Spoločné stanovisko zamestnávateľov k zákonu o OVaP

23.03.2015 Tlačové správy
Spoločné stanovisko zamestnávateľov k zákonu o OVaP

Sedem stavovských a profesijných organizácii zastupujúcich zamestnávateľov sa dnes stretlo, aby vyjadrili svoje jednotné stanovisko k pripravovanému zákonu o odbornom vzdelávaní a príprave. Spája ich obava o vykonateľnosť zákona, konkrétne časti o praktickom vyučovaní žiakov u zamestnávateľov, ktoré nespĺňa dohodnutú filozofiu, koncepciu a princípy duálneho systému vzdelávania. Duálne vzdelávanie podľa zamestnávateľov musí byť vykonávané v úzkej súčinnosti štátu a stavovských a profesijných organizácii.

Zamestnávatelia boli v uplynulých dvoch rokoch aktívnou súčasťou celého legislatívneho procesu prípravy zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, spolupracovali pri tvorbe filozofie i obsahovom napĺňaní zákona. Pre stavovské a profesijné organizácie bola účasť pri tvorbe zákona vyústením dvanásťročnej práce a skúseností so systémovou transformáciou odborného vzdelávania a prípravy (OVP).

Nový zákon bol 9. januára 2015 prerokovaný a schválený vládou SR a bol postúpený na prerokovanie NR SR s verejným prísľubom predsedu vlády Róberta Fica, že v legislatívnom procese v NR SR budú doriešené dva problémy:

  • motivačné podmienky pre zamestnávateľov
  • vytvorenie podmienok pre zamestnávateľov k výkonu povinnosti, ktoré im zákon ukladá.

Dňa 17. februára však predložilo Ministerstvo školstva, vedy a výskumu a športu tézy k zákonu, ktoré zamestnávateľské organizácie považujú za neprijateľné, nakoľko neumožňujú úzku súčinnosť stavovských a profesijných organizácií na odbornom vzdelávaní a príprave.Na základe týchto téz prijali stavovské a profesijné organizácie, ktoré reprezentujú 11 465 zamestnávateľov a 640 000 zamestnancov, zásadné stanovisko:

Zamestnávatelia združení v Rade Vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu upozorňujú, že prípadným akceptovaním téz, alebo častí téz, ktoré boli predložené, sa vstupuje do filozofie, koncepcie a princípov duálneho vzdelávania a zavádza sa akýsi štátny model duálneho vzdelávania.

S takýmto prístupom, ktorý nerešpektuje doposiaľ prebiehajúcu diskusiu a nie je v súlade s platným uznesením vlády, nemôžu predmetné zamestnávateľské organizácie súhlasiť. Za predpokladu, že by mali byť navrhované tézy implementované do návrhu zákona, sú nútení navrhnúť,aby bol predmetný vládny návrh zákona stiahnutý z ďalšieho legislatívneho konania.

Hlavným cieľom stavovských a profesijných organizácií je prijatie vykonateľného zákona o OVP.Podľa Mariána Juska, prezidenta RÚZ, je systém duálneho vzdelávania dôležitým predpokladom budúceho rozvoja Slovenska a nástrojom na zníženie nezamestnanosti mladých . „Pokiaľ dôjde k prijatiu zákona bez rešpektovania praktických potrieb a skúseností zamestnávateľov, môže to mať fatálne dopady na uplatniteľnosť absolventov stredných odborných škôl na Slovensku,“ uviedol Rastislav Machunka, viceprezident AZZZ.

Zamestnávatelia združení v Rade Vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu preto požadujú, aby zákon o odbornom vzdelávaní a príprave reflektoval dohodnutú filozofiu, koncepciu a princípy duálneho systému vzdelávania.Po splnení týchto požiadaviek sú stavovské a profesijné organizácie

pripravené prebrať úlohy v zmysle schváleného zákona v plnom rozsahu. Zároveň upozorňujú, že bez aktívnej účasti zamestnávateľov nemôže existovať efektívny duálny systém.