Prijímacie konanie na stredné odborné školy pre školský rok 2023/2024

Obrázek

Novela školského zákona s účinnosťou od 1.1.2022 zmenila vybrané procesy týkajúce sa prijímacieho konania na strednú odbornú školou.

Zmeny sa týkajú:

 • prihlášky na strednú školu,
 • zverejňovania podmienok prijímacieho konania,
 • dokladu o zdravotnej spôsobilosti pre štúdium pre určené odbory vzdelávania,
 • zápisu prijatého žiaka na školu,
 • povinnosti školy informovať zmluvných zamestnávateľov v SDV o výsledku prijímacieho konania po rozhodnutí riaditeľa školy o prijatí na štúdium,
 • uzatvárania učebnej zmluvy.


Základná informácia k procesom prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024:

 1. Termíny prijímacieho konania.

1. termín:

 • odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania:

4.5.2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 5.5.2023

 • odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania:

2.5. 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 3.5.2023 a 28.4. 2023


2. termín:

 • odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania:

9. 5.2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 10.5.2023

 • odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania:

11.5.2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 12.5.2023 a 15.5.2023.

Ďalší termín prijímacieho konania

Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest pre žiakov, na ktoré možno prijať do tried prvého ročníka je 20.6.2023, z organizačných dôvodov môže prijímacia skúška skončiť 21.6.2023.


 1. Zoznam odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie zdravotnej spôsobilosti pre prípravy v danom odbore vzdelávania.

Ministerstvo školstva v súlade so školským zákonom zverejnilo 14.10.2022 zoznam odborov, v ktorých sa vyžaduje zdokladovanie zdravotnej spôsobilosti pre štúdium v danom odbore vzdelávania pre školský rok 2023/2024 a vzor potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti.

K prihláške na štúdium v uvedených odboroch vzdelávania sa povinne prikladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

Link na zverejnené dokumenty: https://www.minedu.sk/prijimacie-konanie-na-stredne-skoly/


 1. Prihláška na strednú školu.

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača podáva jednu prihlášku na vzdelávanie riaditeľovi strednej školy do 20. marca 2023.

Uchádzať alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača môže podať iba jednu prihlášku na vzdelávanie, v ktorej uvedie podľa záujmu v poradí najviac dva odbory vzdelávania, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, a najviac dva odbory vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania. Vybrané odbory vzdelávania môžu byť aj na tej istej škole.

Ak sa bude žiak pripravovať v SDV, k prihláške sa prikladá potvrdenie zamestnávateľa o zabezpečení OVP v SDV, ktoré vydal zamestnávateľ, ktorý má so školou uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní.


 1. Výber žiaka pre SDV a vydanie potvrdenia o zabezpečení OVP v SDV.

Zamestnávateľ s osvedčením pre SDV, ktorý uzatvoril so školou zmluvu o duálnom vzdelávaní, uskutočňuje oslovovanie žiakov s ponukou učebných miest a výber žiakov do SDV na základe oznámenia o ponuke učebných miest pre SDV. Vybraným uchádzačom vydá zamestnávateľ potvrdenie o zabezpečení OVP v SDV najneskôr do 20. marca 2023.

Pozn.: Podľa dohody so školou, môže zamestnávateľ osloviť aj uchádzačov, ktorí podali prihlášku na školu bez potvrdenia o zabezpečení OVP v SDV. Oslovovanie týchto žiakov a vydávanie potvrdení o zabezpečení OVP v SDV môže zamestnávateľ podľa dohody so školou realizovať najneskôr do termínu prijímacej skúšky alebo do dňa rozhodovania riaditeľa školy o prijatí žiaka, ak sa nedohodol iný termín.


 1. Podmienky prijímacieho konania a ich zverejnenie.

Riaditeľ školy určí podmienky prijímacieho konania podľa školského zákona. Ak ide o prijímanie na OVP v SDV riaditeľ určí podmienky spolu so zmluvným zamestnávateľom.

Podmienky prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024 zverejní škola najneskôr do 30. novembra 2022.

Ak došlo k zaradeniu školy do siete škôl alebo k uzatvoreniu zmluvy o duálnom vzdelávaní po uvedenom termíne, riaditeľ školy zverejní podmienky prijímacieho konania najneskôr do 30 dní od rozhodujúcej skutočnosti.


 1. Určenie počtu žiakov na prijatie do 1. ročníka

Riaditeľ školy určí v súlade so školským zákonom počet žiakov, ktorých možno prijať do 1. ročníka za príslušný odbor vzdelávania. V rámci určeného počtu žiakov samostatne určí počet žiakov, ktorých možno prijať do odborov s OVP v SDV. Údaje zverejní škola najneskôr do 31.3.2023 na svojom webovom sídle. V záujme optimálneho nastavenia počtu žiakov na prijatie pre SDV, sa odporúča, aby škola najneskôr do konca januára oslovila zmluvných zamestnávateľov vo veci určenia počtu učebných miest pre SDV pre prijímacie konanie do 1. ročníka.


 1. Rozhodovanie o prijatí a následné povinnosti školy.

Riaditeľ školy rozhodne o prijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania. Riaditeľ prijíma samostatne žiakov, ktorí sa budú pripravovať v SDV a samostatne ostatných žiakov.

Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania v prvom a druhom termíne zverejní škola do 19.5.2023.

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 24.5.2023 písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania v ďalšom termíne zverejní škola do 23.6.2023.

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 28.6.2023 písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

Škola v súlade s § 18 zákona o odbornom vzdelávaní a príprave doručí zmluvným zamestnávateľom v SDV údaje o nenaplnenom počte žiakov pre SDV a zoznam prijatých žiakov, ktorí potvrdili nástup na vzdelávanie a ktorí nepriložili k prihláške potvrdenie zamestnávateľa o zabezpečení OVP v SDV.

Zamestnávateľ v spolupráci so školou môže osloviť prijatých žiakov zo zoznamu s ponukou učebných miest, v prípade ich záujmu vykonať výber žiakov pre SDV a vybraným žiakom vydať potvrdenie o zabezpečení OVP v SDV, ktoré doručí škole.


 1. Uzatváranie učebnej zmluvy.

Zamestnávateľ pozve vybraného žiaka a jeho zákonného zástupcu na prerokovanie učebnej zmluvy a podmienok poskytovania praktického vyučovania, ak sa dohodnú, uzatvoria učebnú zmluvu a to najneskôr do 15.9.2023.

V prípade, že nebol naplnený celkový počet žiakov, ktorým bude zamestnávateľ poskytovať praktické vyučovanie v SDV, uvedený v zmluve o duálnom vzdelávaní, môžu sa žiaci prvého ročníka aj po 15.9.2023 oslovovať s ponukou učebných miest a učebná zmluva s vybraným žiakom prvého ročníka môže byť uzatvorená najneskôr do 31.8.2024.