Asociácia poskytovateľov služieb zamestnanosti SR

Nevädzová 5, 821 01, Bratislava
Telefón:
E-mail: info@apszsr.sk
Web: apszsr.eu/

Hlavným cieľom je spoluprácou vytvoriť a udržiavať profesijnú asociáciu, ktorá bude predovšetkým podporovať a zvyšovať úroveň a kvalitu poskytovania personálnych služieb, poradenstva a vzdelávania pre trh práce, efektívneho riadenia a rozvoja ľudských zdrojov a plnenie spoločenských cieľov združených členov. Záujmom APSZ SR je presadzovanie spoločných stanovísk a potrieb svojich členov pri poskytovaní služieb zamestnanosti, informovanosť a presadzovanie spoločných záujmov vo verejnosti, k samospráve a k štátu.