Kolektívne vyjednávanie

Kolektívne vyjednávanie je rozhodujúcou a najdôležitejšou formou utvárania a rozvíjania právnych vzťahov medzi odborovým orgánom a zamestnávateľom. Cieľom kolektívneho vyjednávania je úprava pracovných podmienok vrátane: mzdových podmienok, podmienok zamestnávania, vzťahov medzi zamestnávateľmi (alebo ich...

Kolektívne vyjednávanie je rozhodujúcou a najdôležitejšou formou utvárania a rozvíjania právnych vzťahov medzi odborovým orgánom a zamestnávateľom.

Cieľom kolektívneho vyjednávania je úprava pracovných podmienok vrátane:

  • mzdových podmienok,
  • podmienok zamestnávania,
  • vzťahov medzi zamestnávateľmi (alebo ich organizáciami) a zamestnancami (alebo ich organizáciami).

Zmena podmienok, ktoré upravuje Zákonník práce alebo iný pracovnoprávny predpis, je možná ak to Zákonník práce alebo iný pracovnoprávny predpis výslovne nezakazuje, alebo ak z ich ustanovení nevyplýva, že sa od nich nemožno odchýliť. (§ 231 ods. 1 a 2 Zákonníka práce)

Podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní existujú dva stupne kolektívnych zmlúv :