Rokovanie HSR SR, 11.12.2017

Zdroj: hsr.rokovania.sk

14.12.2017 Tripartita
Rokovanie HSR SR, 11.12.2017

Program:

  1. Legislatívny zámer zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021

Predkladá: ŠÚ SR

  1. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov

Predkladá: MŠVVŠ SR

  1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisova ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Predkladá: MZ SR

  1. Návrh Koncepcie mestského rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030

Predkladá: MDV SR

  1. Návrh zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Predkladá: MPSVR SR

  1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Predkladá: MPSVR SR

  1. Rôzne