Asociácia Duálneho Vzdelávania

St. grunty 3572/264
84104 Bratislava

Asociácia duálneho vzdelávania je záujmová, dobrovoľná, nezávislá a nepolitická právnická osoba s právnou subjektivitou, ktorá združuje právnické osoby, ktorých záujmom a poslaním je podpora a rozvoj odborného vzdelávania a prípravy a duálneho vzdelávania v Slovenskej republike. Hlavným záujmom ADV je realizácia, podpora a rozvoj duálneho vzdelávania v Slovenskej republike so zreteľom na podporu vytvorenia efektívneho a fungujúceho systému duálneho vzdelávania na úrovni štátneho, samosprávneho a súkromného školstva, ako aj individuálnych projektov nesúcich prvky duálneho vzdelávania a cezhraničnej spolupráce,  a vytvorenie a udržiavanie dialógu za účelom výmeny informácií, komunikácie, podpory a realizovania záujmov členov združenia voči štátnym orgánom a organizáciám, nositeľom vzdelávania, zamestnávateľom, profesijným zväzom, záujmovým združeniam, neziskovým organizáciám a iným tretím osobám.