Národná sústava povolaní

Základné informácie o projekte NSP III

Prijímateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Územná pôsobnosť projektu: Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj

Realizácia: december 2014 - december 2015

Alokácia: 4 972 370,80 EUR z toho Bratislavský kraj 553 922,11 EUR

Web: www.sustavapovolani.sk

Hlavní partneri projektu:

 • Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR)
 • Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ)
 • Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS)
 • Konfederácia odborových zväzov SR (KOZ SR)


O projekte

Národný projekt Národná sústava povolaní III pod gesciou MPSVR SR, ďalších ministerstiev, orgánov štátnej správy a samosprávy prináša skutočné riešenie výziev trhu práce. Zjednocuje odborníkov jednotlivých inštitúcií, sociálnych partnerov v aktívnej práci zameranej na zvyšovanie zamestnanosti, produktivity a znižovanie nezamestnanosti v SR. Tvorba NSP mobilizuje všetkých účastníkov trhu práce do rozvoja zručností pracovných síl v jednotlivých sektoroch národného hospodárstva a vytvára podmienky na systematické a cieľavedomé prepojenie dopytu po zručnostiach zo strany zamestnávateľov so vzdelávaním a odbornou prípravou pre trh práce.

MPSVR SR ako gestor národného projektu úlohy NSP rozdelilo do 3-och relatívne samostatných etáp:

NSP I
Návrh systému monitorovania potrieb trhu práce a prenosu požiadaviek do vzdelávania a prípravy pre trh práce s podporou informačného systému medzinárodnej a národnej klasifikácie zamestnaní.

NSP II
Návrh realizácie modelu zapojenia sociálnych a ďalších partnerov do monitorovania potrieb trhu práce a akčného plánu napĺňania informačného systému Národnej sústavy povolaní.

NSP III
Zabezpečenie kontinuálnej udržateľnosti systému monitorovania potrieb trhu práce a prenosu požiadaviek zamestnávateľov do vzdelávania a prípravy pre trh práce za aktívnej účasti sociálnych partnerov s podporou informačného systému NSP a aktualizovanej klasifikácie zamestnaní.

Úlohy NSP III predstavujú kontinuálne celoslovenské pokračovanie a komplexné využitie pozitívnych výsledkov dosiahnutých v predchádzajúcich etapách NSP I a NSP II na vytvorenie dlhodobo, resp. trvalo udržateľného systému monitorovania potrieb trhu práce a prenosu požiadaviek zamestnávateľov do vzdelávania a prípravy pre trh práce za aktívnej účasti sociálnych partnerov s podporou informačného systému NSP a aktualizovanej klasifikácie zamestnaní.

Cieľové skupiny projektu NSP

 • zamestnávatelia,
 • samostatne zárobkovo činné osoby,
 • štátni poskytovatelia služieb zamestnanosti,
 • neštátni poskytovatelia služieb zamestnanosti (napr. agentúry, vzdelávacie a poradenské inštitúcie, malí a strední podnikatelia a veľké podniky)


Užívatelia výsledkov projektu NSP

 • uchádzači o zamestnanie,
 • znevýhodnení uchádzači o zamestnanie,
 • záujemcovia o zamestnanie,
 • skupiny osôb ohrozené stratou zamestnania,
 • študenti a absolventi stredných a vysokých škôl.


Hlavné aktivity projektu NSP

 • AKTIVITA 1
  - Vytvorenie nových sektorových rád
  - Vytvorenie inštitucionálnych a personálnych podmienok pre dôslednú, komplexnú a včasnú realizáciu vytýčených úloh v rámci 4 nových sektorových rád, metodická, technická, softvérová a odborná podpora zabezpečenia vývoja a implementácie nových funkcionalít a komplexného riešenia nových úloh vyplývajúcich z aktuálnych uznesení vlády SR, zákonov NR SR, nariadení, odporúčaní a smerníc EÚ a medzinárodných organizácií. Predbežné názvy nových sektorových rád sú „Kultúra a vydavateľstvo“ , „Veda, výskum, vzdelávanie a šport“, „Verejné služby“, „Zdravotníctvo a sociálne služby“.
 • AKTIVITA 2
  - Zabezpečenie kontinuálnej udržateľnosti existujúcich sektorových rád
  - Kontinuálne zabezpečenie úloh a udržateľnosti systémového riešenia NSP prostredníctvom pravidelného fungovania 20 sektorových rád.
 • AKTIVITA 3
  - Dobudovanie informačného systému NSP
  - Minimálne 1000 vytvorených NŠZ v elektronickej forme ako súčasť informačného systému NSP III, prístupné prostredníctvom webovej aplikácie.


Nosné ciele projektu NSP

Vytvorenie jednotného národného referenčného registra národných štandardov zamestnaní.

Špecifický cieľ 1:
Vytvorenie mechanizmu na trvalo udržateľné určovanie, overovanie a tvorbu požiadaviek na odborné zručnosti a praktické skúsenosti potrebné na vykonávanie pracovných činností na pracovných miestach na trhu práce.

Špecifický cieľ 2:
Dobudovanie elektronického systému informácií obsahujúceho opis štandardných nárokov trhu práce na jednotlivé pracovné miesta.


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk