Činnosť a ciele

Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR

AZZZ SR je vrcholovou zamestnávateľskou organizáciou v Slovenskej republike .

Jej členmi sú zamestnávateľské a podnikateľské zväzy a združenia s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky takmer vo všetkých odvetviach hospodárstva. AZZZ SR je združením – organizáciou zamestnávateľov podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. AZZZ SR je právnickou osobou evidovanou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Je súčasťou Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky. AZZZ SR je najväčšia zamestnávateľská organizácia v Slovenskej republike, ktorá bola založená  v roku 1991 na vytváranie podmienok pre dynamický rozvoj podnikania v SR a na ochranu a presadzovanie spoločných zamestnávateľských, podnikateľských a obchodných záujmov svojich členov, najmä:

 • v trojstranných rokovaniach v Hospodárskej a sociálnej rade SR s ústrednými orgánmi štátnej správy a odborovým orgánmi v otázkach
  hospodárskej a sociálnej politiky a v otázkach, ktoré sú predmetom kolektívneho vyjednávania a uzatvárania dohôd
 • vo vzťahu k Národnej rade SR, vláde SR a ostatným ústredným orgánom štátnej správy k zastupiteľským zborom a miestnym samosprávam, ústredným orgánom odborových organizácií, Medzinárodnej organizácií zamestnávateľov (IOE www.ioe.org ), Medzinárodnej organizácii práce (ILO www.ilo.org ), Medzinárodnému Kongresu priemyselníkov a podnikateľov (MKPP www.ieie.info) a tiež vo vzťahu k verejnosti doma i v zahraničí.

AZZZ SR v rámci svojej činnosti najmä:

 • koordinuje aktivity svojich členov pri riešení otázok spoločného záujmu a pri príprave spoločných stanovísk,
 • vyjadruje sa k návrhom zákonov a ostatných právne záväzných predpisov, týkajúcich sa záujmov zamestnávateľov,
 • koordinuje činnosť zamestnávateľských orgánov v regiónoch a zastupuje záujmy zamestnávateľov v Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny a v ďalších verejnoprávnych orgánoch a inštitúciách,
 • predkladá vlastné návrhy a lobuje v procese prípravy a prijímania závažných politicko-hospodárskych rozhodnutí na národnej i medzinárodnej úrovni,
 • napomáha zapájaniu podnikateľskej sféry do zahranično-obchodnej výmeny a aktívne spolupôsobí pri formovaní obchodnej diplomacie SR,
 • podporuje prácu svojich členov prostredníctvom ponuky informácii,
 • vykonáva výchovnú, vzdelávaciu a poradenskú činnosť a organizuje odborné podujatia, semináre a konferencie,
 • zastupuje svojich členov v medzinárodných organizáciách IOE, ILO, MKPP, ECOSOC a i., organizuje spoluprácu s partnerskými podnikateľskými a zamestnávateľskými inštitúciami v zahraničí a tiež svoju prezentáciu v zahraničí,
 • zabezpečuje informovanosť verejnosti o svojich zásadných krokoch a stanoviskách a
  usiluje sa o získanie jej dôvery a porozumenia.

Členstvo je dobrovoľné a členom AZZZ SR sa môže stať každá organizácia združujúca zamestnávateľské subjekty, ktoré zamestnávajú
pracovníkov, majúca reprezentatívny charakter, celoslovenskú pôsobnosť, spravidla uzatvárajúca kolektívne zmluvy a tiež významný zamestnávateľský subjekt – právnická osoba registrovaná na území SR, ktorý je členom niektorého z členských zväzov AZZZ SR.

Reprezentatívnosť : AZZZ SR v súčasnosti združuje 34 zamestnávateľských zväzov.