Mediakit

AZZZ SR je vrcholovou zamestnávateľskou organizáciou v Slovenskej republike (SR). Jej členmi sú zamestnávateľské a podnikateľské zväzy a združenia.

AZZZ SR je záujmovým združením s právnou subjektivitou, ktoré bolo založené v roku 1991 na vytváranie podmienok pre dynamický rozvoj podnikania v SR a na ochranu a presadzovanie spoločných zamestnávateľských, podnikateľských a obchodných záujmov svojich členov, najmä:

  • v trojstranných rokovaniach v Rade hospodárskej a sociálnej dohody SR s ústrednými orgánmi štátnej správy a odborovým orgánmi v otázkach hospodárskej a sociálnej politiky a v otázkach, ktoré sú predmetom kolektívneho vyjednávania a uzatvárania dohôd, vrátane Generálnej dohody,
  • vo vzťahu k Národnej rade SR, vláde SR a ostatným ústredným orgánom štátnej správy k zastupiteľským zborom a miestnym samosprávam, ústredným orgánom odborových organizácií, Medzinárodnej organizácií zamestnávateľov (IOE www.ioe.org ), Medzinárodnej organizácii práce (ILO www.ilo.org ), Medzinárodnému Kongresu priemyselníkov a podnikateľov (MKPP www.ieie.info) a tiež vo vzťahu k verejnosti doma i v zahraničí.

Členstvo je dobrovoľné a členom AZZZ SR sa môže stať každá organizácia združujúca zamestnávateľské subjekty, ktoré zamestnávajú pracovníkov, majúca reprezentatívny charakter, celoslovenskú pôsobnosť, spravidla uzatvárajúca kolektívne zmluvy a tiež významný zamestnávateľský subjekt - právnická osoba registrovaná na území SR, ktorý je členom niektorého z členských zväzov AZZZ SR.