Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska

Mlynské Nivy 47, 821 09
Bratislava

Zväz je dobrovoľná záujmová organizácia. je organizáciou nezávislou, združujúcou zamestnávateľov v SR, ktorých predmetom činnosti je výroba a rozvod elektrickej energie (prípadne v kombinácii s tepelnou energiou) a s tým priamo súvisiace činnosti ako je výskum, projekcia, výroba, montáž a prevádzka zariadení pre potreby energetiky. Zväz združuje tak právnické ako aj fyzické osoby z vymenovaných oblastí činnosti. Zväz združuje 29 riadnych  členov. Členské organizácie ZZES zamestnávajú 11 750 zamestnancov.