Rokovala Hospodárska a sociálna rada SR

Rokovala Hospodárska a sociálna rada SR

V poradí 16. rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR (HSR SR) sa pre pretrvávajúcu pandemickú situáciu prenieslo do online priestoru. Sociálni partneri diskutovali o návrhoch zákonov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva zdravotníctva SR a materiáloch Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Hospodárska a sociálna rada SR prerokovala 3 body schváleného programu a materiály v bode „Rôzne“. Hneď v úvode sa zástupcovia HSR SR venovali návrhu zákona o inšpekcii v sociálnych veciach, ktorý predstavilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zastúpení štátnej tajomníčky Soni Gaborčákovej. Väčšina z diskutujúcich sociálnych partnerov súhlasila s predloženým návrhom zákona bez pripomienok a odporučila ho na ďalšie legislatívne konanie. K materiálu predniesli svoje zásadné pripomienky, ktoré sa v priebehu medzirezortného pripomienkového konania nepodarilo odstrániť členovia Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ).

Konštruktívna bola diskusia o návrhu zákona z dielne Ministerstva zdravotníctva SR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorým zákonov v znení neskorších predpisov (zákon č. 363/2011 Z.z.). Jeho cieľom je zlepšiť podmienky na vstup preukázateľne účinných inovatívnych liekov na náš trh pre pacientov. AZZZ SR vyjadrilo k návrhu 15 pripomienok, pričom s predkladateľom návrhu, Ministerstvom zdravotníctva SR našli po diskusii kompromis vo väčšine z nich. Obe strany vyjadrili súhlas s legislatívnym procesom s pripomienkami. Ostatní členovia HSR SR odporučili návrh zákona na ďalšie legislatívne konanie bez pripomienok.

Oba prerokované navrhované zákony vychádzajú z Plánu legislatívnych úloh vlády na mesiace jún až december 2021.

V treťom bode rokovania, po predchádzajúcom odsúhlasení všetkých partnerov HSR SR, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR informovalo o stave Návrhu partnerskej dohody SR na roky 2021- 2027. Materiál vychádza z uznesenia vlády SR č. 71 z 2. februára 2021. Prezentovaný materiál bude v najbližších dňoch predmetom medzirezortného pripomienkového konania a po jeho skončení predložený Hospodárskej a sociálnej rade SR na prerokovanie.

Predmetom diskusie v poslednom bode rokovania „Rôzne“ bol pripravovaný Plán práce HSR SR na rok 2022, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v rámci iniciatívneho materiálu predstavilo materiál – Nepripojení – Digitálna chudoba a digitálna inklúzia na Slovensku, ktorý sociálni partneri vzhľadom na tému, ktorá v spoločnosti rezonuje, ocenili a vzali na vedomie.

Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) oboznámila zúčastnených o so svojim iniciatívnym Návrhom na úpravu cestovných náhrad v súvislosti s poskytnutím peňažného plnenia pri vyslaní a balíčkom mobility, ktorý bude predmetom ďalšej diskusie s dotknutými rezortmi.

Závery z rokovania

Predložený návrh zákona o inšpekcii v sociálnych veciach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sociálni partneri odporučili na ďalší legislatívny proces. Republiková únia zamestnávateľov ocenila korektný prístup a postoj ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka počas rozporových konaní, naďalej však trvá na svojich prednesených zásadných pripomienkach.

V prípade návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia Ministerstva zdravotníctva SR, sociálny partner Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR súhlasí s pokračovaním legislatívneho procesu s pripomienkami.

Sociálni partneri sa spoločne zhodli, že schválenie Plánu práce Hospodárskej a sociálnej rady na rok 2022 sa presúva na najbližšiu, t.j aprílovú schôdzu tripartity, pred ktorou sa sociálni partneri ešte stretnú za účelom jeho korekcie.