Podmienky používania

PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBSTRÁNOK AZZZ SR A OCHRANA ÚDAJOV Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky, so sídlom: Nevädzová 5, 82101 Bratislava, IČO: 17 316 561 (ďalej len „prevádzkovateľ“), garantuje bezpečnosť a ochranu zverených údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady...

PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBSTRÁNOK AZZZ SR A OCHRANA ÚDAJOV

 1. Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky, so sídlom: Nevädzová 5, 82101 Bratislava, IČO: 17 316 561 (ďalej len „prevádzkovateľ“), garantuje bezpečnosť a ochranu zverených údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien. Prevádzkovateľ vydáva nasledovné podmienky používania webových stránok AZZZ.sk, ktoré je oprávnený kedykoľvek meniť.
 1. OBSAH. Obsah webových stránok AZZZ.sk môže byť chránený autorským právom prevádzkovateľa alebo tretích osôb a jeho ďalšie použitie okrem prehliadania na webových stránkach môže podliehať predchádzajúcemu písomnému súhlasu prevádzkovateľa, s výnimkou niektorých osobitných prípadov stanovených zákonom.

Obsah nemusí byť dostupný nepretržite. Prístupnosť obsahu môže byť obmedzená predovšetkým v dôsledku technickej chyby alebo rozhodnutia prevádzkovateľa, ktorý si vyhradzuje právo na obmedzenie prístupu k obsahu alebo jeho časti.

Kliknutím na niektoré odkazy a prepojenia webových stránok AZZZ.sk môže dôjsť k ich opusteniu a presmerovaniu užívateľa na internetové stránky tretích osôb. Prepojené internetové stránky nie sú prevádzkovateľom kontrolované a prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsah žiadnej takto prepojenej internetovej stránky, ani za škodu, ktorá môže užívateľovi vzniknúť v dôsledku presmerovania na cudzie stránky.

 1. COOKIES. Pri použití webových stránok AZZZ.sk môže dochádzať k ukladaniu súborov cookies (drobných súborov, ktoré zabezpečujú sledovanie aktivity užívateľa) na elektronickom zariadení, pomocou ktorého užívateľ k týmto stránkam pristupuje. Podmienky ukladania a spracúvania cookies sú nasledovné:
  • Užívateľ má vždy možnosť vyjadriť svoj súhlas alebo odmietnuť ukladanie súborov cookies, a to nastavením svojho webového prehliadača – povolením alebo naopak odmietnutím ukladania cookies.
  • V prípade udelenia súhlasu (povolenia cookies) môžu byť na elektronickom zariadení užívateľa ukladané dočasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnutí internetového prehliadača užívateľa, prípadne po uplynutí vopred určenej doby automaticky vymažú alebo zneplatnia.
  • Svojím súhlasom užívateľ zároveň povoľuje, aby prevádzkovateľ súbory cookies využil na vlastné evidenčné alebo štatistické účely, a na účely cielenej reklamy partnerov, s ktorými má uzatvorené osobitné dohody o zobrazovaní reklamy na webstránkach. Súhlas užívateľa trvá po dobu zachovania nastavení jeho internetového prehliadača. Zmenou nastavení internetového prehliadača užívateľa alebo zákazom používania súborov cookies súhlas užívateľa zaniká.
  • Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ukladanie súborov cookies na internetových stránkach tretích osôb, alebo využitie súborov cookies uložených na koncovom zariadení užívateľa tretími osobami.
  • V prípade odmietnutia súhlasu (odmietnutia cookies vo webovom prehliadači) prevádzkovateľ nemôže garantovať úplnú funkčnosť webových stránok AZZZ.sk.

 1. ZABEZPEČENIE WEBSTRÁNKY. Webstránka AZZZ.sk nepoužíva pri pripojení užívateľa a prenose údajov šifrované pripojenie, neumožňuje však prenos akýchkoľvek údajov užívateľa prevádzkovateľovi, okrem bežných telekomunikačných údajov.

 1. POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY.Práva užívateľa v súvislosti s ochranou osobných údajov upravujú najmä ustanovenia článkov 12 až 22 GDPR, v znení neskorších zmien.

Ako užívateľ máte najmä právo na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi (e-mail: sekretariat@azzz.sk) požadovať:

  1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané,prístup k Vašim osobným údajom a informáciám o nich, ako aj opravu týchto údajov,
  2. obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, najmä ak sú nesprávne,
  3. vymazanie Vašich osobných údajov, najmä ak pominul účel ich spracúvania alebo ak sa spracúvajú neoprávnene.

Rovnako máte právo písomným oznámením alebo e-mailom (na adresu sekretariat@azzz.sk) namietať proti spracúvaniu osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa Vašej osobnej situácie alebo ak máte podozrenie, že sa údaje spracúvajú nezákonne.

Máte tiež právo podať Úradu na ochranu osobných údajov,ako dozornému orgánu pre Slovenskú republiku, sťažnosť alebo podnet na prešetrenie spracúvania Vašich osobných údajov.

Práva užívateľa môžu byť obmedzené, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného predpisu, ich uplatnením by bola porušená ochrana užívateľa alebo by boli porušené práva a slobody iných dotknutých osôb.

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV AZZZ SR

(ďalej len „Podmienky ochrany OÚ“)

 1. Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky, so sídlom: Nevädzová 5, 82101 Bratislava, IČO: 17 316 561 (ďalej len „AZZZ“), garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).
 2. ČLENOVIA. V zmysle stanov AZZZ môže právnická osoba, ktorá má záujem stať sa členom AZZZ, podať žiadosť o členstvo. Na účely spracovania žiadosti o členstvo a vedenia databázy členov, komunikácie s členmi a plnenia všetkých ďalších práv a povinností AZZZ voči svojím členom v zmysle aktuálnych stanov AZZZ je nevyhnutné, aby AZZZ disponovala pri vybavovaní žiadosti o členstvo a počas celého trvania členstva osobnými údajmi kontaktných osôb žiadateľa o členstvo a člena.
  • Osobné údaje svojich kontaktných osôb, ktoré musí žiadateľ o členstvo a člen AZZZ počas vybavovania žiadosti o členstvo poskytnúť AZZZ, sú bežné osobné údaje, najmä titul(y), meno, priezvisko, údaje o zamestnávateľovi, e-mailová adresa a telefónne číslo.
  • Právnym základom spracúvania údajov poskytnutých na účely žiadosti o členstvo a členstva je plnenie zákonných povinností AZZZ a oprávnený záujem AZZZ najmä komunikovať so svojimi členmi a verejnosťou.
  • AZZZ spracúva osobné údaje kontaktných osôb členov počas vybavovania žiadosti o členstvo a počas celého trvania členstva, pričom aj po zániku členstva môžu byť tieto osobné údaje primerane archivované na nevyhnutný čas.
  • Poskytnutie a spracúvanie údajov uvedených v bode 2.1 je nevyhnutné na výkon zákonných povinností AZZZ a trvanie členstva príslušného člena, vrátane pravidelnej aktualizácie údajov.
  • Účelom spracovania osobných údajov kontaktných osôb člena je evidencia členov AZZZ a vedenie členskej databázy, evidencia platenia členských príspevkov, evidencia a zabezpečenie odbornej činnosti AZZZ a odborných podujatí, zasielanie publikácií AZZZ, poskytovanie informácií členom, zabezpečenie práv členov podľa stanov AZZZ, iných interných predpisov AZZZ a všeobecne záväzných právnych predpisov.
  • Oprávnenými záujmami AZZZ na spracúvaní osobných údajov kontaktných osôb člena sú najmä, ale nie výlučne: potreba komunikácie s členmi za účelom výkonu činností AZZZ, informovanie verejnosti o činnosti AZZZ, zabezpečenie prípadných právnych nárokov AZZZ voči členom. Oprávnenými záujmami tretích osôb sú najmä, ale nie výlučne záujmy profesných komôr na výkone svojich práv voči svojim členom, záujmy dodávateľov AZZZ na technickom zabezpečení podujatí AZZZ pre členov a účastníkov a iných činností.
  • Osobné údaje kontaktných osôb členov môžu byť:
   • zverejnené v nevyhnutnom rozsahu, ak to vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis, stanovy AZZZ alebo záväzné predpisy AZZZ; môžu byť tiež zverejnené v primeranom rozsahu v odborných publikáciách AZZZ v súvislosti s činnosťou člena;
   • poskytnuté tretím osobám a orgánom verejnej moci v nevyhnutnom rozsahu, ak to vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis, predpis profesnej komory alebo inej organizácie, ktorej je člen AZZZ členom.
 1. ZAMESTNANCI A FUNKCIONÁRI. V zmysle stanov AZZZ je nevyhnutné, aby AZZZ disponovala pri svojom fungovaní osobnými údajmi osôb, ktoré vykonávajú funkcie v AZZZ, napr. ako štatutárne orgány alebo ich členovia. Zákonník práce, súvisiace predpisy a riadne vykonávanie pracovného pomeru vyžadujú, aby AZZZ disponovala pri svojom fungovaní osobnými údajmi všetkých svojich zamestnancov a v prípade, že je to nevyhnutné, ich blízkych osôb.
 • Osobné údaje osôb vykonávajúcich funkcie v AZZZ a zamestnancov, ktoré AZZZ spracúva, sú najmä bežne osobné údaje ako titul(y), meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo.
 • Právnym základom spracúvania údajov poskytnutých na účely výkonu funkcií a zamestnania je plnenie zákonných povinností AZZZ a oprávnené záujmy AZZZ.
 • AZZZ spracúva osobné údaje osôb vykonávajúcich funkcie v AZZZ a zamestnancov počas celého trvania funkcie alebo pracovného pomeru, pričom aj po zániku funkcie alebo pracovného pomeru môžu byť tieto osobné údaje primerane archivované na nevyhnutný čas.
 • Poskytnutie a spracúvanie údajov uvedených v bode 3.1 je spravidla nevyhnutné na výkon zákonných povinností AZZZ a trvanie funkcie alebo pracovného pomeru, vrátane pravidelnej aktualizácie údajov.
 • Účelom spracovania osobných údajov osôb vykonávajúcich funkcie v AZZZ a zamestnancov je výkon práv a poviností podľa stanov AZZZ, iných interných predpisov AZZZ a všeobecne záväzných právnych predpisov, výkon práv a povinností vyplývajúcich z pracovného pomeru.
 • Oprávnenými záujmami AZZZ na spracúvaní osobných údajov osôb vykonávajúcich funkcie v AZZZ a zamestnancov sú najmä, ale nie výlučne: potreba komunikácie navonok za účelom výkonu činností AZZZ (§ 78 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov), informovanie verejnosti o činnosti AZZZ, zabezpečenie prípadných právnych nárokov.
 • Osobné údaje osôb vykonávajúcich funkcie v AZZZ a zamestnancov môžu byť:
  • zverejnené v potrebnom rozsahu, ak to vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis, stanovy AZZZ alebo záväzné predpisy AZZZ; môžu byť tiež zverejnené v primeranom rozsahu na webstránkach, v dokumentoch a publikáciách AZZZ v súvislosti s činnosťou AZZZ;
  • poskytnuté tretím osobám a orgánom verejnej moci v nevyhnutnom rozsahu, ak to vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis.
 1. PODUJATIA. Na účely zabezpečenia podujatí, spoločenských a vzdelávacích činností AZZZ je nevyhnutné, aby AZZZ disponovala osobnými údajmi všetkých účastníkov takýchto podujatí alebo činností.
  • Osobné údaje účastníkov podujatí, ktoré AZZZ spracúva, sú bežné osobné údaje, najmä titul(y), meno, priezvisko, údaje o zamestnávateľovi, korešpondenčná adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo, fotografické podobizne.
  • Právnym základom spracúvania údajov poskytnutých na účely zabezpečenia podujatí je plnenie niektorých zákonných povinností AZZZ a oprávnené záujmy AZZZ.
  • AZZZ spracúva osobné údaje účastníkov podujatí počas celého trvania podujatia, pričom aj po skončení podujatia môžu byť tieto osobné údaje primerane archivované na nevyhnutný čas.
  • Poskytnutie a spracúvanie údajov uvedených v bode 4.1 je spravidla nevyhnutné na účasť na podujatí AZZZ.
  • Účelom spracúvania osobných údajov účastníkov podujatí je zabezpečenie priebehu, evidencia organizovaných podujatí, vrátane evidencie a preukazovania účasti v rámci plnenia zákonných a iných povinností.
  • Oprávnenými záujmami AZZZ a tretích osôb na spracúvaní osobných údajov osôb vykonávajúcich funkcie v AZZZ a zamestnancov sú najmä, ale nie výlučne: potreba zabezpečenia riadneho priebehu podujatí, evidencia a štatistika účastníkov podujatí, preukazovanie účasti tretím osobám v nevyhnutnom rozsahu a informovanie verejnosti o podujatiach a ich priebehu.
  • Osobné údaje účastníkov podujatí AZZZ môžu byť:
 • zverejnené v rozsahu fotografických podobizní na účely preukazovania účasti a informovania verejnosti o činnosti AZZZ,
 • poskytnuté tretím osobám, ak sa to vyžaduje na preukazovanie účasti na podujatí,
 • výnimočne poskytnuté tretím osobám, ak to vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis alebo oprávnený záujem AZZZ.
 1. ZMLUVNÍ PARTNERI. Na účely plnenia záväzkov AZZZ je nevyhnutné, aby AZZZ disponovala osobnými údajmi kontaktných osôb zmluvných partnerov, prípadne osobnými údajmi samotných zmluvných partnerov, ak sú dotknutými osobami.
 • Spracúvanie osobných údajov kontaktných osôb zmluvného partnera sa primerane riadi bodom 2 týchto Podmienok ochrany OÚ o kontaktných osobách členov, pričom právnym základom spracúvania je oprávnený záujem AZZZ, účelmi spracúvania sú plnenie zmluvy a predzmluvné vzťahy, osobné údaje sa spracúvajú počas trvania zmluvy a predzmluvných vzťahov, a tieto osobné údaje nebudú zverejňované.
 • Osobné údaje zmluvných partnerov ako dotknutých osôb, ktoré AZZZ spracúva, sú najmä titul(y), meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, adresa miesta podnikania, e-mailová adresa a telefónne číslo.
 • Právnym základom spracúvania údajov zmluvných partnerov ako dotknutých osôb je plnenie zmluvných záväzkov a vykonanie opatrení na žiadosť zmluvného partnera pred uzatvorením zmluvy.
 • AZZZ spracúva osobné údaje zmluvných partnerov ako dotknutých osôb počas celého trvania zmluvy a predzmluvných vzťahov, pričom aj po zániku zmluvy môžu byť tieto osobné údaje primerane archivované na nevyhnutný čas.
 • Účelom spracovania osobných údajov zmluvných partnerov ako dotknutých osôb je uzatvorenie zmlúv a výkon práv a poviností podľa zmlúv.
 • Osobné údaje zmluvných partnerov ako dotknutých osôb nebudú zverejňované ani poskytované tretím osobám okrem oprávnených sprostredkovateľov AZZZ, pokiaľ to nevyžaduje všeobecne záväzný právny predpis.
 1. PROJEKTY DUÁLNEHO VZDELÁVANIA. Na účely plnenia záväzkov AZZZ v rámci projektov duálneho vzdelávania je nevyhnutné, aby AZZZ disponovala najmä osobnými údajmi rôznych osôb zúčastňujúcich sa na vzdelávacom procese.
 • Spracúvanie osobných údajov osôb zúčastnených na projekte duálneho vzdelávania (ďalej len „účastník projektu“) sa primerane riadi bodom 2 týchto Podmienok ochrany OÚ o kontaktných osobách členov, pričom účelom spracúvania je realizácia projektu duálneho vzdelávania, osobné údaje sa spracúvajú počas celého trvania projektu duálneho vzdelávania, a predmetom spracúvania môžu byť okrem bežných osobných údajov aj údaje o vine za trestné činy alebo priestupky (výpisy, odpisy z registra trestov).
 • Právnym základom spracúvania údajov dotknutých osôb pri realizácii projektu duálneho vzdelávania je plnenie zákonných povinností AZZZ, najmä v rozsahu zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiacich predpisov Európskej únie a Slovenskej republiky, ako aj oprávnený záujem AZZZ.
 • Rozsah spracúvaných osobných údajov a spôsoby nakladania s nimi ustanovuje zákon č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonova súvisiace predpisy Európskej únie a Slovenskej republiky.
 • Oprávneným záujmom AZZZ je pri spracúvaní osobných údajov účastníkov projektu najmä evidencia účastníkov projektu a informovanie verejnosti a členov AZZZ o fungovaní a priebehu projektu duálneho vzdelávania.
 • Osobné údaje kontaktných osôb členov môžu byť:
 • zverejnené v nevyhnutnom rozsahu, ak to vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis alebo zmluva o vykonávaní projektu duálneho vzdelávania; môžu byť tiež zverejnené v primeranom rozsahu v odborných publikáciách AZZZ v súvislosti s činnosťou AZZZ alebo jej člena;
 • poskytnuté tretím osobám a orgánom verejnej moci v potrebnom rozsahu, ak to vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis.
 1. INÉ KONTAKTNÉ OSOBY A SPRACÚVANIE NA ZÁKLADE SÚHLASU. AZZZ spracúva na základe svojich oprávnených záujmov pri výkone činností aj kontaktné údaje ďalších osôb neuvedených vyššie. Ak sa na spracúvanie nevzťahuje iný právny základ, vyžaduje sa súhlas osoby, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.
 • Na spracúvanie kontaktných údajov osôb nevedených v bodoch 2 až 6 týchto Podmienok ochrany OÚ, a to najmä v rozsahu titulu, mena, priezviska, korešpondenčnej adresy, e-mailovej adresy a telefónneho čísla (bežné osobné údaje), sa primerane uplatní bod 2 týchto Podmienok ochrany OÚ o kontaktných osobách členov.
 • V prípade spracúvania osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby musí poskytnutiu súhlasu predchádzať kvalifikovaná žiadosť v zmysle článku 7 GDPR, vrátane poučenia dotknutej osoby o všetkých potrebných okolnostiach spracúvania.
 • V prípade spracúvania osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby je právnym základom spracúvania osobných údajov výlučne súhlas. Súhlas obsahuje údaje o kategóriách spracúvaných osobných údajov a účeloch spracúvania.
 1. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE. Na základe poskytnutých údajov AZZZ nebude automatizovaným spôsobom prijímať rozhodnutia dôležité pre dotknuté osoby.
 2. SPRÁVNOSŤ. AZZZ dbá o správnosť a aktuálnosť všetkých spracúvaných osobných údajov. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť vždy len správne, pravdivé a aktuálne, údaje, v opačnom prípade zodpovedá za prípadnú škodu, ktorú uvedením nesprávnych, nepravdivých alebo neaktuálnych údajov môže AZZZ spôsobiť. Dotknutá osoba je povinná nahlásiť AZZZ akúkoľvek zmenu svojich poskytnutých osobných údajov.
 1. POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY. Práva kontaktnej osoby, zamestnanca, funkcionára, zmluvného partnera, účastníka podujatia alebo inej dotknutej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“) v súvislosti s ochranou osobných údajov upravujú najmä ustanovenia článkov 12 až 22 GDPR, v znení neskorších zmien.

Dotknutá osoba má najmä právo na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti adresovanej AZZZ požadovať:

  1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané, prístup k osobným údajom a informáciám o nich, ako aj opravu týchto údajov,
  2. obmedzenie spracúvania osobných údajov, najmä ak sú nesprávne alebo na žiadosť dotknutej osoby, ak existuje dôvod na ich vymazanie,
  3. vymazanie osobných údajov, najmä ak boli spracúvané nezákonne, pominul účel ich spracúvania alebo dotknutá osoba odvolala súhlas s ich spracúvaním,
  4. prenesenie svojich osobných údajov inému prevádzkovateľovi v štrukturovanej a strojovo čitateľnej podobe, ak sa spracúvanie vykonáva na základe súhlasu dotknutej osoby alebo zmluvy uzatvorenej s dotknutou osobou.

Ak sa spracúvanie osobných údajov nevykonáva na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo písomným oznámením alebo e-mailom adresovaným AZZZ namietať proti spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa jej osobnej situácie, alebo ak má podozrenie, že sa údaje spracúvajú nezákonne.

Dotknutá osoba má tiež právo podať Úradu na ochranu osobných údajov, ako dozornému orgánu pre Slovenskú republiku, sťažnosť alebo podnet na prešetrenie spracúvania jej osobných údajov.

Práva dotknutej osoby môžu byť obmedzené, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného predpisu, ich uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby alebo by ich uplatnením boli porušené práva a slobody iných dotknutých osôb.