Únia dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Bazová 2,
821 08 Bratislava
Telefón: 02 / 5557 3525
E-mail: udpt@udpt.sk
Web: www.udpt.sk

Únia (predtým Zväz zamestnávateľov dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky) vznikla v júli 1996. Členskú základňu tvorí v súčasnosti 20 členských organizácií z jednotlivých odvetví dopravy (železničnej, automobilovej, leteckej a vodnej a nadväzujúcich činností) pôšt a telekomunikácií s počtom viac ako 49 tisíc zamestnancov. Má celoslovenskú pôsobnosť. Sídlo má v Bratislave, na Bazovej ulici č. 2. Je záujmovým združením s právnou subjektivitou v zmysle zákona č. 83/1990 Zb./ organizácie zamestnávateľov. Vznikla s cieľom napomáhať vytváraniu optimálnych podmienok pre rozvoj zamestnávateľských a podnikateľských aktivít v oblasti dopravy, pôšt a telekomunikácií a v nadväzujúcich činnostiach.  Únia je od 1.7.2008 riadnym členom AZZZ SR. Únia zaujíma stanoviská k materiálom strategického, koncepčného a hospodárskeho charakteru, ktoré sa dotýkajú záujmov jej členov, najmä prostredníctvom tripartitných rokovaní na odvetvovej i národnej úrovni. Predkladá stanoviská a pripomienky k novoutvorenej legislatíve tak, aby táto v čo najväčšej miere vyhovovala potrebám členskej základne. Záujmy svojich členov presadzuje aj pri aproximácii právnych noriem EÚ tak, aby bola zabezpečená rovnosť podnikateľských podmienok členov Únie v podmienkach liberalizovaného európskeho sektoru. Únia pôsobí v prospech ochrany záujmov svojich členov pri rokovaniach s ústrednými a územnými orgánmi štátnej správy, samosprávy a odborovými orgánmi, najmä v problematike, ktorá je predmetom kolektívneho vyjednávania, uzatvárania dohôd a kolektívnych zmlúv. Vytvára stále i dočasné odborné pracovné sekcie, prostredníctvom ktorých poskytuje odbornú, konzultačnú a poradenskú činnosť svojim členom.