Duálne vzdelávanie

Informácia k národnému projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP"

Operačný program: 312000 - Operačný program Ľudské zdroje
Realizátor: Štátny inštitút odborného vzdelávania
Názov projektu: Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2016/NP/1.2.1-01
Kód ITMS: 312011C789
Celkové oprávnené výdavky projektu: 33 626 257,73 €
Miesto realizácie: celé územie SR
Dĺžka realizácie: 01.2016-10.2020

Stručný popis projektu:

Hlavným cieľom národného projektu je plošná implementácia systému duálneho vzdelávania do všetkých vhodných učebných a študijných odborov, prehĺbenie prepojenia vzťahu zamestnávateľ – stredná škola – žiak v rámci systému duálneho vzdelávania, vytvorenie jednotného informačného prostredia pre systém duálneho vzdelávania a elektronizácia procesov implementácie, zvýšenie atraktivity a kvality OVP a príprava inštruktorov, majstrov a učiteľov na plnenie uvedených úloh. Primárnym kritériom výberu stredných odborných škôl je výber škôl, ktoré vstupujú do systému duálneho vzdelávania. Výber novovytvorených alebo inovovaných učebných odborov podlieha zapojeniu sa daného študijného alebo učebného odboru do systému duálneho vzdelávania. Účasť zamestnávateľov v systéme duálneho vzdelávania sa predpokladá na úrovni 1450 zamestnávateľov, 7 stavovských a profesijných organizácií v zmysle zákona č. 61/2015 Z.z. a v tejto súvislosti ďalej i 280 stredných odborných škôl (počet škôl bol stanovený na základe predpokladu a postupného zavádzania špecializácie SOŠ), 8 vyšších územných celkov.