Slovenský zväz bytových družstiev

}
Slovenský zväz bytových družstiev
Slovenský zväz bytových družstiev Palárikova 16, 812 60 Bratislava 02 / 5726 7301 www.szbd.sk

Slovenský zväz bytových družstiev vznikol v roku 1968 ako nadriadený orgán bytových družstiev na Slovensku. Od prijatia Obchodného zákonníka v roku 1991 SZBD prestal byť nadriadeným orgánom a bol pretransformovaný na záujmové združenie právnických osôb podľa Občianskeho zákonníka.
SZBD svojim členom poskytuje presadzovanie ich záujmov v celom spektre ich činnosti, najmä v oblasti legislatívno-právnej, technickej, energetickej a ekonomickej.

V právnej oblasti sa zúčastňuje na tvorbe a pripomienkovom konaní k návrhom zákonov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov, zásadných opatrení, týkajúcich sa bytového družstevníctva a bývania, vypracováva vzory základných vnútrodružstevných predpisov a poskytuje družstvám právnu pomoc pri riešení zložitých právnych problémov.

V ekonomickej oblasti presadzuje v rámci spolupráce s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy vytváranie vhodných podmienok pre hospodárenie bytových družstiev, a to najmä v oblasti financovania, úverovania, poistenia, cien, daní, účtovníctva a pod.
V technickej oblasti sa zameriava na riešenie problémov najmä na úseku tepelného, vodného hospodárstva, v oblasti ochrany životného prostredia a presadzuje vytváranie vhodných podmienok pre výstavbu, prevádzku a údržbu bytového fondu, správy bytových domov a pod.
Ďalej SZBD zabezpečuje pre členské družstvá vzdelávaciu, metodickú a konzultačnú činnosť a podáva interný výklad zákonov s aplikáciou na podmienky členských družstiev. SZBD v súčasnosti združuje 95 bytových družstiev na Slovensku, ktoré spravujú cca 290 000 bytov. Činnosť SZBD a jeho orgánov je financovaná z príjmov z vlastnej činnosti, majetku SZBD a z príspevkov členských organizácií. SZBD je členským zväzom Družstevnej únie SR a zastupuje svoje členské organizácie v Medzinárodnom družstevnom zväze a jeho exekutívy ICA Housing.

Zástupcovia

Ing. Vojtech Molnár Predseda Predstavenstva SZBD 055/ 7871 401
Mgr. Barbora Bačíková Člen Porady generálnych sekretárov AZZZ SR, Riaditeľka kancelárie predsedu Predstavenstva SZBD a výkonného riaditeľa 02/ 5726 7301