Rokovanie HSR SR, 06.11.2017

Zdroj: hsr.rokovania.sk

10.11.2017 Tripartita
Rokovanie HSR SR, 06.11.2017

Program:

  1. Návrh zákona o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Predkladá: NBÚ,

  1. Návrh zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Predkladá: MDV SR,

  1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 34/2014 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,

Predkladá: MPRV SR,

  1. Informácia o stave implementácie Slovenského kvalifikačného rámca SKKR a Národnej sústavy kvalifikácií v kontexte celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike,

Predkladá: MŠVVŠ SR,

  1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov,

Predkladá: MPSVR SR,

  1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Predkladá: MPSVR SR,

  1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,

Predkladá: MPSVR SR

Na stiahnutie