Podnikatelia: Novela o odpadoch prináša ďalšiu byrokratickú záťaž. Potrebujeme viac času

Podnikatelia: Novela o odpadoch prináša ďalšiu byrokratickú záťaž. Potrebujeme viac času

Nové notifikačné povinnosti v reforme stavebných odpadov neodôvodnene zvyšujú administratívne zaťaženie pôvodcov odpadu, myslí si Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR.

Návrh novely zákona o odpadoch, ktorú koncom januára predložilo Ministerstvo životného prostredia SR do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) a ktorá počíta s veľkou reformou stavebných odpadov, prináša veľa dôležitých povinností, ale málo času na prípravu. Vyplýva to z pripomienok, ktoré v rámci MPK vzniesli viaceré podnikateľské asociácie (odkaz na celé MPK nájdete na konci článku). Riešením by mohlo byť stanovenie prechodného obdobia či posunutie účinnosti novely.

Navrhovaná novela, o ktorej sme podrobne informovali v tomto článku, prináša nové povinnosti pre stavebníkov/pôvodcov odpadu zo stavebných a demolačných prác. Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky (AZZZ SR) tvrdí, že tieto nové povinnosti významným spôsobom zasiahnu do procesov nakladania s odpadmi, ktoré vznikajú pri výstavbe.
„Povinnosť zhodnocovať a recyklovať stavebné odpady a odpady z demolácií zvýši náklady na nakladanie s odpadmi, ktoré vzniknú pri výstavbe, a to najmä z dôvodu, že náklady na recykláciu sú vyššie ako náklady na skládkovanie,“ zdôrazňuje.
Podľa AZZZ tiež nedostupnosť zariadení na zhodnocovanie a recykláciu spôsobí zvýšenie nákladov na dopravu odpadov do týchto zariadení.
Asociácia sa zároveň domnieva, že v súčasnosti na Slovensku neexistujú dostatočné kapacity na recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z recyklácií, respektíve nie sú dostupné vo všetkých regiónoch.
Kritizujú zbytočné administratívne zaťaženie
Novela prináša viaceré nové povinnosti pre pôvodcu odpadu. Ten je napríklad pred realizáciou demolačných prác, najneskôr však tri dni vopred, povinný písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva spôsob selektívnej demolácie obsahujúci aj druh, kategóriu, predpokladané množstvo odpadu, ako aj plánovaný spôsob, ktorým bude odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný.
Okrem toho má povinnosť po ukončení demolačných prác, najneskôr však do tridsiatich dní, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorému bolo ohlásené začatie búracích prác, vyhodnotenie selektívnej demolácie vrátane druhu, kategórie, množstva odpadu a spôsobu, ktorým bol odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný. Rozsah týchto povinností má ustanoviť vykonávací predpis.
Podľa asociácie navrhované notifikačné povinnosti idú nad rámec cieľov, ktoré sa majú predloženou novelou dosiahnuť, pričom predstavujú neodôvodnené administratívne zaťaženie pre pôvodcov odpadu.
Zároveň dodáva, že cieľ stanovený v dôvodovej správe, teda zabezpečiť kontrolu prípravy selektívnej demolácie, ako aj jej dodržanie, je možné dosiahnuť aj iným spôsobom, a to lepšou komunikáciou medzi orgánmi verejnej moci, ktoré disponujú informáciou o začatí stavby.
Asociácia pripomína, že na účely kontroly plnenia povinností podľa zákona o odpadoch tiež slúžia vážne lístky, ktoré obsahujú potrebné informácie vrátane kódu nakladania s odpadom.
A čo s retroaktivitou?
Podľa AZZZ tiež zo znenia o notifikačných povinnostiach ani z právneho predpisu ako celku nevyplýva, v akom rozsahu sa bude uvedená povinnosť vzťahovať na demolačné práce začaté pred účinnosťou tejto novely, keď pôvodcovia odpadov ešte túto povinnosti nemali.
Ak sa na pôvodcu bude aj napriek tomu vzťahovať táto povinnosť, v návrhu chýba informácia, do koľkých dní od účinnosti novely má notifikačnú povinnosť splniť.
„V opačnom prípade pôvodca odpadu, z logiky veci, nemôže splniť uvedenú povinnosť písomne ohlásiť orgánu štátnej správy uskutočňovanie demolačných prác tri dni vopred,“ dodáva AZZZ s tým, že tu môže MŽP naraziť na princíp retroaktivity právnych predpisov.
V praxi tiež podľa asociácie môže vznikať výkladový problém, či sa demolačné práce považujú za začaté právoplatnosťou rozhodnutia o odstránení stavby alebo ich faktickým začatím vykonávania.
Mnohé pojmy sú nejednoznačné, sťažujú sa asociácie
Zákon tiež stanovuje, že pôvodca odpadu má povinnosť zabezpečiť pred vznikom odpadov preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi.
Podľa Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) by sa malo toto ustanovenie vypustiť, keďže v praxi o nakladaní s odpadom rozhoduje zhotoviteľ, a nie pôvodca (investor).