Výskumný ústav zváračský

Račianska 71, 832 59 Bratislava
Telefón: +421/(0)2/4924 6400
E-mail: vuz@vuz.sk
Web: www.vuz.sk

Výskumný ústav zváračský vznikol v januári roku 1949 ako štátna rozpočtová organizácia z iniciatívy nestora zvárania v bývalom Československu prof. Ing. Jozefa Čabelku, DrSc. Po desaťročia patrí k popredným medzinárodne známym výskumným a vývojovým inštitúciám. Výskumný ústav zváračský prešiel v roku 2002 procesom privatizácie a v roku 2003 zmenil názov na Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR (VÚZ – PI SR). V súlade so svojím poslaním a činnosťou sa zaraďuje medzi právnické osoby neziskového charakteru. Poslaním VÚZ – PI SR je poskytovať kvalitné výskumno-vývojové činnosti, výrobky a služby vo zváraní a príbuzných technológiách, orientované na podporu rozvoja priemyselnej výroby, v záujme dosahovania celospoločenskej prosperity slovenského hospodárstva. Rieši problematiku: Materiálového inžinierstva, zvárania, navárania, spájkovania, striekania, tepelného delenia a tepelného spracovania. Organizuje vzdelávanie personálu vo zváraní podľa smerníc EWF a IAB a NDT. Certifikuje personál vo zváraní a NDT, systémy manažerstva kvality vo zváraní a výrobkov. Pôsobí ako notifikovaná osoba s oprávnením osvedčovať vybrané zváračské zariadenia. Je notifikovaný na výkon činností preukazovania zhody vybraných stavebných výrobkov.