Nazdávame sa však, že aj naše argumenty v súvislosti s rastom minimálnej mzdy by mali nájsť viac pochopenia, a v rokovaniach týkajúcich sa či rastu minimálnej mzdy alebo zvyšovania platov v oblasti štátnej a verejnej služby by sa mal používať rovnaký meter. V rokovaniach o zvyšovaní miezd vyplácaných zo štátneho rozpočtu, je štát oveľa opatrnejší, a k samotnému zvyšovaniu platov pristupuje veľmi citlivo, prísne s ohľadom na ekonomiku a rozpočtové možnosti, a naopak v rokovaniach o minimálnej mzde, a od nej sa odvíjajúceho všeobecného mzdového vývoja, je ten prístup, na úkor najmä súkromného sektora, veľmi razantný," dodáva Oto Nevický, generálny sekretár AZZZ SR.