Odborná konferencia AZZZ SR

11.04.2015 Rôzne
Odborná konferencia AZZZ SR

AZZZ SR organizovala dňa 9.4.2015 odbornú konferenciu s názvom „ Inovácia vzdelávacích procesov, diskusia o prepojení vzdelania a praxe, podporné nástroje pre zamestnanosť“. Panelová diskusia sa konala vo za účasti zástupcov zamestnávateľov, zamestnancov, štátnych vzdelávacích inštitúcií, či iných odborníkov pre oblasť vzdelávania. V prvej časti konferencie sme s odborníkmi diskutovali o práve schválenom Zákone o odbornom vzdelávaní a príprave, kde sme sa zamerali najmä na systém duálneho vzdelávania. V druhej časti sme predstavili projekty, ktoré majú za cieľ zvýšiť uplatniteľnosť nezamestnaných na trhu práce.

Tomáš Malatinský, prezident AZZZ SR, vo svojom príhovore upozornil, že Slovensko pociťuje nedostatok pracovných síl najmä v technických odboroch, ale aj v poľnohospodárstve. Pripomenul, že dôležitú úlohu v tomto systéme bude mať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré bude zverejňovať odbory a profesie s najväčším počtom nezamestnaných. "Rodičia takto budú mať informácie o tých odboroch, ktoré produkujú nezamestnaných," doplnil Malatinský.

Rastislav Machunka, viceprezident AZZZ SR, zdôraznil, že daňová úľava pre zamestnávateľov, ktorí sa zapoja do systému odbornej prípravy organizovaním praxe, je zatiaľ nedostatočná. "Zákon predpokladá zníženie normatívu pre strednú školu, za ktorú praktickú časť vzdelávania zabezpečuje zamestnávateľ, avšak peniaze priamo nedostanú. Považujeme to za nedostatočné a jeden z možných problémových bodov do budúcna," povedal viceprezident AZZZ Rastislav Machunka."Ak by sa uplatnil študent v podniku, v rámci normálneho pracovného procesu, tak by bola dodatočná daňová motivácia. Stále však hovoríme o daňovej motivácii, a nie o priamej platbe za vzdelávanie. Keď si uvedomíme, že zamestnávateľ plne zodpovedá za praktickú časť študijného procesu, či už je to otázka bezpečnosti práce, otázka motivácie študenta, keďže zamestnávateľ mu musí zaplatiť za produktívnu prácu 50 až 100 % minimálnej mzdy, prípadne ho motivuje aj štipendiom, tak tieto finančné prostriedky priamo vynakladá zamestnávateľ. Motivácia je z tohto pohľadu určite nedostatočná," konštatoval Machunka. O nástrojoch na zvýšenie motivácie zamestnávateľov zapojiť sa do systému sa ešte uskutočňujú rokovania na Ministerstve financií SR.

Zamestnávatelia mali len desať dní na to, aby vstúpili do systému duálneho vzdelávania spoločne so školami už od nasledujúceho školského roka 2015/2016. Žiadosti môžu podávať v termíne od 1. apríla, kedy zákon nadobudol účinnosť, do 10. apríla. O tom, či splnia podmienky a dostanú certifikát, budú ešte rozhodovať jednotlivé profesijné komory a združenia. Záujem je predbežne vysoký, avšak rezort školstva zverejní konkrétne počty až na budúci týždeň. K dnešnému dňu boli na sekretariát AZZZ SR, pre vstup do školského roka 2015/2016, doručené dve žiadosti podnikov, o certifikáciu zamestnávateľa.