Stanovisko AZZZ SR k minimálnej mzde na rok 2016

15.07.2015 Tlačové správy
Stanovisko AZZZ SR k minimálnej mzde na rok 2016

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (ďalej aj „Asociácia“) dnes listom, v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o minimálnej mzde, informuje ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR, pána Jána Richtera, že v rokovaniach so sociálnymi partnermi sa Asociácii, napriek snahe o dohodu a ústretové návrhy zo strany zamestnávateľov, nepodarilo dosiahnuť dohodu na úprave výšky minimálnej mzdy pre rok 2016, so zástupcami zamestnancov - vedením Konfederácie odborových zväzov SR.

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR na základe uvedeného a tiež vzhľadom na stále nepriaznivý stav v oblasti zamestnanosti, najmä osôb s nízkou kvalifikáciou, na ktorých sa dopad rastu minimálnej mzdy obzvlášť negatívne prejavuje, tiež vzhľadom na vysoký počet dlhodobo nezamestnaných, nepriaznivý stav zamestnanosti v regiónoch a problémy absolventov a mladých ľudí s uplatnením sa na trhu práce, navrhuje nezvyšovať minimálnu mesačnú mzdu na rok 2016.

„V tejto súvislosti Asociácia požiadala ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR, pána Jána Richtera o zohľadnenie tohto stanoviska AZZZ SR pri príprave návrhu ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na úpravu sumy mesačnej minimálnej mzdy, ktorý bude predložený na augustové rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR.“, konštatuje RNDr. Oto Nevický, MBA, generálny sekretár AZZZ SR.