Činnosti a ciele

Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR

AZZZ SR je vrcholovou zamestnávateľskou organizáciou v Slovenskej republike .

Jej členmi sú zamestnávateľské a podnikateľské zväzy a združenia s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky takmer vo všetkých odvetviach hospodárstva. AZZZ SR je združením – organizáciou zamestnávateľov podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. AZZZ SR je právnickou osobou evidovanou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Je súčasťou Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky. AZZZ SR je najväčšia zamestnávateľská organizácia v Slovenskej republike, ktorá bola založená v roku 1991 na vytváranie podmienok pre dynamický rozvoj podnikania v SR a na ochranu a presadzovanie spoločných zamestnávateľských, podnikateľských a obchodných záujmov svojich členov, najmä:

 • v trojstranných rokovaniach v Hospodárskej a sociálnej rade SR s ústrednými orgánmi štátnej správy a odborovým orgánmi v otázkach
  hospodárskej a sociálnej politiky a v otázkach, ktoré sú predmetom kolektívneho vyjednávania a uzatvárania dohôd
 • vo vzťahu k Národnej rade SR, vláde SR a ostatným ústredným orgánom štátnej správy k zastupiteľským zborom a miestnym samosprávam, ústredným orgánom odborových organizácií, Medzinárodnej organizácií zamestnávateľov (IOE www.ioe.org ), Medzinárodnej organizácii práce (ILO www.ilo.org ), Medzinárodnému Kongresu priemyselníkov a podnikateľov (MKPP www.ieie.info) a tiež vo vzťahu k verejnosti doma i v zahraničí.


AZZZ SR je v rámci legislatívneho procesu neopomenuteľný a povinný pripomienkovací subjekt.

 • Všetky rezorty a štátne inštitúcie zverejňujú prostredníctvom „Portálu právnych predpisov“ zmeny v zákonoch
 • Na zmeny reaguje AZZZ SR prostredníctvom svojich členov, ktorí tieto zákony/novely/vyhlášky pripomienkujú
 • AZZZ SR následne zašle pripomienky predkladateľovi zákona, ktorý ich vyhodnotí
 • Ak sú pripomienky zásadného charakteru, je predkladateľ povinný zvolať rozporové konanie, kde privolá všetkých partnerov, ktorí mali k zmenám pripomienky a snaží sa s nimi nájsť konsenzus
 • Zákon následne putuje na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR
 • Potom sa materiál sa dostáva do rúk Výborom NR SR
 • Nakoniec materiál postupuje na rokovanie Vlády SR, kde sa schvaľuje finálna verzia zákonu, novely, či vyhlášky