Rozvoj stredného odborného vzdelávania

Prepojenie vzdelávania s trhom práce

Strategickým cieľom projektu je zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy (OVP) na stredných odborných školách (SOŠ) vo vybraných skupinách odborov a tiež celkové zvýšenie kvality OVP vo všetkých skupinách odborov, ktoré sú v kompetencii Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.


Na realizácii projektu sa podieľajú:

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVŠ SR)
 • Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV)
 • Vyššie územné celky (VÚC)
 • Stredné odborné školy (SOŠ)
 • 7 zamestnávateľských zväzov: RÚZ, AZZZ, SOPK, SLK, SBK, SŽK, SPPK


Národný projekt sa prioritne zameriava na nasledujúce skupiny odborov:

 • Hutníctvo
 • Strojárstvo
 • Elektrotechnika
 • Technická chémia silikátov
 • Technická a aplikovaná chémia
 • Potravinárstvo
 • Spracúvanie dreva
 • Stavebníctvo, geodézia a kartografia
 • Poľnohospodárstvo

Geografické umiestnenie projektu v celom cieli Konvergencia:

V národnom projekte sa pozornosť sústreďuje na tri kľúčové oblasti:

 1. Obsahová prestavba vzdelávania na SOŠ s využitím inovatívnych metód a výučby
  V rámci obsahovej prestavby vzdelávania bude SOŠ poskytnutý digitalizovaný učebný obsah a moderná technická infraštruktúra pre 321 škôl, bude vyškolených 321 učiteľov a zabezpečený program mobility pre pedagógov, ktorí sa podieľajú na realizácii projektu. Zároveň budú dopracované normatívy pre zadefinované skupiny odborov.

 2. Prepojenie vzdelávania na SOŠ s potrebami praxe za účasti zástupcov profesijných a stavovských organizácií
  Do procesu prepojenia vzdelávania s praxou bude zapojených minimálne 250 zamestnávateľov, 7 zamestnávateľských zväzov a 800 učiteľov, ktorí budú vyškolení a prenesú informačno - komunikačné technológie a nové formy vyučovania do praxe. Pre lepšiu orientáciu verejnosti pri výbere povolania bude spracovaná mapa uplatniteľnosti na trhu práce po školách, regiónoch a krajoch a to v podobe portálu. Zároveň bude vytvorených 21 praktických centier odborného vzdelávania a prípravy s najmodernejším vybavením.

 3. Podpora kariérového poradenstva na SOŠ za účelom orientácie žiaka na potreby praxe
  Podpora kariérového poradenstva prioritne znamená novú definíciu role kariérového poradcu na SOŠ a to ako sprievodcu žiaka trhom práce. Bude preto vypracovaná metodológia jeho činnosti a návrh hodnotenia účinnosti jeho činnosti. V rámci tejto aktivity bude v novom systéme vyškolených 400 kariérových poradcov. Výsledky projektu majú dlhodobý a preventívny efekt na zníženie nezamestnanosti mladých ľudí.