NÁRODNÁ ASOCIÁCIA STK

Račianska 184/B
831 54 Bratislava
Národná asociácia STK je profesijnou organizáciou, ktorá združuje 61 prevádzkovateľov poskytujúcich služby
technických a emisných kontrol v 72 staniciach technickej kontroly po celom území Slovenskej republiky.
Hlavnou ambíciou asociácie je byť aktívnym účastníkom celospoločenskej diskusie o zvyšovaní dôveryhodnosti
a garantom skvalitňovania výkonu technických a emisných kontrol.
Predmetom činnosti združenia je : spolupracovať s príslušnými ministerstvami SR a s ostatnými ústrednými
orgánmi štátnej správy SR pri tvorbe právnych predpisov, ktoré súvisia s problematikou cestnej dopravy,
podávať podnety a návrhy zákonov a ostatných legislatívnych opatrení, vytvárať podmienky na získanie informácií
a poznatkov, ako aj na vzdelávaciu činnosť v oblasti technických a emisných kontrol, poskytovať svojim členom
v súvislosti s ich činnosťou pomoc, poradenské, konzultačné, organizačné a ďalšie služby, ktoré sa dotýkajú oblasti
technických a emisných kontrol, vydávať odborné publikácie z oblasti činnosti STK, propagovať ekologicky vhodné
formy podnikania v sieti staníc technickej kontroly, spolupracovať s domácimi i so zahraničnými združeniami, zväzmi,
inštitúciami, komorami a spolkami v súvislosti s problematikou STK