ERASMUS+

ERASMUS+

Zvyšovanie sociálnych a emočných zručností so zameraním na kritické myslenie v odbornom vzdelávaní a príprave na stredných odborných školách dopravných

Program ERASMUS+: Odborné vzdelávanie a príprava, kľúčová akcia 2 – Partnerstvá pre spoluprácu – Malé partnerstvá

Číslo projektu: 2021-1-SK01-KA210-VET-000032887

Názov a sídlo prijímateľa: Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky,  Nevädzova 5, 821 01 Bratislava

Partnerské organizácie: ÚDPT SR, ŽSR – ÚIVP, Správa železnic ČR, Střední škola technická a dopravní v České Třebové, Stredná odborná škola dopravná v Martine-Priekopa, Stredná priemyselná škola dopravná v Trnave

Miesto realizácie projektu: Slovenská republika, Česká republika

Trvanie projektu: 1.11.2021 – 31.10.2022

Výška poskytnutého grantu: 60 000 EUR

 

Z pohľadu zamestnávateľov pandémia koronavírusu výrazne ovplyvnila inklúziu na pracoviskách v dôsledku rozličných dopadov na výkon práce zamestnancov s rozdielnou úrovňou vzdelania a zručností. Tieto dopady na ženy a mužov sú rozdielne a treba ich riešiť. Ako vhodné sa javí začať so zvýšením sociálnych a emočných zručností zamestnancov už v procese odborného vzdelávania a prípravy študentov na stredných odborných školách. Tento zámer podporuje aj prebiehajúca štúdia OECD zameraná na sociálne a emočné zručnosti, ktorej závery a odporúčania boli podkladom pre okrúhle stoly zložené z expertov nominovaných partnerskými organizáciami.

Aktivity projektu boli zamerané na zorganizovanie siedmich okrúhlych stolov na zadanú tému, ktorých účelom bolo identifikovať vzdelávacie potreby v oblasti sociálnych a emočných zručností z pohľadu zamestnávateľov, sformulovať závery a odporúčania na zvýšenie sociálnych a emočných zručností žiakov na stredných odborných školách dopravných a na ich základe vypracovať informačné minimum (brožúru) pre každú skupinu sociálnych a emočných zručností. Očakávaným výsledkom bolo zvýšenie úrovne sociálnych a emočných zručností študentov v piatich kľúčových oblastiach Veľkej päťky (Big Five), s osobitným dôrazom na kritické myslenie, konkrétne v skvalitnení plnenia úloh, emocionálnej regulácii, spolupráci na pracovisku, otvorenosti a schopnosti zapájať sa a budovať vzťahy s ostatnými. Dôraz na kritické myslenie vyplýva z poznania, že zvládnutie tejto zručnosti podmieňuje efektívnosť praktického uplatňovania zručností v uvedených piatich oblastiach sociálnych a emočných zručností. Diskusia expertov za okrúhlymi stolmi bola cielene vedená na riešenie súvisiacich problémov inklúzie a rozmanitosti, rodovej rovnosti a nediskriminácie na pracoviskách s prihliadnutím na úroveň sociálnych a emočných zručností a vychádzala z praktických poznatkov a skúseností zamestnávateľov a vzdelávacích inštitúcií v oblasti dopravy. S prihliadnutím na uvažovaný zámer pokračovať v implementácii záverov a odporúčaní projektu aj v ďalších odvetviach odborného vzdelávania a prípravy v gescii žiadateľa (polygrafia, chémia, sklárstvo), majú výstupy tohto projektu potenciál prispieť aj k hľadaniu a uplatneniu inovatívnych prístupov ku zvyšovaniu kvality odborného vzdelávania a prípravy na Slovensku a v Českej republike.

 

Fáza I:   Zorganizovanie prvého okrúhleho stola na tému: Plnenie úloh – sebakontrola, zodpovednosť, vytrvalosť

Fáza II:  Zorganizovanie druhého okrúhleho stola na tému: Emocionálna regulácia – odolnosť voči stresu, optimizmus, emocionálna kontrola

Fáza III: Zorganizovanie tretieho okrúhleho stola na tému: Spolupráca – empatia, dôvera, kooperácia

Fáza IV: Zorganizovanie štvrtého okrúhleho stola na tému: Otvorenosť – tolerancia, zvedavosť, kreativita

Fáza V: Zorganizovanie piateho okrúhleho stola na tému: Zapájanie a budovanie vzťahov s ostatnými – družnosť, asertivita, energia

Fáza VI: Zorganizovanie šiesteho okrúhleho stola na tému: Kombinované zručnosti – kritické myslenie, metakognícia, sebaúčinnosť

Fáza VII: Zorganizovanie siedmeho okrúhleho stola na tému: Sociálno-emočné učenie a kritické myslenie 

Fáza VIII: Písanie záverečnej správy

 

Jednotlivé výstupy v podobe informačných brožúr boli publikované v októbri 2022 po schválení riadiacim výborom projektu.

Partneri projektu

Partneri projektu