Reakcia generálneho sekretára AZZZ SR

25.05.2015 Tlačové správy
Reakcia generálneho sekretára AZZZ SR

Nadväzne na dnešný článok v Hospodárskych novinách obsahujúci rozhovor s predsedníčkou Úradu geodézie, kartografie a katastra pani Máriou Frindrichovou, v ktorom bola spomenutá aj Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR), si dovoľujeme k tejto téme uviesť reakciu generálneho sekretára AZZZ SR a následne aj komplexné stanovisko AZZZ SR a jej členského subjektu Zamestnávateľského zväzu geodetov a kartografov, ako aj radu ďalších subjektov z tejto brandže vo veci prípravy návrhu zákona o geodézii a kartografii a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov a návrhu zákona o katastri nehnuteľností a o zmene niektorých zákonov.

„Sme sklamaní z dlhodobého a nekonštruktívneho postoja vedenia Úradu geodézie, kartografie a katastra, ktoré namiesto zabezpečenia legislatívnych materiálov, ktoré budú mať podporu širokej odbornej verejnosti, predkladá návrhy zákonov, ktoré nie sú v súlade s poznatkami a potrebami praxe a destabilizujú situáciu a vzťahy v tejto oblasti,“ uviedol RNDr. Oto Nevický, MBA generálny sekretár AZZZ SR.

AZZZ SR uplatňovala zásadné pripomienky k „návrhu zákona o geodézii a kartografii a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov“ a „návrhu zákona o katastri nehnuteľností a o zmene niektorých zákonov“ v rámci medzirezortného pripomienkového konania (14.3.2014 - 3.4.2014), rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR (8.12.2014), v rámci mimoriadneho rokovania v zmysle záverov HSR SR u ministra pôdohospodárstva (15.12.2014), ako aj v rámci rokovania Legislatívnej rady vlády SR (13.1.2015).

Predkladateľ uvedených návrhov nových zákonov, Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, už pri tvorbe zákonov nevytvoril priestor pre obvyklú odbornú diskusiu so zástupcami odbornej verejnosti, nevyhnutnú pri takýchto zásadných zmenách a tak predložené zákony sú veľmi nekvalitné, čoho dôkazom je množstvo predložených pripomienok už v rámci MPK. Nový Zákon o geodézii a kartografii má len 28 paragrafov, napriek tomu bolo k návrhu evidovaných 400 pripomienok, z toho 201 zásadných. Nový Katastrálny zákon má spolu 113 paragrafov, k zneniu mala odborná verejnosť 727 pripomienok, z toho 329 zásadných. Boli podané aj 2 hromadné pripomienky verejnosti. Jednu iniciovala Komora geodetov a kartografov, druhú Spoločnosť pre otvorené informačné technológie, Inštitút zamestnanosti, Komunita Geoinformatika.sk a združenie Freemap Slovakia. Obe podporilo viac ako 900 jednotlivcov - odborníkov pracujúcich v odbore geodézie, kartografie a geoinformatiky.