Konkurencieschopné Slovensko

26.11.2019 Monitoring médií
Konkurencieschopné Slovensko
Zamestnávatelia varujú pred zhoršením konkurencieschopnosti Slovenska a vyzývajú politické subjekty, aby sa v prípade účasti v budúcej vláde zaviazali podniknúť konkrétne opatrenia pre lepšiu vymožiteľnosť práva, reformu vzdelávacieho systému, či modernejšie pravidlá zamestnávania.
100 dní pred voľbami adresovali politickým stranám dva strategické dokumenty:
I. Desatoro pre férové a predvídateľné podnikanie
II. Desatoro pre krajinu talentu
Ide o súbor 20 opatrení, ktoré by sa mali nevyhnutne prijať v nastávajúcom volebnom období, ak si chce Slovensko udržať svoje postavenie v čase globálneho ekonomického ochladenia. Stabilita a predvídateľnosť sú kľúčové predpoklady pre fungovanie podnikateľského prostredia v každej krajine. Podnikatelia potrebujú mať nastavené pravidlá, ktoré sú férové a dostatočne vopred všetkým známe. Pre ich nastavovanie a následné dodržiavanie je hlavná dôveryhodnosť verejných inštitúcií na národnej, ale aj lokálnej úrovni. Autori iniciatívy zároveň jednotne vyzývajú politické strany k odbornej diskusii v rámci prebiehajúcej predvolebnej kampane.
Desatoro pre krajinu talentov – 10 požiadaviek
Autori iniciatívy apelujú na zosúladenie obsahu a formy vzdelávania (na úrovni regionálneho aj vysokého školstva) s potrebami trhu práce a vnímajú potrebu zmeniť rolu a postavenie učiteľa na Slovensku v 21. storočí, keďže ide o najkľúčovejší aspekt vzdelávacieho systému. Rovnako dôležité je podľa nich aj udržanie najtalentovanejších študentov, ktorým častokrát chýba širšia perspektíva a motivácia zostať pracovať v tejto krajine. Autori vo svojom desatore žiadajú aj nevyhnutnosť nastavenia komplexného a funkčného systému celoživotného vzdelávania počas produktívneho veku zamestnancov.
Desatoro pre férové a predvídateľné podnikanie – 10 požiadaviek
Nadväzujúc na odporúčania spoločnej zamestnávateľskej Iniciatívy za vládu zákona (Rule of Law Initiative) požiadavky smerujú k predvídateľnejšiemu legislatívnemu procesu, znižovaniu priestoru na korupciu ako aj k funkčnému a dôveryhodnému súdnictvu. Zákony by sa mali meniť len vtedy, keď je to naozaj potrebné a najmä po širšej odbornej diskusii a dôkladnom zvážení všetkých ich vplyvov. Pre bežného občana, najmä menšieho podnikateľa, je extrémne náročné dokázať sa orientovať v tak častých zmenách zákonov.
Pre stabilitu podnikateľského prostredia je potrebné zásadne znížiť frekvenciu zmien zákonov a dodržiavať princípy inkluzívneho a transparentného legislatívneho procesu najmä na úrovni Národnej rady SR. Zároveň žiadajú viac odbornosti vo verejnej správe, reálnu nezávislosť regulačných inštitúcií, či skrátenie dĺžky súdnych konaní a rýchlejšie posudzovanie prípadného nesúladu zákonov s Ústavou.
Autori:
Americká obchodná komora v SR (AmCham), Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR), Business Leaders Forum (BLF), Francúzsko-slovenská obchodná komora, Holandská obchodná komora v SR, Industry Innovation Cluster, Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS), Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ), Slovak Compliance Circle (SCC), Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK), Slovensko-rakúska obchodná komora (SROK), Švédska obchodná komora v SR, Taliansko–slovenská obchodná komora