Asociácia zamestnávateľ. zväzov a združení

Dátum exportu: 06.07.2015 12:07


 1. Študenti môžu ušetriť na daniach aj odvodoch

  [Téma: VŠEOBECNÉ; Pravda; 06/07/2015; 154/2015; s.: 15,16,17,18,19; užitočná pravda poradňa; Peter Csernák]

 2. SaS predstavila reformný program, chce rovnú daň aj odvodový bonus

  [Téma: VŠEOBECNÉ; teraz.sk; 03/07/2015; TASR]

 3. Desatoro počas letných horúčav

  [Téma: VŠEOBECNÉ; pravda.sk; 04/07/2015; Zdravie; dh Pravda]

 4. Štát by mal podľa ANS za svojich poistencov platiť viac

  [Téma: VŠEOBECNÉ; teraz.sk; 03/07/2015; TASR]

 5. Je dôležité, aby ľudia chceli podnikať a zamestnávať, tvrdia politici

  [Téma: VŠEOBECNÉ; teraz.sk; 05/07/2015; TASR]

 6. Ako neprerobiť. Na dani či licencii

  [Téma: VŠEOBECNÉ; HN; 06/07/2015; 127/2015; s.: 13; PODNIKANIE; Zuzana Kullová, tur]


 1. Študenti môžu ušetriť na daniach aj odvodoch

  [Téma: VŠEOBECNÉ; Pravda; 06/07/2015; 154/2015; s.: 15,16,17,18,19; užitočná pravda poradňa; Peter Csernák]

  Mnohí študenti využívajú prázdninové obdobie na to, aby si zabezpečili peniaze na štúdium či na dovolenku. Namiesto toho, aby oddychovali, často radšej pracujú.

  Peter Csernák

  Zo zarobených peňazí im zamestnávateľ musí strhnúť dane aj odvody. V prípade, že pracujú na dohodu, nemusia z príjmu do 200 eur platiť odvody. Od daní je zase oslobodený ročný zárobok do 3 803,33 eura.

  "V prípade, ak sa žiak alebo študent rozhodne uplatniť si úľavu na odvodoch pri jednej konkrétnej dohode o brigádnickej práci študentov, musí predložiť svojmu zamestnávateľovi oznámenie a čestné vyhlásenie o tom, že túto konkrétnu dohodu si určuje na neplatenie poistného na dôchodkové poistenie. Na to, aby platila táto úľava, je potrebné splnenie ďalšej podmienky, a tou je nepresiahnutie príjmu nad 200 eur," vraví riaditeľka odboru výberu poistného Sociálnej poisťovne Andrea Zahoranová.

  Ak si študent uplatní výnimku na platenie poistného a jeho zárobok nepresiahne 200 eur, nebude platiť odvody na dôchodkové poistenie nielen on, ale ani jeho zamestnávateľ. Firma zaplatí za neho len odvody na garančné a úrazové poistenie v celkovej výške 1,05 percenta z platu. "V prípade, ak jeho príjem presiahne sumu 200 eur, ale naďalej si uplatňuje úľavu, vzniká mu síce povinné dôchodkové poistenie a on aj jeho zamestnávateľ začínajú platiť poistné na starobné a invalidné poistenie, ale ich vymeriavací základ sa znižuje o túto hraničnú sumu 200 eur," povedala Zahoranová.

  Každý študent si pritom môže vybrať v jednom kalendárnom mesiaci iba jednu dohodu o brigádnickej práci študentov, pri ktorej využije výnimku na platenie odvodov. "V prípade, ak si študent uplatní úľavu na viac ako jednu dohodu, Sociálna poisťovňa mu môže za porušenie tejto povinnosti uložiť pokutu," tvrdí Zahoranová.

  Na podobnom princípe funguje aj priebežné uplatňovanie nezdaniteľnej časti základu dane. Keďže ročná nezdaniteľná suma je v tomto roku vo výške 3 803,33 eura, mesačná nezdaniteľná suma je 316,94 eura.

  Pokračovanie - s. 17

  Dokončenie - s. 15

  Ak študent v danom mesiaci dosiahne po odpočítaní odvodov nižší zárobok, nebude platiť žiadne dane. V prípade, že je jeho príjem vyšší, zamestnávateľ mu z príjmu odpočíta nezdaniteľnú sumu 316,94 eura a daň mu vypočíta len zo zvyšnej časti zárobku.

  V prípade, že študent nepracuje celý rok, ale napríklad len cez prázdniny, môže začiatkom budúceho roku získať naspäť všetky dane, alebo aspoň ich časť, ktoré mu zamestnávateľ strhol z platu. Závisí to vždy od jeho celkového príjmu. V daňovom priznaní si totiž uplatní celoročnú nezdaniteľnú sumu 3 803,33 eura, a to aj v prípade, že nepracoval celý rok. Vďaka tomu mu môže vzniknúť preplatok na dani, ktorý mu daňový úrad vráti.

  "V prípade, ak bude zdaniteľný príjem študenta v rozmedzí medzi sumami 1 901,67 eura a 3 803,33 eura, uplatnením nezdaniteľnej časti základu dane, ak táto nebola uplatňovaná v pomernej časti v priebehu roka, nevznikne mu daňová povinnosť a prostredníctvom podaného daňového priznania typu "A" tlačiva mu správca dane zrazené preddavky na daň, ktoré boli zamestnávateľom dane v priebehu roka vyberané, vráti," povedala hovorkyňa Finančnej správy Patrícia Macíková. Ak by študent v tomto prípade požiadal o vykonanie ročného zúčtovania zamestnávateľa, daňový úrad mu zrazené preddavky na daň nevráti. Ročným zúčtovaním by sa len potvrdila skutočnosť, že preddavky na daň boli zrazené v správnej výške.

  Ak študent zarobí menej ako 1 901,67 eura, nie je síce povinný podať daňové priznanie, no ak tak neurobí, štát mu nevráti zaplatené dane. Preto sa mu ho oplatí podať dobrovoľne.
  © AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

  Ako môžete dostať naspäť zaplatené dane?

  Ak zdaniteľný príjem študenta je v rozmedzí medzi sumami 1 901,67 eura a 3 803,33 eura, vďaka nezdaniteľnej časti základu dane, ak tá nebola uplatňovaná v pomernej časti v priebehu roka, nevznikne mu daňová povinnosť a prostredníctvom podaného daňového priznania typu A tlačiva (je povinný ho podať) mu správca dane vráti zrazené preddavky na daň, ktoré boli zamestnávateľom dane v priebehu roka vyberané.

  Ak by študent v tomto prípade požiadal o vykonanie ročného zúčtovania, zamestnávateľ zrazené preddavky na daň nevráti (iba by sa napr. ročným zúčtovaním potvrdila skutočnosť, že preddavky na daň boli zrazené v správnej výške).

  Ak bude mať študent zdaniteľný príjem v roku 2015 nižší, ako je suma 1 901,67 eura, zrazené preddavky na daň sa vrátia správcom dane na základe podaného daňového priznania typu A tlačiva, ak má príjem napr. iba z dohody o vykonaní práce, alebo z dohody o brigádnickej práci študenta (i keď študent v tomto prípade povinnosť podať daňové priznanie nemá) a žiadosti daňovníka, ktorá je súčasťou daňového priznania.

  Aké odvody platia študenti

  Študent nemá osobitné povinnosti voči Sociálnej poisťovni, plní ich jeho zamestnávateľ. Nemá žiadne úľavy na poistnom, poistné platí ako každý iný pracujúci na dohodu, ale poistné odvádza za neho zamestnávateľ.

  Pri dohode s pravidelným mesačným príjmom platí študent v postavení zamestnanca poistné na nemocenské poistenie, starobné a invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti (odvádza ho za neho zamestnávateľ ), zamestnávateľ platí okrem poistného na tieto poistenia aj poistné do rezervného fondu solidarity a poistné na úrazové a garančné poistenie.

  Pri dohode s nepravidelným príjmom platí študent v postavení zamestnanca poistné na starobné a invalidné poistenie, zamestnávateľ okrem toho platí tiež poistné do rezervného fondu solidarity, poistné na úrazové a garančné poistenie.

  Ako ušetriť na odvodoch

  Študenti pracujúci na dohodu o brigádnickej práci študentov sú poistení a povinní platiť poistné na dôchodkové poistenie (starobné a invalidné); poistné za nich odvádza zamestnávateľ. Títo študenti sami žiadne povinnosti voči Sociálnej poisťovni nemajú, plní ich zamestnávateľ. Zamestnávateľ platí za seba poistné na dôchodkové poistenie, úrazové a garančné poistenie a tiež poistné do rezervného fondu solidarity. Úľava na odvodoch nie je automatická.

  Ak pravidelný mesačný príjem alebo priemerný mesačný príjem z tejto dohody u študenta nepresahuje sumu 200 eur a študent požiadal o výnimku z platenia poistného, nemá postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia.

  Výnimka platí až do skončenia právneho vzťahu dohody alebo do posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom ukončenie uplatňovania výnimky študent oznámi zamestnávateľovi. O výnimku žiada študent u zamestnávateľa na tlačive Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov. Zamestnávateľa informuje písomne aj v prípade, že výnimku si ďalej uplatňovať nechce. Ak má viacero dohôd o brigádnickej práci študentov, v jednom kalendárnom mesiaci si môže uplatniť výnimku najviac na jednu dohodu o brigádnickej práci študentov.

  Ak príjem z dohody presiahne hraničnú sumu, študentovi vznikne dôchodkové poistenie aj v prípade, že o výnimku požiadal. V tomto prípade platí poistné na dôchodkové poistenie z vymeriavacieho základu, ktorý sa určí ako rozdiel medzi pravidelným mesačným príjmom alebo priemerným mesačným príjmom a hraničnou sumou 200 eur. Poistné za neho odvádza zamestnávateľ.

  otázky a odpovede - K daniam študentov

  Som študentom vysokej školy. V mesiacoch júl až september som na brigáde, pričom pracujem na dohodu o brigádnickej práci. Mám z dosiahnutých príjmov podať daňové priznanie?

  V prípade, ak zdaniteľné príjmy študenta v tomto roku nebudú vyššie ako 1 901,66 eura, nemusí podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb. Ak tieto príjmy budú vyššie ako 1 901,66 eura, bude musieť podať daňové priznanie k dani z príjmov typ A. Daňovník však môže podať daňové priznanie aj napriek tomu, že mu takáto povinnosť nevyplýva zo zákona o dani z príjmov. V prípade, ak študent podá daňové priznanie a príjem nemal vyšší ako 3 803,33 eura, uplatní si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, ktorá v roku 2015 (ak je základ dane rovný alebo nižší ako 19 809 eur) je vo výške 3 803,33 eura, pri výpočte dane mu vznikne preplatok, ktorý mu po vyplnení žiadosti uvedenej v daňovom priznaní daňový úrad vráti. Prílohou daňového priznania je potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, ktoré zamestnancovi vydá zamestnávateľ.

  Cez leto budem brigádovať v zahraničí. Môžem požiadať o vrátenie dane, ktorú mi tam zamestnávateľ strhne?

  Študenti, ktorí budú cez letné prázdniny brigádovať v zahraničí, dosiahnu príjem zo závislej činnosti plynúci zo zdrojov v zahraničí. Títo študenti pri podávaní priznania budú postupovať v súlade s § 32 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. O vrátenie dane zrazenej z týchto príjmov nepožiadajú daňovú správu na území SR, ale takúto možnosť môžu mať v štáte, v ktorom im bola daň zrazená. Pri vrátení dane v inom štáte študenti postupujú podľa ich vnútroštátnych predpisov.

  Popri škole brigádujem. Pracujem pre dve rôzne firmy, v každej týždenne odpracujem desať hodín. V jednej firme zarobím 120 eur mesačne a v druhej 160 eur. Obaja zamestnávatelia mi strhávajú daň. Budem musieť podať daňové priznanie?

  Ak budete pracovať celý rok, váš celoročný príjem dosiahne 3 360 eur. Keďže táto suma je vyššia ako polovica nezdaniteľnej časti základu dane, vzniká vám povinnosť podať daňové priznanie. Tejto povinnosti sa môžete vyhnúť, ak jedného zo svojich zamestnávateľov požiadate o vykonanie ročného zúčtovania daní. Požiadať ho o to musíte najneskôr do 15. februára budúceho roku. Ak tento termín nestihnete, nezostane vám nič iné, ako podať daňové priznanie. Ak vám niektorý zo zamestnávateľov uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane, môžete o vykonanie zúčtovania požiadať jeho. V prípade, že ani jeden z nich vám neuplatňuje nezdaniteľné minimum, môžete si vybrať, ktorého z nich požiadate o vykonanie ročného zúčtovania. Musíte mu však doručiť potvrdenie o príjme od druhej firmy. Keďže váš celoročný príjem bude nižší ako nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, dostanete po podaní daňového priznania naspäť všetky dane, ktoré vám zamestnávatelia strhli.

  Rodičia mi nasporili nejaké peniaze, ktoré mám uložené na termínovanom vklade. Môžem získať naspäť dane, ktoré mi banka strhne z úrokov?

  V minulosti bolo možné požiadať o vrátenie dane z úrokov, ktorú banka klientom automaticky strhla. Od roku 2011 však tento postup nie je možný a štát vám nevráti dane z úrokov.

  Čo dohodárom garantuje Zákonník práce a na čo nemajú nárok

  Aké výhody majú

  - Zamestnávateľ im musí vyplácať aspoň minimálnu mzdu. V tomto roku je hodinová minimálna mzda vo výške 2,184 eura. To znamená, že ak za mesiac odpracujete 40 hodín na dohodu, zamestnávateľ vám musí vyplatiť 87,36 eura.
  - Majú nárok na voľno v prípade dôležitých osobných prekážok v práci. Zamestnávateľ im preto musí poskytnúť voľno napríklad na návštevu lekára. Na rozdiel od riadnych zamestnancov však majú nárok len na neplatené voľno. Zamestnávateľ im naďalej nemusí poskytnúť voľno na presťahovanie ani na nájdenie nového pracovného miesta, ak dostanú výpoveď.
  - Týkajú sa ich aj ustanovenia o pracovnom čase. Počas 24 hodín nemôžu ľudia pracujúci na dohodu odpracovať viac ako 12 hodín. Mladiství zamestnanci môžu v priebehu 24 hodín odpracovať maximálne 8 hodín.

  Na aké výhody majú nárok len ľudia zamestnaní na zmluvu

  Dovolenka

  - Ľudia zamestnaní na pracovnú zmluvu majú nárok na minimálne štyri týždne platenej dovolenky za rok a po dosiahnutí 33 rokov na päť týždňov. Dohodári zostali o dovolenku naďalej ukrátení.

  Obedy

  - Riadnym zamestnancom musí zamestnávateľ zabezpečiť po odpracovaní viac ako štyroch hodín jedlo alebo im poskytnúť stravný lístok. Minimálna suma stravného lístka je v súčasnosti 3,15 eura, z čoho musí zamestnávateľ preplatiť 55 percent, čo je 1,73 eura. V mesiaci, ktorý má 20 pracovných dní, si tak zamestnanec vďaka stravným lístkom polepší o 34,60 eura. Dohodári môžu dostať stravné lístky, len ak im ich zamestnávateľ prizná v kolektívnej zmluve.

  Odstupné pri výpovedi

  Zamestnanci pracujúci na zmluvu majú nárok na odstupné, ak pre zamestnávateľa odpracovali aspoň jeden rok. Dohodárov je možné aj naďalej prepustiť bez nároku na odstupné.

  Odchodné pri odchode do dôchodku

  Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po získaní nároku na dôchodok odchodné vo výške minimálne jednej mzdy. Ak niekto pracuje len na dohodu, nárok na odchodné mu nevznikne.

  Bonusy za sviatok

  Za prácu nadčas, nočnú prácu a prácu cez sviatky majú zamestnanci nárok na mzdové zvýhodnenie, respektíve náhradu mzdy za sviatok. Dohodárom nemusia zamestnávatelia v týchto prípadoch dávať žiadne príplatky. Bez ohľadu na to, kedy pracujú, dostanú len základný plat.

  Komplikovanejšie prepustenie

  Zamestnanec pracujúci na zmluvu, ktorý dostane výpoveď, má nárok na výpovednú lehotu jeden až tri mesiace v závislosti od toho, ako dlho pre firmu pracuje. Dohodári majú nárok len na 15–dňovú výpovednú lehotu. Zamestnávateľ nemusí prepustenie dohodára ani špeciálne zdôvodňovať.

  Materská a rodičovská dovolenka

  Ak žena pracujúca na dohodu nastúpi na materskú alebo rodičovskú dovolenku, zamestnávateľ jej nemusí držať pracovné miesto, respektíve zamestnávateľ jej nie je povinný poskytnúť voľno.

  Ochrana tehotných žien

  Zamestnávateľ nemôže zamestnancov na zmluvu prepustiť v takzvanej ochrannej lehote. Nemôže preto prepustiť zamestnanca, ktorý je uznaný za práceneschopného, či ak je zamestnankyňa tehotná alebo na materskej, či rodičovskej dovolenke. Ľudia pracujúci na dohodu môžu dostať výpoveď aj v týchto situáciách.

  Aké dávky môžu dostať študenti, ktorí nepracujú

  - Od 1. . 1. 2004 sa obdobie štúdia nezhodnocuje pri uplatňovaní si nároku na akúkoľvek dávku zo Sociálnej poisťovne (do 31. 12. 2003 sa obdobie štúdia zohľadňovalo na dôchodkové účely, ako aj na dávku v nezamestnanosti, ak bol študent poistený najmenej 6 mesiacov).
  - Keďže študent sám neplatí poistné na žiadny druh sociálneho poistenia a neplatí ich za neho nikto, nemá ani nárok na žiadnu dávku zo Sociálnej poisťovne. Podmienkou nároku na väčšinu dávok je totiž existencia sociálneho poistenia a jeho trvanie počas určitého obdobia.
  - Žiak strednej školy a študent vysokej školy, ak utrpeli pracovný úraz alebo im vznikla choroba z povolania pri praktickom vyučovaní v období odbornej (výrobnej) praxe, majú nárok na úrazové dávky z úrazového poistenia, aj keď nie sú zúčastnení na žiadnom druhu sociálneho poistenia.

  Vysokoškoláčka otehotnie a v Sociálnej poisťovni si nárokuje dávku materské. Sociálna poisťovňa jej ju neprizná, pretože pre priznanie nároku na ňu je potrebné byť poistený v čase vzniku dôvodu na poskytnutie materského (spravidla 6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu) a mať aspoň 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred pôrodom. Nárok na ňu jej preto nevznikne ani bezprostredne po tom, čo si poistné na nemocenské poistenie začne platiť.

  Študent ukončí štúdium, nenájde si prácu a zaeviduje sa na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. V Sociálnej poisťovni si uplatní nárok na dávku v nezamestnanosti. Sociálna poisťovňa mu ju neprizná, pretože podmienkou jej priznania je trvanie poistenia v nezamestnanosti aspoň 730 dní v posledných troch rokoch pred zaevidovaním sa na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Nedostal by ju preto ani v prípade, ak by sa po ukončení štúdia zamestnal napríklad na päť mesiacov a prácu následne stratil.

  Žiak Strednej odbornej školy drevárskej utrpel pri praktickom vyučovaní v období odbornej (výrobnej) praxe, ktorá je súčasťou učebného plánu, úraz pri hobľovaní dreva, pri ktorom si poranil niekoľko článok prstov na pravej ruke. Takýto úraz žiaka sa považuje za úraz pracovný a žiak má po predložení žiadostí a splnení podmienok nárok na úrazové dávky poskytované Sociálnou poisťovňou, napríklad na bolestné, ktoré mu jeho ošetrujúci lekár bodovo ohodnotí v zmysle zákona o náhrade za bolesť a náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia.

  Aké odvody platia študenti a ich zamestnávatelia

  Študent zamestnanec na riadnu pracovnú zmluvu alebo na dohodu o vykonaní práce a dohodu o pracovnej činnosti s právom na pravidelný príjem platí poistné z vymeriavacieho základu – VZ (z príjmu zamestnanca) na:

  - poistné na nemocenské poistenie – 1,4 % z VZ,
  - poistné na starobné poistenie – 4 % z VZ,
  - poistné na invalidné poistenie – 3 % z VZ,
  - poistné na poistenie v nezamestnanosti – 1 % z VZ,

  Jeho zamestnávateľ platí:

  - poistné na nemocenské poistenie – 1,4 % z VZ,
  - poistné na starobné poistenie – 14 % z VZ,
  - poistné na invalidné poistenie – 3 % z VZ,
  - poistné na poistenie v nezamestnanosti – 1 % z VZ
  - poistné na úrazové poistenie – 0,8 % z VZ,
  - poistné na garančné poistenie – 0,25 % z VZ
  - poistné do rezervného fondu solidarity – 4,75 % z VZ

  Študent zamestnanec na riadnu pracovnú zmluvu alebo na dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o vykonaní práce s právom na nepravidelný príjem platí:

  - poistné na starobné poistenie – 4 % z VZ,
  - poistné na invalidné poistenie – 3 % z VZ

  Jeho zamestnávateľ platí:

  - poistné na starobné poistenie – 14 % z VZ,
  - poistné na invalidné poistenie – 3 % z VZ,
  - poistné na úrazové poistenie – 0,8 % z VZ,
  - poistné na garančné poistenie – 0,25 % z VZ,
  - poistné do rezervného fondu solidarita – 4,75 % z VZ

  Študent zamestnaný na dohodu o brigádnickej práci študenta s pravidelným/nepravidelným príjmom (okrem výnimky) platí poistné:

  - poistné na starobné poistenie – 4 % z VZ,
  - poistné na invalidné poistenie – 3 % z VZ,

  Jeho zamestnávateľ platí:

  - poistné na starobné poistenie – 14 % z VZ,
  - poistné na invalidné poistenie – 3 % z VZ,
  - poistné na úrazové poistenie – 0,8 % z VZ,
  - poistné na garančné poistenie – 0,25 % z VZ,
  - poistné do rezervného fondu solidarity – 4,75 % z VZ

  V prípade, ak si študent pri dohode o brigádnickej práci študentov uplatní výnimku a nepresiahne hraničnú sumu, študent neplatí žiadne poistné na sociálne poistenie. V tomto prípade platí poistné iba zamestnávateľ, a to úrazové poistenie vo výške 0,8 % z VZ a poistné na garančné poistenie vo výške 0,25 % z VZ.

  Späť na obsah

 2. SaS predstavila reformný program, chce rovnú daň aj odvodový bonus

  [Téma: VŠEOBECNÉ; teraz.sk; 03/07/2015; TASR]

  V rámci podnikateľského prostredia by SaS chcela odľahčiť podnikateľov od zbytočnej byrokracie.

  Predseda strany Sloboda a Solidarity (SaS) Richard Sulík. Foto: TASR

  Bratislava 3. júla (TASR) – Dosť bolo kritizovania, je načase pozrieť sa dopredu – tvrdí šéf opozičnej SaS a europoslanec Richard Sulík. Strana preto dnes predstavila pracovnú verziu svojho ekonomického reformného programu s názvom Agenda 2020.

  Program obsahuje šesť krokov, ktoré majú podľa Sulíka viesť k tomu, aby sa na Slovensku oplatilo podnikať, pracovať a žiť. "Dnes predstavujeme pracovnú verziu a začíname sa stretávať s podnikateľmi. Budeme počúvať, aké majú problémy, aby sme doplnili tento program o ďalšie body," opísal na dnešnej tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR Sulík. Následne by sa ekonomická reforma skompletizovala.

  Liberáli oslovia tiež najmä pravicové politické strany, budú s nimi diskutovať a hľadať prienik v ich predstavách a v ekonomickej reforme SaS. Strana totiž dúfa, že si kolegovia z ostatných pravicových strán čo najviac z týchto bodov osvoja. "Len vtedy dokážeme po voľbách v marci 2016 zrealizovať náročné ekonomické reformy," konštatoval Sulík.

  V rámci svojho ekonomického reformného programu tak chce strana SaS okrem iného zaviesť zmeny v oblasti daní. Chcela by znížiť a zjednodušiť ich výber, a to návratom k rovnej 19-% dani z príjmov od januára 2017. Následne od januára 2019 chce daň z príjmov znížiť na úroveň 15 %. Pri dani z pridanej hodnoty (DPH) navrhujú liberáli jej zjednotenie a zníženie na sadzbu, ktorá bude rozpočtovo neutrálna, aby reformný program nevytváral dlhy. Súčasne navrhujú aj zrušenie daňových licencií.

  Čo sa týka oblasti odvodov, SaS navrhuje vniesť do nich zásadnú reformu, a to zavedením odvodového bonusu. Zároveň chcú liberáli v rámci pracovnej oblasti upraviť Zákonník práce. Podľa strany by mal napomáhať pri vytváraní pracovných miest. Navrhujú napríklad zjednotenie príplatkov za prácu v nedeľu a vo sviatok na úrovni 25 %. V súčasnosti je zvýhodnenie za prácu vo sviatok na úrovni 50 %, ale neexistuje zvýhodnenie za prácu v nedeľu. Liberáli chcú tiež zjednotiť a zjednodušiť pravidlá pre dohody či pri výpočte nároku na dovolenku a stravovanie zamestnancov.

  V rámci podnikateľského prostredia by SaS chcela odľahčiť podnikateľov od zbytočnej byrokracie. Napríklad chcú umožniť náhradu gastrolístkov peniazmi či zrušiť povinnosť vytvárať rezervný fond v obchodných spoločnostiach alebo povinnosť uchovávať cenové evidencie počas troch rokov.

  V oblasti štátnej byrokracie chcú liberáli oslobodiť občanov od "šikanovania" úradmi. Navrhujú napríklad zrušenie tabuľkových platov či zavedenie povinnosti pre všetky úrady mať okrem iných dní aj fixne stanovené stránkové hodiny v stredu od 14.00 do 18.00 h. Zároveň chcú v oblasti transparentnosti a boja proti korupcii zastaviť plytvanie, kradnutie a zneužívanie moci. Navrhujú napríklad rozšíriť zákaz podnikania osobám, ktoré sa dopustili ekonomickej alebo korupčnej trestnej činnosti či zaviesť zverejňovanie zoznamu osôb so zákazom podnikania.

  Späť na obsah

 3. Desatoro počas letných horúčav

  [Téma: VŠEOBECNÉ; pravda.sk; 04/07/2015; Zdravie; dh Pravda]

  Páli slnko? Tu je desať rád hlavného hygienika MUDr. Ivana Rovného, ako letné horúčavy vydržať bez väčšej ujmy na zdraví.

  Počas pobytu mimo domova chráňte v lete svoj zrak kvalitnými slnečnými okuliarmi a používajte pokrývku hlavy, ktorá chráni pred slnečným úpalom.

  Autor - SHUTTERSTOCK

  1. Dodržiavanie pitného režimu
  Dospelý človek by mal počas dňa vypiť najmenej tri litre vody. Nevhodné sú však nápoje s obsahom cukru, kofeínu, chinínu či alkoholu. Do pitného režimu sa teda nezapočítavajú tekutiny prijaté vo forme malinoviek, piva, alkoholu, kávy. Ideálna je obyčajná voda. Nápoje by sa mali prijímať pravidelne v menších dávkach. Dôležitá je aj ich teplota – vhodnejšie sú vlažné nápoje. Potreba pitia rastie nielen v závislosti od vonkajšej teploty, ale aj od telesnej aktivity a zdravotného stavu. Najmä u detí treba dbať na to, aby pili pred fyzickou námahou, počas nej i po nej. Vodu je potrebné piť aj vtedy, keď nepociťujete smäd.

  2. Stravovanie
  Strava má byť v letných mesiacoch "ľahšia", teda ľahko stráviteľná, s nižšou energetickou hodnotou, súčasne však musí poskytovať dostatok výživných látok. Zložením má byť vyvážená a pestrá – dostatok celozrnných výrobkov, ovocia a zeleniny, nízkotučných mliečnych výrobkov, rýb, hydiny, zemiakov a strukovín, menej jedál a potravín bohatých na tuky a jednoduché sacharidy. Kupovať treba len také množstvo a druhy potravín, ktoré sme schopní skonzumovať do vyznačeného dátumu spotreby a pre ktoré máme zaistené podmienky skladovania podľa pokynov výrobcu na obale. Po nákupe dopraviť potraviny čo najskôr domov – uchovať v chladničke.

  3. Kvalita vody
  Opatrní treba byť aj pri návšteve prírodných či umelých kúpalísk. Kúpať by ste sa mali len v kúpaliskách, ktoré sú pod stálou kontrolou Úradu verejného zdravotníctva, ktorý pravidelne počas letnej sezóny vykonáva monitoring kvality vody. Aktuálne výsledky pravidelne v piatok zverejňuje na svojej internetovej stránke.

  4. Klimatizácia
  Schladiť sa okrem kúpania vo vode môžete aj klimatizáciou v aute, či v domácom, alebo pracovnom prostredí. Aby nám klimatizácia neškodila, ale naopak, bola na osoh, musí byť nastavená tak, aby rozdiel teplôt medzi vonkajším a vnútorným prostredím nebol vyšší ako 5, maximálne 7 stupňov Celzia. Náhle zmeny teplôt vzduchu za krátky časový úsek predstavujú pre organizmus stresovú situáciu, vznik tzv. teplotného šoku (celkové oslabenie organizmu).

  5. Vhodný odev
  Podľa možnosti by mal byť zo svetlých farieb a z prírodných materiálov, má byť ľahký, vzdušný a voľného strihu. Syntetické materiály nie sú vhodné, pretože neumožňujú odparovanie potu. Počas pobytu mimo domova chráňte svoj zrak kvalitnými slnečnými okuliarmi a používajte pokrývku hlavy, ktorá chráni pred slnečným úpalom.

  6. Slnenie
  Na priame slnenie sú vhodné len ranné a neskoré popoludňajšie hodiny. V prípade pobytu pri vodných plochách, kúpaliskách a vo voľnej prírode sa treba od 10. do 16. hodiny zdržiavať na tienistom mieste. Pri opaľovaní treba používať kvalitné krémy s vysokým ochranným faktorom pred UV žiarením. Pri pobyte na slnku treba chrániť predovšetkým kožu, oči a používať prikrývky hlavy. Pred slnkom sa musia chrániť dojčatá a malé deti, starí ľudia, osoby trpiace ochoreniami srdca.

  7. Horúčavy na pracovisku
  Zamestnávateľ by mal dbať na dostatok pitnej vody na pracovisku a na pitný režim zamestnancov. Vhodným pracovným odevom by mal byť ten z prírodných materiálov, podľa možnosti jednovrstvový. Zamestnávateľ by mal upraviť režim práce a odpočinku dohodou medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov, najmä pri prácach s nadmernou fyzickou záťažou a pri prácach na vonkajších pracoviskách (napr. posun začiatku pracovnej zmeny do skorších ranných hodín, zaradenie prestávok v práci).

  Zamestnanci by mali mať možnosť osprchovať sa chladnou vodou, malo by fungovať tienenie okien a svetlíkov žalúziami, roletami. V odôvodnených prípadoch, ktoré sú vymedzené príslušnou legislatívou (t. j. ak je predpoklad prekročenia hodnôt dlhodobo a krátkodobo únosnej záťaže teplom na pracoviskách, na ktorých je tepelná záťaž spôsobená technológiou; pri dlhodobej práci na vonkajšom pracovisku počas mimoriadne teplých dní), má zamestnávateľ poskytovať navyše aj nápoje, prostredníctvom ktorých sa dopĺňajú aj minerálne látky stratené potením.

  Povinnosti zamestnávateľa pri ochrane zdravia zamestnancov pred pôsobením nadmerného tepla pri práci, ako aj opatrenia, ktoré je potrebné vykonať, sú obsiahnuté predovšetkým v § 37 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v § 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva SR č. 544/200 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci. Tieto povinnosti sú v legislatíve formulované prevažne všeobecne, pričom každý zamestnávateľ je povinný ich aplikovať so zreteľom na konkrétne podmienky daného pracoviska.

  8. Úprava pracovného času
  Prípadná úprava režimu práce a oddychu najmä pri prácach s nadmernou fyzickou záťažou a pri prácach na vonkajších pracoviskách – napr. posun začiatku pracovnej zmeny, dĺžka a zaradenie prestávok a podobne – má byť riešená dohodou medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov. Zamestnávateľ sa riadi Zákonníkom práce alebo ustanoveniami v kolektívnej zmluve.

  9. Domácnosť v lete
  V domácnosti je potrebné zabrániť insolácii, teda prenikaniu priamych slnečných lúčov cez okná alebo svetlíky, tienením, napr. žalúziami alebo roletami. Takisto je potrebné zabezpečiť zvýšenie pohybu vzduchu vetraním. Pri používaní ventilátorov je tieto potrebné umiestniť a nasmerovať tak, aby nedochádzalo k nežiaducemu priamemu ochladzovaniu povrchu tela. V prípade využitia klimatizácie je potrebné zabezpečiť, aby rozdiel vonkajšej a vnútornej teploty pri jej používaní nepresahoval hodnotu 5 až 7 °C, aby ste predišli tzv. teplotnému šoku spôsobenému náhlym prechodom z vychladeného prostredia do horúceho vonkajšieho prostredia.

  10. Obmedzenie aktivít
  Starší a chronicky chorí ľudia by mali na minimum obmedziť svoje aktivity a z domovov vychádzať, pokiaľ sa dá, len ráno alebo večer.

  Zdroj - Prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH, hlavný hygienik, Úrad verejného zdravotníctva SR

  © AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

  Späť na obsah

 4. Štát by mal podľa ANS za svojich poistencov platiť viac

  [Téma: VŠEOBECNÉ; teraz.sk; 03/07/2015; TASR]

  Predstava Asociácie nemocníc Slovenska je platba na úrovni 4,35 percenta z vymeriavacieho základu.

  Prezident Asociácie nemocníc Marián Petko, archívne foto Foto: TASR/Pavel Neubauer

  Bratislava 3. júla (TASR) - Štát by mal podľa zástupcov stredných a malých nemocníc platiť na budúci rok za svojich poistencov, ako sú napríklad dôchodcovia či nezamestnaní, viac. Predstava Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) je platba na úrovni 4,35 percenta z vymeriavacieho základu. V súčasnosti je to 4,16 percenta.

  ANS odhaduje, že tento rok bude v zdravotníctve chýbať 240 miliónov eur. "Z dôvodu dopadu odvodovej odpočítateľnej položky na odhadovanej úrovni do 100 miliónov eur, dopadu ročného zúčtovania na odhadovanej úrovni do 100 miliónov eur a zvýšenia minimálnej mzdy v odhadovanej výške do 40 miliónov eur, pričom výpadok príjmov bol kompenzovaný len čiastočne," informovala asociácia.

  Pokiaľ štát nedofinancuje zdravotníctvo, má byť situácia podobná aj na budúci rok. Pri zvýšení minimálnej mzdy na 400 eur má byť výpadok vyšší o ďalších 40 miliónov eur.

  Späť na obsah

 5. Je dôležité, aby ľudia chceli podnikať a zamestnávať, tvrdia politici

  [Téma: VŠEOBECNÉ; teraz.sk; 05/07/2015; TASR]

  Pri nižšej dani sú ľudia ochotnejší platiť, čím sa znižuje riziko daňových únikov, myslí si Pavol Abrhan.

  Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa

  Bratislava 5. júla (TASR) – Zjednodušenie administratívnej agendy pre živnostníkov, zníženie daňovej záťaže, ale i zamestnávanie ľudí s dostatočnou praxou pri príprave zákonov. To sú návrhy na zlepšenie podnikateľského prostredia, ktoré prezentovali zástupcovia parlamentných i mimoparlamentných strán v dnešnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike.

  Predseda poslaneckého klubu KDH Pavol Abrhan poukázal na to, že štát by mal prijať kroky, ktoré budú viesť k tomu, aby ľudia mali motiváciu podnikať a zamestnávať druhých. Jednou z prioritných tém v tejto oblasti, ktorej sa podľa Abrhanových slov KDH permanentne venuje a iniciuje návrhy zákonov, je oblasť zníženia daňového zaťaženia. Abrhan v tejto súvislosti uviedol, že zníženie daní nemusí automaticky znamenať nižší výber dane. "Pri nižšej dani sú ľudia ochotnejší platiť, znižuje sa riziko daňových únikov," uviedol kresťanský demokrat.

  Predseda SNS Andrej Danko zdôraznil nevyhnutnosť znížiť administratívnu agendu pre živnostníkov. "Dnes je situácia taká, že v dôsledku administratívnej záťaže sa živnostníci pomaly nemajú ani čas venovať svojmu remeslu," zdôraznil Danko.

  Obaja sa zhodli v tom, že podpora malých a stredných podnikateľov je kľúčová aj v prípade znižovania nezamestnanosti. V tejto oblasti sa vyjadrili za systémové zmeny, ktoré by štát mal prijať. "Tie systémové zmeny by jednak pomohli znižovať nezamestnanosť a zároveň pomôžu zmierniť dosah ekonomických kríz, ktoré môžu v budúcnosti prísť," povedal Abrhan. Danko je zasa zvedavý, ako sa podarí implementovať v praxi avizovanú pomoc regiónom s vysokou nezamestnanosťou. "Je to dobrá myšlienka, no pomoc musí byť konkrétna a adresná," uviedol šéf národniarov.

  V prípade znižovanie regionálnych rozdielov navrhuje prvý podpredseda strany Sieť Andrej Hrnčiar, aby v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou, ako je napríklad Gemer či Novohrad, mal investor nárok zo zákona na daňové úľavy. Sieť takisto presadzuje, aby štátni tajomníci ministerstiev sídlili práve v regiónoch. Za dôležité považuje dobudovanie infraštruktúry. "Sami ľudia z regiónov nám často hovoria, že skôr ako sociálne balíčky potrebujú kvalitnú cestu, ktorá by do ich regiónov priviedla investorov a pracovné príležitosti," povedal Hrnčiar.

  Líder OĽaNo Igor Matovič sa prihovára, aby zákony, ktoré ovplyvňujú podnikateľské prostredie i mieru zamestnanosti predkladali tí, ktorí majú reálnu skúsenosť z praxe, z podnikania, zo zamestnávania ľudí. Zdôraznil však, že za úplne najrozumnejšie považuje, ak by jednotlivé opozičné strany nesúťažili v médiách, kto s akým návrhom príde, ale aby si sadli za jeden stôl. "Aby sme si povedali, dosť bolo Fica, poďme sa dohodnúť na jednom spoločnom programe, s ktorým bude môcť rátať volič nezávisle od toho, akú opozičnú stranu bude voliť," zdôraznil Matovič.

  Späť na obsah

 6. Ako neprerobiť. Na dani či licencii

  [Téma: VŠEOBECNÉ; HN; 06/07/2015; 127/2015; s.: 13; PODNIKANIE; Zuzana Kullová, tur]

  RADY MALÝM PODNIKATEĽOM

  Ako v biznise neprerobiť Kedy si vziať úver Čo s licenciami a daňami Ako účtovať a poistiť si svoje podnikanie Ktorá forma práce je výhodnejšia

  BIZNIS

  Prečítajte si praktické rady pre živnostníkov a malé firmy, ako môžu riešiť problémy svojho podnikania.

  Mať vlastný biznis a zarábať nie je jednoduché. Aké kombinácie príjmov sa živnostníkom oplatia najviac? Expertov HN sa tiež pýtame, či máte šancu získať úver, ak ste dlhodobo v strate. Oplatí sa podnikať v Česku a čo s licenciami?

  Živnosť a dane

  Keď mám pozastavenú živnosť, nemôžem na ňu mať príjem ani do minimálnej sumy na priznanie daní? Alebo sa to toleruje? Čo v prípade, ak by mi na to prišla daňová kontrola? Samozrejme, hrozí, že ide o nelegálne podnikanie. Čo sa týka daní, tak áno, pokiaľ za rok 2015 výška vášho zdaniteľného príjmu nepresiahne sumu 1 901,67 eura, povinnosť podať daňové priznania, a to bez ohľadu na problematiku nelegálneho podnikania, vám nevzniká. Možno by bolo však vhodné upozorniť, že podľa názoru finančnej správy, ak daňovník dosahuje príjem z činnosti, na ktorú je potrebné oprávnenie podľa živnostenského zákona, pričom táto činnosť je vykonávaná bez oprávnenia, príjem sa zaradí medzi ostatné príjmy. Nejde však o tzv. príležitostný príjem, ako ho často daňovníci za účelom uplatnenia oslobodenia do výšky 500 eur radi zvyknú označovať. Najväčší problém teda vidíme v nelegálnosti danej činnosti.

  Problém s úverom

  Chcem získať úver v banke, ale mám eseročku len rok. Zatiaľ som v strate. Mám šancu získať nejaké peniaze, alebo nie? To môže byť problém. V praxi som sa stretol s prípadmi, keď bankové domy vyžadovali existenciu spoločnosti aspoň rok a pol. Dôležitou podmienkou je kladné vlastné imanie a dobrý podnikateľský plán. Pre banku, ako potenciálneho obchodného partnera, sú zaujímavejšie obraty ako to, či spoločnosť skončila v zisku. Banka teda pri skúmaní žiadosti o úver môže predvídať legálne optimalizačné snahy podnikateľa, dôsledkom ktorých môže byť nižší zisk, či dokonca aj strata. Ak predsa kúpim pozemok za účelom výstavby bytovky, tak zrejme až do času predaja bytov budem hlboko v strate, čiže banka by mohla takúto stratu pri žiadosti o úver akceptovať.

  Poistenie biznisu

  Mám obchodného partnera v Česku, o ktorom som sa dozvedel, že niektorým iným partnerom nezaplatil. Mne zatiaľ platí. Obchodujeme v potravinárstve. Mám s ním radšej ukončiť obchodný vzťah? Alebo ak by som si chcel poistiť biznis, aké by tam boli podmienky? Monitorovanie svojich obchodných partnerov je jeden z nástrojov, ako riadiť a manažovať svoje podnikateľské aktivity a riziko. Vedomosť o platobnej nevôli vášho partnera voči iným môže byť pre vás signálom na zvýšenú ostražitosť a nedodávať obchodnému partnerovi na odloženú splatnosť. Pokúsiť sa požadovať platbu vopred alebo zálohu. Ďalším nástrojom je poistenie proti neplateniu faktúr, ktoré by mohlo ohroziť činnosť a fungovanie celej firmy ako takej. Do ceny poistenia vstupujú viaceré faktory, ako napríklad kalkulovaný poistiteľný obrat, poistené obchodné aktivity, krajiny, na ktoré sa krytie poistných rizík vzťahuje. Kvalita vášho odberateľa nemá priamy vplyv na výšku poistenia, skôr výšku úverového limitu.

  Kombinácia podnikania

  Mám nastúpiť do novej práce a dávajú mi na výber – pracovať ako živnostník, zamestnanec, dohodár, či na vlastnú eseročku. Čo bude pre mňa najvýhodnejšie, keď mesačne zarobím 1 800 eur? Dá sa to kombinovať – časť na dohodu, živnosť a eseročku? Kombinácia nie je všeobecne zakázaná, daňový úrad, ako aj iné orgány budú však skúmať, či neporušujete ustanovenia Zákonníka práce. Zákonník upravuje, čo je závislou prácou, a síce, že ide o prácu vykonávanú vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, osobne zamestnancom pre zamestnávateľa, podľa jeho pokynov, v jeho mene atď. Okrem toho zákonník upravuje, že závislá práca môže byť vykonávaná výlučne v pracovnom pomere, alebo výnimočne v inom pracovnoprávnom vzťahu. Závislá práca nemôže byť vykonávaná v občianskoprávnom vzťahu alebo v obchodnom právnom vzťahu. Často sa stáva, že sa rôzne obchodnoprávne vzťahy preklasifikujú pri kontrolách na pracovnoprávny vzťah.

  Zbaviť sa licencií

  Možnosťou, ako obísť daňové licencie, je vraj založiť si firmu v Česku. Máte nejaké ďalšie tipy, čo by sa dalo využiť? Mám tri eseročky a všetky sú v strate... Založenie spoločnosti v inom členskom štáte nie je riešením. V prípade, ak by ste si založil spoločnosť v Českej republike, je možné, že pri vykonávaní určitých vybraných činností by vám vznikla povinnosť zriadenia stálej prevádzkarne alebo organizačnej zložky na Slovensku. Príjem zo Slovenska by musel byť zdaňovaný na Slovensku a aj na organizačnú zložku sa vzťahuje daňová licencia. V Českej republike, resp. v inom členskom štáte si vyžaduje správa spoločnosti viac peňazí. Samotné virtuálne sídlo, ktoré budete potrebovať (spoločnosť nemôže mať sídlo v inom štáte), vychádza asi na 240 eur/rok. Plus nepočítame ďalšie výdavky, keďže bude potrebné raz za čas do tohto štátu aj vycestovať. Odporúčam vám zlúčiť vaše tri existujúce spoločnosti do jednej, a tak ušetriť na daňovej licencii. Nebudete platiť daňovú licenciu za tri spoločnosti, ale len za jednu.

  Druhotná platobná neschopnosť

  Ako sa môže malá firma brániť neplatičom faktúr? Som živnostník a beriem každú prácu, len aby som prežil... Neuhradenie faktúr a hromadenie pohľadávok po splatnosti v prvom rade môže spôsobiť vašej firme nemalé problémy a celkovo ohroziť vaše podnikanie. Moderný trh vám ponúka množstvo spôsobov, ako sa vyrovnať s neplatičmi a predchádzať vlastnej insolventnosti elegantne, rýchlo a efektívne. Jednou z možností, ako sa domáhať svojich práv voči neplatičom, je kompletný manažment pohľadávok, ktorý podporí a zabezpečí vaše transakcie a ochráni vás proti riziku z neuhradenia pohľadávok. Zahŕňa to získavanie potrebných obchodných informácií, poisťovanie rizík a v konečnom dôsledku aj vymáhanie pohľadávok.

  Vhodný startup

  Chcem začať podnikať. Ktoré startupy a v ktorých oblastiach majú najväčší potenciál? Ktoré ho, naopak, nemajú vôbec? Potenciál je tam, kde človek nasadí seba samého. Kde si dovolí naplno nechať prejaviť svoju vlastnú podstatu. Mám okolo seba ľudí, ktorí sú úspešní s čímkoľvek, čoho sa dotknú. Fast food, IT, makléri, online služby, online portály, preprava, zdravie a wellness, dokonca online kasíno, poradenstvo – doslova čokoľvek. Len čo človek odhalí svoje silné stránky, svoju vášeň, uchopí vlastnú víziu a spracuje si podvedomé programy, ktoré ho limitujú v dosahovaní, akákoľvek oblasť podnikania má neobmedzený potenciál. Neverím tvrdeniu, že všetko bolo už vymyslené a nie je čo kreovať a zlepšovať.

  Odpovedali: Peter Pašek, Accace; Michal Andrejco, kouč; Ján Marônek, právnik; Martin Palkovič, spoločnosť Palkovič; Juraj Janči, Coface Stranu pripravila: Zuzana Kullová, tur

  Späť na obsah