Národná sústava kvalifikácií

Prepojenie vzdelávania a pracovného trhu

Roky sa diskutuje o lepšom prepojení pracovného trhu a vzdelávacieho systému. Národná sústava kvalifikácií umožňuje
zamestnávateľom komunikovať s celým vzdelávacím systémom a predkladať mu svoje požiadavky na vzdelávacie výstupy.
Pre pedagógov a odborníkov v oblasti vzdelávania predstavuje zase pomocníka pri tvorbe obsahu vzdelávacích programov a
smerovaní vyučovacieho procesu tak, aby absolvent lepšie vyhovoval potrebám praxe.

Národná sústava kvalifikácií teda prináša možnosť nechať si uznať kvalifikáciu získanú mimo formálneho vzdelávania,
lepšie pracovné uplatnenie v krajinách Európskej únie, lepšie prepojenie zamestnávateľov a vzdelávacieho systému,
zvýšený záujem verejnosti o celoživotné vzdelávanie a v konečnom dôsledku aj rast zamestnanosti na Slovensku.

Národná sústava kvalifikácií je verejný register, ktorý obsahuje opisy kvalifikácií uznávaných na Slovensku. Jej zámerom je vytvoriť jednotný a transparentný systém uznávania kvalifikácií. Vychádza z predpokladu, že zručnosti, vedomosti a kompetencie, ktoré sú potrebné na získanie kvalifikácie, môžeme získať rôznymi cestami vzdelávania a učenia sa:

  • formálnym vzdelávaním – prebieha v škole a vedie k získaniu diplomu alebo potvrdenia o vzdelaní
  • neformálnym vzdelávaním – prebieha na pôde rôznych vzdelávacích inštitúcií mimo školského vzdelávania
  • informálnym učením sa – prebieha ako prirodzená súčasť našich životov kdekoľvek a kedykoľvek – v rodine, na pracovisku, v rámci našich koníčkov, a pod.