Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky

Hattalova 12, 831 03 Bratislava 3

ZCHFP SR bol založený v novembri 1991 a združuje 54 firiem výrobného, obchodného a výskumného charakteru. Zväz sa vo svojej činnosti sústreďuje na oblasť životného prostredia, bezpečnosti prevádzkovania, ochrany zdravia zamestnancov, certifikácie, dopravy nebezpečných chemikálií a na problematiku spojenú s prekonávaním technických prekážok obchodu. K prioritným aktivitám ZCHFP SR patrí aj účasť na medzinárodnom programe Responsible Care, ktorá je výrazom vzťahu a zodpovednosti k zdravému životnému prostrediu. ZCHFP SR sa venuje tiež obchodnej a colnej politike. Ako riadny člen spolupracuje s Európskou radou chemického priemyslu (CEFIC) a ďalšími organizáciami v rámci Európskych spoločenstiev, Európskeho združenia volného obchodu a Svetovej obchodnej organizácie (WTO). V oblasti ekonomickej politiky kladie ZCHFP SR dôraz najmä na problematiku daní a podporu investícií.