Podpora vedeniu Železníc SR

18.01.2019 Tlačové správy
Podpora vedeniu Železníc SR

Únia zamestnávateľov dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len Únia) ako člen Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR verejne vyjadruje podporu vedeniu Železníc Slovenskej republiky v súvislosti s vývojom kolektívneho vyjednávania.

Kolektívne vyjednávanie ako proces sociálneho dialógu medzi zamestnávateľom a odborovými organizáciami musí byť založený na vyvážených vzájomných vzťahoch, na rešpektovaní možností, vzájomných práv a plnení si povinností.

ŽSR sú členom Únie a patria medzi najväčších zamestnávateľov na Slovensku. Vedenie ŽSR vyvíja maximálne úsilie na získavanie vonkajších a hľadanie možných vnútorných zdrojov preto, aby mohlo garantovať zvýšenie miezd a zachovanie benefitov pre zamestnancov. Na preklenutie obdobia do uzatvorenia kolektívnej zmluvy bol v ŽSR vydaný vnútorný predpis. Neistota vyvolaná vyhlásením štrajkovej pohotovosti zo strany odborových organizácií tento proces narúša.

Aj odborové organizácie majú samozrejme právo na sociálny dialóg a kolektívne vyjednávanie. Malo by však ísť o proces bez nátlaku a navodzovania napätia a neistoty. Zodpovednosť za riadenie ŽSR a ekonomické výsledky nesie vedenie spoločnosti. Pritom situácia na trhu práce je výrazne v neprospech zamestnávateľov. Vedenie ŽSR sa preto snaží urobiť maximum pre stabilizáciu vzájomných vzťahov medzi sociálnymi partnermi.

Pevne veríme, že Ministerstvo dopravy a výstavby SR bude tomuto procesu nápomocné tak, aby práca železničiarov bola odmeňovaná nielen na základe náročnosti a zložitosti vykonávanej práce, ale aj na základe vývoja miezd v národnom hospodárstve.

S úctou

Ing. Ján Žačko, v. r.

generálny tajomník ÚDPT SR

Na stiahnutie