Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností Slovenskej republiky

Priemyselná 6, 824 94 BRATISLAVA
Telefón: +421 2 / 53415 514
E-mail: zpd@zpd.sk
Web: www.zpd.sk

ZPDaOS SR, ako dobrovoľná, nezávislá a samosprávna organizácia združujúca právnické osoby – poľnohospodárske družstvá a obchodné spoločnosti vznikla 12.09.1968. V roku 1993 sa transformovala na zamestnávateľskú organizáciu. Poslaním ZPDaOS SR je aktívna účasť na vytváraní priaznivých podnikateľských podmienok svojich viac ako 250 členov a obhajoba ich hospodárskych, sociálnych a ostatných záujmov, najmä
1) zastupovaním svojich členov:
– pri rokovaniach v národných a medzinárodných organizáciách a inštitúciách,
– pri tvorbe spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ,
– pri pôsobení v medzinárodných poľnohospodárskych a družstevných organizáciách;
2) organizovaním systému vzájomných informácií v oblasti spoločného záujmu a výmeny poznatkov a skúseností s inými samosprávnymi organizáciami a združeniami v tuzemsku a v zahraničí;
3) poskytovaním svojim členom legislatívne, právne, ekonomické, organizačné, poradenské, vzdelávacie, sprostredkovateľské a iné služby.