Rozvoj stredného odborného vzdelávania

Prepojenie vzdelávania s trhom práce

Strategickým cieľom projektu je zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy (OVP) na stredných odborných školách (SOŠ) vo vybraných skupinách odborov a tiež celkové zvýšenie kvality OVP vo všetkých skupinách odborov, ktoré sú v kompetencii Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.
Na realizácii projektu sa podieľajú:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVŠ SR)
Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV)
Vyššie územné celky (VÚC)
Stredné odborné školy (SOŠ)
7 zamestnávateľských zväzov: RÚZ, AZZZ, SOPK, SLK, SBK, SŽK, SPPK
Národný projekt sa prioritne zameriava na nasledujúce skupiny odborov:
Hutníctvo
Strojárstvo
Elektrotechnika
Technická chémia silikátov
Technická a aplikovaná chémia
Potravinárstvo
Spracúvanie dreva
Stavebníctvo, geodézia a kartografia
Poľnohospodárstvo

Geografické umiestnenie projektu v celom cieli Konvergencia:

V národnom projekte sa pozornosť sústreďuje na tri kľúčové oblasti:
1. Obsahová prestavba vzdelávania na SOŠ  s využitím inovatívnych metód a výučby
V rámci obsahovej prestavby vzdelávania bude SOŠ poskytnutý digitalizovaný učebný obsah a moderná technická infraštruktúra pre 321 škôl, bude vyškolených 321 učiteľov a zabezpečený       program mobility pre pedagógov, ktorí sa podieľajú na realizácii projektu. Zároveň budú dopracované normatívy pre zadefinované skupiny odborov.
2. Prepojenie vzdelávania na SOŠ s potrebami praxe za účasti zástupcov profesijných a stavovských organizácií
Do procesu prepojenia vzdelávania s praxou bude zapojených minimálne 250 zamestnávateľov, 7 zamestnávateľských zväzov a 800 učiteľov, ktorí budú vyškolení a prenesú informačno –           komunikačné technológie a nové formy vyučovania do praxe. Pre lepšiu orientáciu verejnosti pri výbere povolania bude spracovaná mapa uplatniteľnosti na trhu práce po školách, regiónoch         a krajoch a to v podobe portálu. Zároveň bude vytvorených 21 praktických centier odborného vzdelávania a prípravy s najmodernejším vybavením.
3. Podpora kariérového poradenstva na SOŠ za účelom orientácie žiaka na potreby praxe
Podpora kariérového poradenstva prioritne znamená novú definíciu role kariérového poradcu na SOŠ a to ako sprievodcu žiaka trhom práce. Bude preto vypracovaná metodológia jeho činnosti   a návrh hodnotenia účinnosti jeho činnosti. V rámci tejto aktivity bude v novom systéme vyškolených 400 kariérových poradcov.
Výsledky projektu majú dlhodobý a preventívny efekt na zníženie nezamestnanosti mladých ľudí.