Reakcia AZZZ SR na ÚGKaK

16.03.2015 Tlačové správy
Reakcia AZZZ SR na ÚGKaK

Nadväzne na dnešný článok v Hospodárskych novinách obsahujúci rozhovor s predsedníčkou Úradu geodézie, kartografie a katastra pani Máriou Frindrichovou, v ktorom bola spomenutá aj Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR), si dovoľujeme k tejto téme uviesť reakciu generálneho sekretára AZZZ SR a následne aj komplexné stanovisko AZZZ SR a jej členského subjektu Zamestnávateľského zväzu geodetov a kartografov, ako aj radu ďalších subjektov z tejto brandže vo veci prípravy návrhu zákona o geodézii a kartografii a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov a návrhu zákona o katastri nehnuteľností a o zmene niektorých zákonov.

„Sme sklamaní z dlhodobého a nekonštruktívneho postoja vedenia Úradu geodézie, kartografie a katastra, ktoré namiesto zabezpečenia legislatívnych materiálov, ktoré budú mať podporu širokej odbornej verejnosti, predkladá návrhy zákonov, ktoré nie sú v súlade s poznatkami a potrebami praxe a destabilizujú situáciu a vzťahy v tejto oblasti,“ uviedol RNDr. Oto Nevický, MBA generálny sekretár AZZZ SR.

AZZZ SR uplatňovala zásadné pripomienky k „návrhu zákona o geodézii a kartografii a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov“ a „návrhu zákona o katastri nehnuteľností a o zmene niektorých zákonov“ v rámci medzirezortného pripomienkového konania (14.3.2014 - 3.4.2014), rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR (8.12.2014), v rámci mimoriadneho rokovania v zmysle záverov HSR SR u ministra pôdohospodárstva (15.12.2014), ako aj v rámci rokovania Legislatívnej rady vlády SR (13.1.2015).

Predkladateľ uvedených návrhov nových zákonov, Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, už pri tvorbe zákonov nevytvoril priestor pre obvyklú odbornú diskusiu so zástupcami odbornej verejnosti, nevyhnutnú pri takýchto zásadných zmenách a tak predložené zákony sú veľmi nekvalitné, čoho dôkazom je množstvo predložených pripomienok už v rámci MPK. Nový Zákon o geodézii a kartografii má len 28 paragrafov, napriek tomu bolo k návrhu evidovaných 400 pripomienok, z toho 201 zásadných. Nový Katastrálny zákon má spolu 113 paragrafov, k zneniu mala odborná verejnosť 727 pripomienok, z toho 329 zásadných. Boli podané aj 2 hromadné pripomienky verejnosti. Jednu iniciovala Komora geodetov a kartografov, druhú Spoločnosť pre otvorené informačné technológie, Inštitút zamestnanosti, Komunita Geoinformatika.sk a združenie Freemap Slovakia. Obe podporilo viac ako 900 jednotlivcov - odborníkov pracujúcich v odbore geodézie, kartografie a geoinformatiky.

AZZZ SR na uvedené skutočnosti upozorňovala v priebehu celého legislatívneho procesu o čom svedčia 2 vydané stanoviská, ku ktorým boli zvolané aj tlačové konferencie. Spoločné stanovisko odbornej geodetickej verejnosti k predloženým legislatívnym zmenám v oblasti geodézie, kartografie a katastra podporili najvýznamnejšie subjekty pôsobiace v tomto odvetví, široká odborná geodetická verejnosť, združená v odborných a stavovských organizáciách, ako aj akademická obec, a to Zamestnávateľský zväz geodetov a kartografov ako člen AZZZ SR; Komora geodetov a kartografov; Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov; Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky; Slovenská spoločnosť pre fotogrametriu a diaľkový prieskum; Slovenská asociácia pre geoinformatiku; Komunita Geoinformatika.sk; Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta; Žilinská univerzita, Katedra geodézie.

AZZZ SR a odborná geodetická verejnosť žiadala v priebehu legislatívneho procesu stiahnutie týchto návrhov a začatie širokej odbornej a rovnocennej diskusie všetkých relevantných subjektov a následné prepracovanie legislatívnych návrhov v súlade s výsledkami odbornej diskusie a úrovne súčasného poznania v odbore. Predkladateľ vystupoval odmietavo, o niektorých pripomienkach odmietol dokonca rokovať s odôvodnením, že sa aj tak nedohodneme a on trvá na svojom. Chceme zdôrazniť , že ide o zákony určené pre odbornú verejnosť, nie pre úradníkov ktorí ich tvorili, ale o zákony pre geodetov, kartografov, geoinformatikov, ale aj pre bežnú verejnosť. Zákony by mali byť tvorené pre ľudí, nie proti nim. S týmito návrhmi zákonov nesúhlasí široká odborná geodetická verejnosť, združená v odborných a stavovských organizáciách, aj akademická obec, čo dokladuje aj vyššie uvedené spoločné stanovisko. Uvedené návrhy zákonov však prechádzajú legislatívnym procesom bez ohľadu na množstvo nevyriešených zásadných pripomienok (neakceptované pripomienky/ z toho zásadné: 656/266). Predkladateľ bol viackrát vyzvaný aj na HSR SR, aj na rokovaní ministra pôdohospodárstva, aby stiahol tieto návrhy zákonov, aby dosiahol dohodu s AZZZ SR a ostatnou odbornou verejnosťou na znení týchto zákonov a na odstránenie rozporov. K takejto dohode však nedošlo.

Pre objasnenie a pre informáciu médiám ako i širokej verejnosti uvádzame základné zásadné výhrady AZZZ SR a uvedených predstaviteľov odbornej verejnosti voči zákonom:

 • vnášajú všeobecný legislatívny chaos do geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností
 • ohrozujú systém vysokoškolského vzdelávania v odbore geodézia a kartografia
 • prinášajú ústup v oblasti vyžadovanej kvality geodetických činností
 • zhoršujú podnikateľské a spotrebiteľské prostredie v oblasti geodézie a kartografie
 • nesprávne definujú niektoré pojmy
 • bezdôvodne narúšajú kompetencie a tým aj samotnú existenciu stavovskej organizácie geodetov a kartografov na Slovensku (Komory geodetov a kartografov)
 • vnášajú legislatívny chaos do výkone povolania autorizovaného geodeta a kartografa
 • rušia atribúty regulovaného povolania pre autorizovaného geodeta a kartografa s oprávnením pre kataster nehnuteľností
 • zvyšujú nároky na štátny rozpočet (Úradom prevzaté kompetencie od komory zaplatia daňoví poplatníci)

Nakoľko ide o vysokoodborné zákony a vyhlášky, ktoré nie je možné vytvoriť a prijať proti vôli tých, ktorí s nimi budú dennodenne pracovať, teda odbornej geodetickej, kartografickej, katastrálnej a geoinformatickej obci ako aj akademickej obci, ktorá podľa nich bude vzdelávať budúcich odborníkov, obrátili sme sa aj na predsedu vlády SR so žiadosťou

 • o stiahnutie uvedených návrhov a ich neposunutie do ďalšieho legislatívneho procesu
 • o zásadné prepracovanie návrhov zákonov za aktívnej účasti odbornej verejnosti
 • aby vykonávacie vyhlášky ku týmto zákonom boli tvorené systematicky za účasti odbornej verejnosti a aby prešli celým legislatívnym procesom.