Asociácia zamestnávateľ. zväzov a združení

Dátum exportu: 15.07.2015 12:07


 1. Prosperujúce odvetvie

  [Téma: AZZZ SR, KOZ, RÚZ; HN; 15/07/2015; 134/2015; s.: 11; NÁZORY A ANALÝZY; Juraj Dlhopolček]

 2. Zamestnanosť rastie, mzdy sa spomalili

  [Téma: VŠEOBECNÉ; sme.sk; 14/07/2015; Slovensko; tasr]

 3. Štáty EÚ majú viac spolupracovať pri kontrole vysielaných zamestnancov

  [Téma: VŠEOBECNÉ; 24hod.sk; 14/07/2015; Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR]

 4. Priemerná mzda klesla o 0,6 percenta

  [Téma: VŠEOBECNÉ; HN; 15/07/2015; 134/2015; s.: 4; SPRAVODAJSTVO; redakcia]


 1. Prosperujúce odvetvie

  [Téma: AZZZ SR, KOZ, RÚZ; HN; 15/07/2015; 134/2015; s.: 11; NÁZORY A ANALÝZY; Juraj Dlhopolček]

  Celulózovo-papierenské odvetvie patrí k najvýkonnejším a dlhodobo prosperujúcim odvetviam slovenskej ekonomiky. Spolu desať firiem združených v Zväze celulózo-papierenského priemyslu (ZCPP) SR pokrýva sto percent výroby vláknin a papiera v SR a väčšinu výroby tovaru v celom odvetví. Celulózu vyrába najväčšia firma v tomto odvetví na Slovensku Mondi SCP, a. s., Ružomberok a Bukóza Holding, a. s., Hencovce. Najväčšími spracovateľmi zberového papiera sú Metsa Tissue Slovakia, s. r. o., Žilina a SHP Harmanec, a. s. V súčasnosti má Slovensko vybudované rozsiahle a moderné kapacity na materiálové zhodnocovanie tejto komodity, čo mu umožňuje plnenie záväzných limitov zhodnocovania odpadov z obalov, ktoré stanovuje najnovší Program odpadového hospodárstva na roky 2011 – 2016. Významným dielom k tomu za roky svojej existencie prispel aj Recyklačný fond (RF). Hlavným cieľom jeho aktivít v zložitých podmienkach bolo predovšetkým podporovať a rozširovať separovaný zber, triedenie a úpravu odpadov z papiera a lepenky v obciach a mestách, ako aj v zberových spoločnostiach Slovenskej republiky. Do akej miery sa mu to darilo – o tom napríklad hovoria impozantné čísla o dlhodobej podpore sektora papiera RF zberu, zhodnocovaniu a recyklácii tejto významnej komodity. Od roku 2002 sa náš sektor podieľal celkovo na dotovaní 360 projektov v celkovej sume viac ako 19 miliónov eur. Podstatná časť z toho, prevyšujúca úroveň 17 miliónov eur našla adresátov najmä v prostredí našich miest a obcí, zberových a recyklačných spoločností. Väčšina z nich šla na podporu zberu a zhodnocovania, ako aj na spoluúčasť pri rozvoji najmodernejších technológií. Na to kládol sektor papiera osobitný akcent. Osobitne podporoval najmä projekty zavádzania najmodernejších BAT technológií, zameraných na úpravu, zhodnotenie a recykláciu papiera a lepeniek. Keď už je reč o BAT technológiách, nedá mi nepovedať, že ich dlhodobá podpora bola leitmotívom činnosti väčšiny sektorov celého Recyklačného fondu za roky jeho existencie. V súčasnosti, keď nás okolnosti vlastne nútia bilancovať, by sa dalo povedať, že budovanie moderných technologických kapacít, ktoré posilnili v rozhodujúcej miere zhodnocovanie a recykláciu prakticky všetkých odpadových komodít na Slovensku, možno označiť za jeden z najvýznamnejších prínosov Recyklačného fondu v oblasti odpadového hospodárstva. Dá sa povedať, že tak zásadným spôsobom prispel k vytvoreniu moderného recyklačného priemyslu na Slovensku. Je to základ, na ktorom sa dá budovať. V tomto duchu ho od samého začiatku formovali aj podnikatelia z Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR, ktorí stáli pri jeho zrode na prelome nastupujúceho 21. storočia. Verím, že plody tohto snaženia padnú na úrodnú pôdu. Som rád, že som mal šťastie osobne byť pri tom od prvých chvíľ.

  Juraj Dlhopolček, generálny sekretár ZCPP SR a predseda Správnej rady RF

  Späť na obsah

 2. Zamestnanosť rastie, mzdy sa spomalili

  [Téma: VŠEOBECNÉ; sme.sk; 14/07/2015; Slovensko; tasr]

  K rastu zamestnanosti prispievajú najmä služby a tiež priemysel.

  BRATISLAVA. V máji tohto roka pokračoval rast zamestnanosti na Slovensku, keď medzimesačne vzrástla o 0,4 %. Medziročná dynamika dosiahla úroveň 2,3 %.

  V piatom mesiaci tohto roka však spomalil rast miezd. Priemerná mzda medzimesačne klesla o 0,6 % a jej medziročný rast spomalil na 0,7 %. Vo svojom aktuálnom komentári to uviedli analytici Národnej banky Slovenska (NBS).

  Ťahúňom sú služby a priemysel

  "Priaznivý vývoj na trhu práce pokračoval aj v máji tohto roka. K rastu zamestnanosti prispievajú najmä služby a v menšom rozsahu aj priemysel. V službách rástol najmä segment vybraných trhových služieb, z toho najmä činnosti v oblasti nehnuteľností, reklamy a prieskumu trhu, prenájmu a lízingu," skonštatovali analytici NBS.

  Zamestnanosť rástla aj v segmente personálnych agentúr, ktoré tiež patria do odvetvia vybraných trhových služieb.

  Ako ďalej uviedli analytici národnej banky, stavebníctvo sa z hľadiska zamestnanosti od dna zatiaľ neodrazilo.

  "Priaznivý vývoj zamestnanosti spolu s mierne zlepšenými očakávaniami zamestnanosti z prieskumov naznačujú, že zamestnanosť v druhom štvrťroku rastie a mierne zrýchlila oproti začiatku roka," doplnili analytici s tým, že súčasný vývoj je v súlade aj s očakávaniami prognózy NBS.

  Priemerná mzda rastie pomaly

  Priemerná mzda však podľa analytikov národnej banky v druhom štvrťroku tohto roka rastie pomaly.

  "V máji došlo k ďalšiemu spomaleniu jej rastu. Prispelo k tomu najmä odvetvie priemyslu, ale aj pomerne pomalý rast miezd v ostatných odvetviach," predpokladajú analytici národnej banky.

  Prvenstvo z hľadiska mzdového rastu ale patrí stavebníctvu, čo podľa analytikov súvisí s jeho aktuálnym oživením.

  "V službách výraznejšie rastú mzdy v ubytovaní, doprave a skladovaní," doplnili analytici NBS. Podľa nich má na to pravdepodobne vplyv minimálna mzda, prípadne aj vyššie náklady práce dopravcov smerujúcich do Nemecka.

  "V spojení s rastúcou zamestnanosťou a absenciou rastu cien však tento vývoj môže naďalej podporovať spotrebu domácností," dodali analytici NBS.

  Späť na obsah

 3. Štáty EÚ majú viac spolupracovať pri kontrole vysielaných zamestnancov

  [Téma: VŠEOBECNÉ; 24hod.sk; 14/07/2015; Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR]

  Medzi členskými štátmi Európskej únie (EÚ) sa má prehĺbiť spolupráca pri kontrolách a poskytovaní informácií o vysielaných zamestnancoch spoločnosťami. Taktiež sa ...
  Ilustračné foto Foto: TASR/AP

  Bratislava 14. júla (TASR) - Medzi členskými štátmi Európskej únie (EÚ) sa má prehĺbiť spolupráca pri kontrolách a poskytovaní informácií o vysielaných zamestnancoch spoločnosťami. Taktiež sa majú zaviesť kritériá pri posudzovaní zamestnávateľov, aby sa tak zabránilo vzniku schránkových firiem. Vyplýva to z návrhu zákona o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na poskytovanie služieb, ktorú do medzirezortného pripomienkového konania predložilo ministerstvo práce.

  Návrhom zákona sa má do slovenskej legislatívy transponovať eurosmernica o vysielaní pracovníkov spoločnosťami. "Zo spoločných poznatkov členských štátov vyplynula potreba prehĺbiť spoluprácu v oblasti vysielania zamestnancov v podobe spolupráce pri poskytovaní informácií, kontrolnej činnosti, doručovaní písomností a oznamovaní rozhodnutí orgánov členského štátu o uložení administratívnej peňažnej pokuty alebo sankcie a vynucovaní rozhodnutia štátu o uložení pokuty alebo sankcie," priblížilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR v predkladacej správe.

  Právna norma má zadefinovať, kto je usadený zamestnávateľ a hosťujúci zamestnávateľ. Taktiež sa má upraviť posudzovanie skutkových okolností pri vysielaní zamestnancov do zahraničia. Podmienky vyslania zamestnancov má prešetrovať Národný inšpektorát práce.

  Právna norma má prispieť aj k odhaľovaniu schránkových firiem. Členské štáty majú dostať pravidlá, podľa ktorých budú posudzovať, či podnik skutočne vykonáva podstatné činnosti, než napríklad len administratívne záležitosti v inom členskom štáte. "Ide o kritériá pre posúdenie, či nejde o schránkovú spoločnosť alebo spoločnosť, ktorá sa za účelom vyhnutia sa aplikácii vnútroštátnych pravidiel premiestnila, alebo si založila v inej krajine pobočku, dcérsku spoločnosť, pričom okrem administratívneho personálu v skutočnosti nepôsobí v danom štáte," priblížilo MPSVR v návrhu zákona.

  Upraviť sa majú aj povinnosti firiem, ktoré vysielajú zamestnanca na územie Slovenskej republiky, aby kontrolné orgány mohli účinne dohliadať na dodržiavanie právnych predpisov. Zavádzajú sa najmä administratívne požiadavky, ktoré musí zamestnávateľ splniť. Napríklad v mieste výkonu práce bude musieť byť uchovaná k nahliadnutiu pracovná zmluva, alebo iný doklad potvrdzujúci pracovnoprávny vzťah, ako aj doklady o vyplatenej mzde vyslanému zamestnancovi. Okrem toho majú byť dokumenty preložené do slovenského jazyka, ak o to požiada inšpektorát práce.

  Medzi členskými štátmi sa má zároveň prehĺbiť cezhraničná spolupráca, napríklad v prípade doručenia rozhodnutí, ak bola vysielajúcemu zamestnávateľovi uložená pokuta za porušenie pravidiel vyslania.

  Návrh zákona bude mať vplyv na rozpočet verejnej správy pokiaľ ide o zavedenie mechanizmu nahlasovania vyslaných zamestnancov na územie Slovenska prostredníctvom internetu, vytvorenie jednotnej národnej stránky o pravidlách vyslania na územie SR a navýšenie počtu zamestnancov Národného inšpektorátu práce a jednotlivých inšpektorátov práce. Tieto zvýšené náklady by mali byť financované zo štátneho rozpočtu.

  "Pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy bude v dôsledku zavedenia cezhraničnej spolupráce. Efektívna spolupráca by mala viesť k úspešnému vymoženiu pokút, ktoré sa budú vymáhať na základe žiadosti iného členského štátu, v ktorom slovenský subjekt porušil príslušné predpisy," uviedlo MPSVR v doložke vplyvov s tým, že výnos vymožených pokút bude príjmom štátneho rozpočtu.

  Právna norma má tiež prispieť k zlepšeniu podnikateľského prostredia, pretože sa podľa MPSVR SR zúži priestor na zneužívanie pravidiel vyslania zamestnancov. "V prípade sociálnych vplyvov možno očakávať pozitívne vplyvy vo väzbe na prístup k právam vyslaných zamestnancov," dodal rezort práce.

  Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

  Späť na obsah

 4. Priemerná mzda klesla o 0,6 percenta

  [Téma: VŠEOBECNÉ; HN; 15/07/2015; 134/2015; s.: 4; SPRAVODAJSTVO; redakcia]

  V máji tohto roka pokračoval rast zamestnanosti na Slovensku, keď sa medzimesačne zvýšila o 0,4 %. Medziročná dynamika dosiahla úroveň 2,3 %. V piatom mesiaci tohto roka sa však spomalil rast miezd. Priemerná mzda medzimesačne klesla o 0,6 % a jej medziročný rast sa spomalil na 0,7 %. Vo svojom aktuálnom komentári to uviedli analytici Národnej banky Slovenska (NBS). "Priaznivý vývoj na trhu práce pokračoval aj v máji tohto roka. K rastu zamestnanosti prispievajú najmä služby a v menšom rozsahu aj priemysel," skonštatovali analytici NBS.

  Späť na obsah